MS03-015: Tháng 4, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813489 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá tích lu? cho Internet Thám hi?m. Vá này tích l?y bao g?m các b?n c?p nh?t cho các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
810847 MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
Vá này tích l?y c?ng ch? sau đây b?n l? h?ng m?i đư?c phát hi?n:
 • M?t l? h?ng overrun b? đ?m trong Urlmon.dll x?y ra b?i v? Internet Explorer không đúng cách ki?m tra các thông s? c?a tr? v? thông tin yêu c?u t? m?t máy ch? Web. K? t?n công có th? có th? s? d?ng l? h?ng này đ? ch?y m? tùy ? vào máy tính c?a b?n. M?c dù ch? ghé thăm trang Web c?a m?t k? t?n công có th? khai thác các l? h?ng mà không có b?t k? hành đ?ng khác v? phía b?n, m?t k? t?n công đ? có cách nào đ? bu?c b?n đ?n thăm trang Web Trang web.
 • M?t l? h?ng trong t?i lên t?p tin Internet Explorer ki?m soát cho phép đ?u vào t? m?t k?ch b?n đ? đư?c thông qua v?i s? ki?m soát. Đi?u này có th? cho phép k? t?n công đ? t? đ?ng nh?p vào tên t?p, t?i lên t?p tin ki?m soát và t? đ?ng t?i lên m?t t?p tin vào m?t máy ch? Web.
 • M?t v?n đ? theo cách mà Internet Explorer x? l? các hi?n th? các t?p tin bên th? ba. V?n đ? này x?y ra b?i v? Internet Thám hi?m phương pháp đ? tái t?o các lo?i t?p tin bên th? ba không chính xác ki?m tra các thông s? đư?c truy?n đ?n các phương pháp. K? t?n công có th? t?o ra m?t đ?c bi?t thành l?p URL đ? tiêm k?ch b?n trong th?i gian rendering m?t đ?nh d?ng t?p tin bên th? ba ch?y trong ng? c?nh c?a b?n.
 • M?t v?n đ? theo cách mà h?p tho?i phương th?c đang đư?c đi?u tr? b?ng Internet Explorer. V?n đ? này x?y ra b?i v? không ph?i là m?t tham s? đ?u vào ki?m tra m?t cách chính xác. Đi?u này có th? cho phép k? t?n công s? d?ng tiêm m?t k?ch b?n mà có th? cung c?p các k? t?n công truy c?p t?p tin lưu tr? trên máy tính c?a b?n. M?c dù ch? truy c?p vào các trang Web có th? khai thác các l? h?ng mà không có b?t k? hành đ?ng nào khác v? phía b?n, m?t k? t?n công đ? có cách nào đ? bu?c b?n đ?n thăm trang Web Trang web.
Chú ý
 • Vá này c?ng bao g?m m?t s?a ch?a cho Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) đ? ch?nh các phương pháp Internet Explorer s? d?ng đ? hi?n th? Giúp thông tin trong khu v?c đ?a phương máy tính. M?c dù Microsoft không ph?i là nh?n th?c c?a m?t phương pháp đ? khai thác l? h?ng này t? nó, n?u các l? h?ng khai thác, m?t k? t?n công có th? đ?c t?p c?c b? trên máy tính.
 • Vá này c?ng đ?t "Kill" chút vào đây Đi?u khi?n ActiveX:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Mô tảTệp TênCLSIDTham kh?o
  Tr? giúp HTML Microsoft ki?m soátHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  ActiveX Plugin ki?m soátPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  DirectX File Viewer ki?m soátXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202
  Cho thông tin thêm v? chút Kill, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  240797Làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX ch?y trong Internet Explorer
 • B?i v? b?n vá này đ?t Kill chút v? Microsoft HTML Giúp ki?m soát, b?n có th? g?p liên k?t b? h?ng trong tr? giúp n?u b?n chưa cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 811630.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp
 • Gi?ng như các b?n vá tích l?y trư?c Internet Explorer trong b?n tin MS03-004, đ?p vá tích l?y này gây ra các Window.showHelp phương pháp đ? ng?ng ho?t đ?ng n?u b?n không áp d?ng tr? giúp HTML C?p Nh?t. N?u b?n đ? cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? Microsoft Ki?n th?c cơ s? bài vi?t 811630, b?n v?n có th? s? d?ng ch?c năng tr? giúp HTML sau b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  811630HTML giúp Update đ? h?n ch? ch?c năng khi nó g?i v?i window.showHelp () Method
 • Vá này c?ng ch? m?t v?n đ? có th? ngăn ch?n trư?c b?n vá l?i tích lu? cho Internet Explorer t? đang đư?c cài đ?t thành công trên Microsoft Windows XP trên máy tính ? ch? đ? không tương tác (ví d?, b?i b?ng cách s? d?ng Windows Task Scheduler, Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? ho?c IBM Tivoli ph?n m?m).
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-015.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp

THÔNG TIN THÊM

Thông tin Tải xuống

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p sau đây Microsoft Web site Windows Update và cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 813489:
http://update.microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Trung tâm t?i v? ho?c t? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? tri?n khai đ?n nhi?u các máy tính. N?u b?n mu?n có đư?c c?p nh?t này đ? cài đ?t sau đó vào m?t ho?c nhi?u so v?i m?t máy tính, t?m ki?m s? ID bài vi?t này b?ng cách s? d?ng Advanced Tính năng tùy ch?n t?m ki?m trong Windows Update c?a hàng. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Trung tâm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/Downloads/Critical/813489/Default.mspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i file t? trung tâm t?i v?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft s? d?ng vi-rút m?i nh?t phát hi?n ph?n m?m có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. T?p là đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? trái phép thay đ?i đ?i v?i t?p.

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang Web C?p Nh?t c?a s? sau Trang web và cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 813489:
http://update.microsoft.com
Đ? cài đ?t phiên b?n t?i v? C?p nh?t này, ch?y các q813489.exe t?p tin b?n đ? t?i xu?ng b?ng cách s? d?ng thích h?p thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch. Qu?n tr? viên có th? tri?n khai các b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft D?ch v? (SUS). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SUS, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810796Ph?n m?m t?ng quan v? d?ch v? C?p Nh?t gi?y tr?ng có s?n
Đ? xác minh r?ng b?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Xác nh?n r?ng Q813489 đư?c li?t kê trong các Cập nhật Các phiên b?n trư?ng c?a các V? Internet Explorer h?p tho?i.
 • So sánh các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n đ? các Thông tin v? t?pph?n c?a bài vi?t này.
 • Xác nh?n r?ng khóa registry sau đây có t?n t?i và ch?a m?t
  IsInstalled
  DWORD giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {F9C174E3-3E87-40bc-AA94-B8974F2B9222}

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 c?a b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.2600.0000) trên m?t 32-bit Phiên b?n c?a Windows XP.

Đ? cài đ?t Internet Explorer 6 SP1 các phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 SP1 (Phiên b?n 6.00.2800.1106) trên Windows XP SP1 (32-bit ho?c 64-bit versions), Windows XP (32-bit phiên b?n ch?), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a (SP6a), Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition.

Đ? cài đ?t Internet Explorer 5.5 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (b?n 5.50.4807.2300) trên Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition.

Đ? cài đ?t các Internet Explorer 5.01 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 (Phiên b?n 5.00.3502.1000) trên Windows 2000 SP3. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh b?n đang ch?y phiên b?n nào c?a Internet Explorer, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164539Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t
Đ? bi?t thêm thông tin v? qui tr?nh h? tr? cho Các thành ph?n h? đi?u hành Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Lifecycle/
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c SP1 cho Internet Explorer 6, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276369Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c SP3 cho Internet Explorer 5.01, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267954Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Đ?i v?i gói ph?n m?m Internet Explorer 6 SP1, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính đ? hoàn t?t cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n khác c?a gói này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính và đăng nh?p c?a b?n trên như ngư?i qu?n tr? đ? hoàn t?t cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Trư?c đó C?p nh?t t?nh tr?ng

B?n c?p nh?t này supercedes MS03-004: tháng 2, năm 2003, Cumulative Patch cho C?p Nh?t Internet Explorer.

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

B?n c?p nh?t cho vá này gói h? tr? sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /q Ch? đ?nh ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p này đang đư?c khai thác.
 • /q:u Ch? đ?nh ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh, trong đó tr?nh bày m?t s? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /q: m?t Ch? đ?nh ch? đ? qu?n tr? yên t?nh, không hi?n di?n b?t k? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n Ch? đ?nh thư m?c đích cho gi?i nén t?p tin.
 • /c installer.bat/c Ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u /t:đư?ng d?n không đư?c ch? ra, b?n s? đư?c nh?c cho m?t thư m?c đích.
 • /c:đư?ng d?n Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i S? nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i b?t bu?c, tr? khi đư?c s? d?ng v?i /q: m?t .
 • /r: m?t Luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.
 • /n:v Không có phiên b?n ki?m tra. S? d?ng này chuy?n c?n th?n đ? cài đ?t các C?p Nh?t trên b?t k? phiên b?n nào c?a Internet Explorer.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p và không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, ch?y sau đây l?nh:
q813489.exe /q: m?t /r:n

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong ngày và gi? công c? trong b?ng đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong các %Windir%\System thư m?c trong Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Thiên niên k? Edition. Chúng đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32 trong Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows XP.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit)

  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  24-Feb-2003 17:31 6.0.2800.1170 2,787,840 Mshtml.dll
  24-Feb-2003 17:32 6.0.2800.1170 1,339,904 Shdocvw.dll
  24-Mar-2003 19:18 6.0.2800.1170  483,328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit)

  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  -------------------------------------------------------------------
  24-Feb-2003 16:50 6.0.2800.1170 9,075,200 Mshtml.dll  IA-64
  24-Feb-2003 16:57 6.0.2800.1170 3,648,000 Shdocvw.dll IA-64
  24-Mar-2003 20:31 6.0.2800.1170 1,411,584 Urlmon.dll  IA-64

Internet Explorer 6

  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  25-Feb-2003 21:19 6.0.2726.2500 2,762,240 Mshtml.dll
  24-Mar-2003 15:25 6.0.2722.900   34,304 Pngfilt.dll
  04-Mar-2002 23:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll
  05-Nov-2002 15:01 6.0.2723.100  1,336,320 Shdocvw.dll
  24-Mar-2003 15:25 6.0.2715.400   109,568 Url.dll
  24-Mar-2003 15:00 6.0.2727.2400  481,280 Urlmon.dll
  06-Jun-2002 16:38 6.0.2718.400   583,168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2

  Date     Time  Version     Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  25-Feb-2003 21:04 5.50.4926.2500 2,759,440 Mshtml.dll 
  16-Oct-2002 23:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll
  04-Nov-2002 13:27 5.50.4923.500  1,149,200 Shdocvw.dll
  05-Mar-2002 00:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  
  21-Mar-2003 16:40 5.50.4927.2100  451,344 Urlmon.dll 
  06-Jun-2002 20:27 5.50.4918.600   481,552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 ch?)

  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  28-Mar-2003 21:20 5.0.3516.2800 2,357,008 Mshtml.dll 
  14-Oct-2002 14:28 5.0.3510.1100   48,912 Pngfilt.dll
  09-Jan-2003 21:41 5.0.3513.900  1,108,752 Shdocvw.dll
  05-Mar-2002 00:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  
  21-Mar-2003 15:55 5.0.3516.2100  451,344 Urlmon.dll 
  07-Jun-2002 22:56 5.0.3506.1000  461,584 Wininet.dll
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, các b?n C?p Nh?t c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? (g? b? cài đ?t) đi?u này C?p Nh?t, s? d?ng các thêm/lo?i b? chương tr?nh (ho?c Add/Remove Programs) công c? trong b?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Internet Explorer Q813489, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b? (ho?c Thêm/lo?i b?). H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Ieunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này. Ieuninst.exe đư?c đ?t trong % Windir % c?p và h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Ví d?, đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này nh? nhàng, s? d?ng sau đây l?nh:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
Chú ý D?ng l?nh này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t trong các C:\Windows c?p.

Các vấn đề đã xác định

 • N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, nhưng b?n không đăng nh?p ngày như ngư?i qu?n tr?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau:
  C?nh báo
  B?n không có quy?n qu?n tr? máy này. M?t s? b?n cài đ?t không th? hoàn thành m?t cách chính xác tr? khi chúng đi?u hành b?i ngư?i qu?n tr?. B?n có mu?n ti?p t?c?
  N?u b?n b?m vàoTi?p t?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
  Microsoft Internet Explorer Update
  B?n có mu?n cài đ?t b?n c?p nh?t này?
  N?u b?n b?m vào Có, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Cao c?p INF Tr?nh cài đ?t
  B?n không có quy?n qu?n tr? trên máy này. Đi?u này cài đ?t không th? hoàn thành m?t cách chính xác tr? khi nó đư?c đi?u hành b?i m?t ngư?i qu?n tr?.
  N?u b?n b?m OK, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo:
  Microsoft Internet Explorer Update
  Đi?u này C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t.
  Thư này không chính xác. B?n C?p Nh?t đ? Chưa đư?c cài đ?t.
 • N?u b?n cài đ?t c? hai phiên b?n 32-bit và 64-bit này C?p Nh?t trên Windows XP 64-Bit Edition, c? hai b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê như là "Internet Thám hi?m Q813489 "trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. Sau khi b?n lo?i b? m?t trong nh?ng c?p nh?t này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "T?p tin không h?p l? INF" thông báo khi b?n c? g?ng lo?i b? các C?p Nh?t th? hai.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325192Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows
 • B?n có th? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 5.5 SP2 c?a 813489 quan tr?ng C?p Nh?t trên Windows 2000 SP3 d?a trên máy tính đang ch?y Internet Explorer 5.01 SP3. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? Internet Explorer 5.5 Phiên b?n SP2 c?a 813489 quan tr?ng C?p Nh?t, và sau đó cài đ?t Internet Explorer 5,01 SP3 Phiên b?n c?p nh?t quan tr?ng 813489. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng công c? Ieuninst.exe đ? lo?i b? Internet Explorer 5.5 SP2 C?p Nh?t như th?o lu?n trong các "Lo?i b? Thông tin"ph?n c?a bài vi?t này. Ví d?, đ? lo?i b? các C?p Nh?t l?ng l?, s? d?ng l?nh sau đây:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
  Chú ý D?ng l?nh này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t trong các C:\Windows c?p.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813489 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbwin2ksp4fix kbsecurity kbmt KB813489 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813489

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com