MS03-015: תיקון מצטבר מחודש אפריל 2003 עבור דפדפן Internet Explorer?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 813489 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

חברת Microsoft פרסמה תיקון מצטבר עבור דפדפן Internet Explorer. התיקון המצטבר כולל עדכונים עבור הבעיות המתוארות במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: תיקון מצטבר מחודש פברואר 2003 עבור דפדפן Internet Explorer? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
התיקון המצטבר מטפל גם בארבע הפגיעויות הבאות שהתגלו לאחרונה:
 • פגיעות מסוג הצפת מאגר ב-Urlmon.dll, שמתרחשת כיוון ש-Internet Explorer אינו בודק כהלכה את הפרמטרים של בקשות תקשורת חוזרות משרת אינטרנט. תוקף עלול לנצל פגיעות זו כדי להפעיל תוכניות שרירותיות במחשב שלך. אמנם עצם הביקור באתר האינטרנט של התוקף עלול לגרום לניצול הפגיעות ללא צורך בפעולה נוספת כלשהי מצידך, אך לתוקף אין כל דרך לאלץ אותך לבקר באתר האינטרנט.
 • פגיעות בפקד העלאת קבצים של Internet Explorer, המאפשרת העברת קלט מקובץ script לפקד. זה עלול לאפשר לתוקף להזין באופן אוטומטי שם קובץ בפקד העלאת הקבצים ולהעלות קובץ באופן אוטומטי לשרת האינטרנט.
 • בעייה באופן בו Internet Explorer מטפל בעיבוד התמונות בקבצים של ספקים חיצוניים. בעייה זו מתרחשת כיוון שפעולת השירות המשמשת את Internet Explorer לעיבוד תמונות בסוגי קבצים של ספקים חיצוניים אינה בודקת כהלכה פרמטרים המועברים לפעולת שירות זו. תוקף עלול ליצור כתובת URL במבנה מיוחד על מנת להחדיר קבצי script במהלך עיבוד התמונות בתבנית קובץ של ספק חיצוני אשר פועלת בהקשר שלך.
 • בעייה באופן בו Internet Explorer מטפל בתיבות דו-שיח מודאליות. בעייה זו מתרחשת עקב בדיקה לא נכונה של פרמטר קלט. זה עלול לאפשר לתוקף להשתמש בקובץ script שהוחדר שיספק לתוקף גישה לקבצים המאוחסנים במחשב שלך. אמנם עצם הביקור באתר האינטרנט עלול לגרום לניצול הפגיעות ללא צורך בפעולה נוספת כלשהי מצידך, אך לתוקף אין כל דרך לאלץ אותך לבקר באתר האינטרנט.
הערות
 • תיקון זה כולל גם תיקון עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1 ?(SP1) המתקן את פעולת השירות שבאמצעותה מציג Internet Explorer מידע עזרה באזור 'מחשב מקומי'. למרות שלא ידוע ל-Microsoft על שיטה לניצול פגיעות זו לבדה, ניצול של פגיעות זו עלול לאפשר לתוקף לקרוא קבצים מקומיים במחשב.
 • תיקון זה גם מגדיר את ה-"Kill" bit בפקדי Active-X הבאים:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  תיאורשם קובץCLSIDהפניה
  פקד Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  פקד ActiveX PluginPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  פקד מציג הקבצים של DirectXXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  לקבלת פרטים נוספים על ה-Kill bit, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  240797 כיצד להפסיק פעולה של פקד ActiveX ב-Internet Explorer? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • מאחר שתיקון זה מגדיר את ה-Kill bit בפקד Microsoft HTML Help, אתה עלול להיתקל בקישורים מנותקים בעזרה אם לא התקנת את פקד HTML Help המעודכן ממאמר Microsoft Knowledge Base מס' 811630. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  811630 עדכון ל-HTML Help כדי להגביל את הפונקציונליות כאשר הוא מופעל באמצעות פעולת השירות window.showHelp( )? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • בדומה לתיקון המצטבר הקודם של Internet Explorer בעלון MS03-004, כך גם תיקון אבטחה זה גורם לפעולת השירות window.showHelp להפסיק לפעול אם לא החלת את העדכון ל-HTML Help. אם הותקן פקד HTML Help המעודכן ממאמר Microsoft Knowledge Base מס' 811630, עדיין ניתן להשתמש בפונקציונליות של HTML Help לאחר החלת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  811630 עדכון ל-HTML Help כדי להגביל את הפונקציונליות כאשר הוא מופעל באמצעות פעולת השירות window.showHelp( )? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • תיקון זה גם מטפל בבעייה שמונעת את ההתקנה המוצלחת של תיקונים מצטברים קודמים ל-Internet Explorer במחשבים מבוססי Microsoft Windows XP במצב לא אינטראקטיבי (לדוגמה, באמצעות מתזמן המשימות של Windows', באמצעות Microsoft Systems Management Server או באמצעות תוכנת Tivoli של IBM).
לקבלת פרטים נוספים על תיקון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-015.mspx
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
811630 עדכון ל-HTML Help כדי להגביל את הפונקציונליות כאשר הוא מופעל באמצעות פעולת השירות window.showHelp( )? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

מידע על ההורדה

כדי להוריד ולהתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Windows Update ולאחר מכן התקן את עדכון קריטי מס' 813489:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
מנהלי מערכת יכולים להוריד עדכון זה ממרכז ההורדות של Microsoft או מקטלוג העדכונים של Windows כדי לפרוס אותו במחשבים מרובים. אם ברצונך להשיג עדכון זה כדי להתקינו בשלב מאוחר יותר במחשב אחד או יותר, חפש את מספר המאמר הזה באמצעות התכונה 'אפשרויות חיפוש מתקדמות' בקטלוג Windows Update. לקבלת מידע נוסף על אופן הורדת עדכונים מקטלוג Windows Update, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים ומנהלי התקנים מקטלוג Windows Update או מקטלוג Microsoft Update
כדי להוריד עדכון זה ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/downloads/critical/813489/default.mspx
לקבלת מידע נוסף על אופן ההורדה של קבצים ממרכז ההורדות של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

מידע על ההתקנה

כדי להתקין עדכון זה יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת. כדי להוריד ולהתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט Microsoft Windows Update ולאחר מכן התקן את העדכון הקריטי מספר 813489:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
כדי להתקין גירסת הורדה של עדכון זה, הפעל את קובץ q813489.exe שהורדת באמצעות בוררי ההתקנה המתאימים. מנהלי מערכת יכולים לפרוס עדכון זה באמצעות השירות Software Update Services ?(SUS) של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על שירות SUS, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
810796 סקירה טכנית על השירות Software Update Services זמינה לעיון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי לוודא שעדכון זה הותקן במחשב, היעזר באחת השיטות הבאות:
 • ודא כי Q813489 מופיע בשדה גירסאות עדכון בתיבת הדו-שיח אודות Internet Explorer.
 • השווה בין הגירסאות של הקבצים המעודכנים שבמחשב שלך לבין אלה המופיעים בסעיף פרטי הקובץ במאמר זה.
 • ודא שמפתח הרישום הבא קיים ומכיל
  IsInstalled
  ערך DWORD שמוגדר כ-"1":
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F9C174E3-3E87-40bc-AA94-B8974F2B9222}

תנאים מוקדמים

כדי להתקין את גירסת Internet Explorer 6 של עדכון זה, עליך להשתמש ב- Internet Explorer 6 (גירסה 6.00.2600.0000) בגירסת 32 סיביות של Windows XP.

כדי להתקין את גירסאות Internet Explorer 6 SP 1? של עדכון זה, יש להפעיל את Internet Explorer 6 SP1 (גירסה 6.00.2800.1106) ב-Windows XP SP1 (גירסת 32 סיביות או 64 סיביות), ב-Windows XP (גירסאות 32 סיביות בלבד), ב-??Windows 2000 Service Pack 2 ?(SP2)??, ב-Windows 2000 Service Pack 3 ?(SP3)??, ב-Windows NT 4.0 Service Pack 6a ?(SP6a)??, ב-Windows Millennium Edition או ב-Windows 98 Second Edition.

כדי להתקין את גירסת Internet Explorer 5.5 של עדכון זה, יש להפעיל את Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (גירסה 5.50.4807.2300) ב-Windows 2000 SP3, ב-indows NT 4.0 SP6a, ב-Windows Millennium Edition או ב-Windows 98 Second Edition.

כדי להתקין את גירסת Internet Explorer 5.01 של עדכון זה, יש להפעיל את Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (גירסה 5.00.3502.1000) במערכת Windows 2000 SP3?. כדי לדעת כיצד לקבוע איזו גירסה של Internet Explorer פועלת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
164539 כיצד לקבוע איזו גירסה של Internet Explorer מותקנת
לקבלת מידע נוסף אודות מחזורי החיים של התמיכה ברכיבי מערכת ההפעלה Windows, בקר באתר הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/lifecycle/
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת ערכת SP1 עבור Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
328548 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 6
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
276369 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת SP3 עבור Internet Explorer 5.01, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
267954 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.01 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

חובת הפעלה מחדש

עבור החבילה Internet Explorer 6 SP1, יש להפעיל מחדש את המחשב על מנת להשלים את ההתקנה. עבור כל הגירסאות האחרות של חבילה זו, עליך להפעיל מחדש את המחשב ולהיכנס למערכת כמנהל כדי להשלים את ההתקנה של עדכון זה.

מצב עדכונים קודמים

עדכון זה מחליף את MS03-004: עדכון לתיקון מצטבר מחודש פברואר 2003 עבור דפדפן Internet Explorer?

בוררי ההתקנה

חבילות העדכון עבור תיקון זה תומכות בבוררים הבאים:
 • ?/q מציין מצב שקט, או מונע הודעות בעת חילוץ הקבצים.
 • ?/q:u מציין מצב שקט-משתמש, המציג למשתמש תיבות דו-שיח אחדות.
 • ?/q:a מציין מצב שקט-מנהל, שאינו מציג למשתמש תיבות דו-שיח.
 • ?/t: path מציין את תיקיית היעד לחילוץ קבצים.
 • ?/c מחלץ את הקבצים בלי להתקין אותם. אם ?/t: path לא צוין, תתבקש לציין את תיקיית היעד.
 • ?/c: path מציין את הנתיב והשם של קובץ ה-inf או ה-?exe של ההתקנה.
 • ?/r:n לעולם לא מפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה.
 • ?/r:i מבקש מהמשתמש להפעיל מחדש את המחשב אם דרושה הפעלה מחדש, למעט בעת שימוש עם ?/q:a.
 • ?/r:a מבצע תמיד הפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה.
 • ?/r:s מפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה מבלי להציג הודעה למשתמש.
 • ?/n:v ללא בדיקת הגירסה. השתמש בבורר זה בזהירות כדי להתקין את העדכון בכל גירסה של Internet Explorer.
לדוגמה, כדי להתקין את העדכון ללא כל התערבות של המשתמש ומבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בפקודה שלהלן:
q813489.exe /q:a /r:n

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלאות שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.

הקבצים הבאים מותקנים בתיקייה ?%Windir%\System במערכת Windows 98, במערכת Windows 98 Second Edition ובמערכת Windows Millennium Edition. קבצים אלה מותקנים בתיקייה ?%Windir%\System32 במערכות Windows NT 4.0,? Windows 2000 ו-Windows XP.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit)?

  
  תאריך      שעה  גירסה     גודל     שם קובץ
  ---------------------------------------------------------
  24 בפברואר 2003 17:31 6.0.2800.1170 2,787,840 Mshtml.dll
  24 בפברואר 2003 17:32 6.0.2800.1170 1,339,904 Shdocvw.dll
  24 במרץ 2003   19:18 6.0.2800.1170 483,328  Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit)?

  
  תאריך      שעה  גירסה     גודל    שם קובץ   פלטפורמה
  -----------------------------------------------------------------------
  24 בפברואר 2003 16:50 6.0.2800.1170 9,075,200 Mshtml.dll?  IA-64
  24 בפברואר 2003 16:57 6.0.2800.1170 3,648,000 Shdocvw.dll? IA-64
  24 במרץ 2003   20:31 6.0.2800.1170 1,411,584 Urlmon.dll?  IA-64

Internet Explorer 6

  תאריך      שעה  גירסה     גודל    שם קובץ
  ---------------------------------------------------------
  25 בפברואר 2003 21:19 6.0.2726.2500 2,762,240 Mshtml.dll
  24 במרץ 2003   15:25 6.0.2722.900  34,304   Pngfilt.dll
  4 במרץ 2002   23:09 6.0.2715.400  548,864  Shdoclc.dll
  5 בנובמבר 2002  15:01 6.0.2723.100  1,336,320 Shdocvw.dll
  24 במרץ 2003   15:25 6.0.2715.400  109,568  Url.dll
  24 במרץ 2003   15:00 6.0.2727.2400 481,280  Urlmon.dll
  6 ביוני 2002   16:38 6.0.2718.400  583,168  Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2

  תאריך       שעה  גירסה      גודל    שם קובץ
  -----------------------------------------------------------
  25 בפברואר 2003  21:04 5.50.4926.2500 2,759,440 Mshtml.dll 
  16 באוקטובר 2002 23:01 5.50.4922.900  48,912   Pngfilt.dll
  4 בנובמבר 2002  13:27 5.50.4923.500  1,149,200 Shdocvw.dll
  5 במרץ 2002    00:53 5.50.4915.500  84,240   Url.dll  
  21 במרץ 2003   16:40 5.50.4927.2100 451,344  Urlmon.dll 
  6 ביוני 2002   20:27 5.50.4918.600  481,552  Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 ?(Windows 2000 בלבד)

  תאריך       שעה  גירסה     גודל    שם קובץ
  ----------------------------------------------------------
  28 במרץ 2003   21:20 5.0.3516.2800 2,357,008 Mshtml.dll 
  14 באוקטובר 2002 14:28 5.0.3510.1100 48,912   Pngfilt.dll
  09 בינואר 2003  21:41 5.0.3513.900  1,108,752 Shdocvw.dll
  5 במרץ 2002    00:53 5.50.4915.500 84,240   Url.dll  
  21 במרץ 2003   15:55 5.0.3516.2100 451,344  Urlmon.dll 
  07 ביוני 2002   22:56 5.0.3506.1000 461,584  Wininet.dll
הערה: עקב יחסי תלות בין קבצים, ייתכן שעדכונים אלה יכללו קבצים נוספים.

מידע על ההסרה

להסרה (הסרת ההתקנה) של עדכון זה, השתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' (או 'הוספה/הסרה של תוכניות') בלוח הבקרה. לחץ על Internet Explorer Q813489 ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר (או על הוספה/הסרה). מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Ieunist.exe כדי להסיר עדכון זה. Ieuninst.exe נמצא בתיקייה %Windir% ותומך בבוררי שורת הפקודה הבאים:
 • ?/?? הצג את רשימת הבוררים הנתמכים.
 • ?/z אל תבצע הפעלה מחדש בסיום ההתקנה.
 • ?/q השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
לדוגמה, כדי להסיר עדכון זה באופן שקט, השתמש בפקודה שלהלן:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
הערה בשורת פקודה זו מניחים שמערכת Windows מותקנת בתיקייה C:\Windows.

בעיות מוכרות

 • אם תנסה להתקין עדכון זה אבל לא נכנסת למערכת כמנהל, עלולה להתקבל הודעת האזהרה הבאה:
  אזהרה
  ??אין לך הרשאות מנהל במחשב זה. לא ניתן להשלים התקנות מסוימות ללא הרשאות מנהל. האם ברצונך להמשיך?
  אם תלחץ על Continue (המשך), עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  Microsoft Internet Explorer Update
  Do you want to install this update? (עדכון ל-Microsoft Internet Explorer. האם ברצונך להתקין עדכון זה?)
  אם תלחץ על Yes (כן), עשויה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  מתקין קבצי INF מתקדם
  ??אין לך הרשאות מנהל במחשב זה. ??לא ניתן להשלים התקנה זו כהלכה ללא הרשאות מנהל.
  אם תלחץ על אישור, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  Microsoft Internet Explorer Update
  This update has been installed. (עדכון ל-Microsoft Internet Explorer. עדכון זה הותקן).
  הודעה זו שגויה. העדכון לא הותקן.
 • אם תתקין הן את גירסת 32 סיביות והן את גירסת 64 סיביות של עדכון זה ב-Windows XP 64-Bit Edition, יופיעו שני העדכונים כ-"Internet Explorer Q813489" בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. אחרי שתסיר אחד מהעדכונים האלה, תתקבל הודעת שגיאה "Invalid INF file" (קובץ INF לא חוקי) כשתנסה להסיר את העדכון השני.
 • לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות העלולות להתעורר לאחר התקנת עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  325192 בעיות לאחר התקנת עדכונים ל-Internet Explorer או ל-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • ניתן להתקין את הגירסה Internet Explorer 5.5 SP2 של העדכון הקריטי 813489 במחשב מבוסס-Windows 2000 SP3 המפעיל את Internet Explorer 5.01 SP3. כדי לפתור בעיה זו, הסר את הגירסה Internet Explorer 5.5 SP2 של העדכון הקריטי 813489 ולאחר מכן התקן את הגירסה Internet Explorer 5.01 SP3 של העדכון הקריטי 813489. מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי Ieuninst.exe כדי להסיר את העדכון ל-Internet Explorer 5.5 SP2 בו דן הסעיף "מידע על ההסרה" במאמר זה. לדוגמה, כדי להסיר את העדכון באופן שקט, השתמש בפקודה שלהלן:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
  הערה בשורת פקודה זו מניחים שמערכת Windows מותקנת בתיקייה C:\Windows.
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 813489 - Last Review: יום חמישי 03 מאי 2007 - Revision: 8.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Embedded
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
מילות מפתח 
kbwin2ksp4fix kbsecurity KB813489

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com