Kh?c ph?c: ?i l? phn ph?i Fails b?ng thng bo "Vi ph?m c?a kha chnh h?n ch?" l?i

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 813494 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
L?I #: 363920 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

?i l? phn ph?i cho nhn r?ng giao d?ch c th? th?t b?i v?i m?t s? vi ph?m chnh chnh trn m?t bn lm b?n sao t?m th?i, v b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
Vi ph?m h?n ch? kha chnh ' PK__@snapshot_seqnos__{UniqueNumber}'. Khng th? chn kha trng l?p trong ?i t?ng '# {UniqueNumber}'.


i?u ny v?n ? c th? x?y ra sau khi b?n p d?ng SQL Server 2000 C?p Nh?t b?o m?t cho d?ch v? Gi 2, phin b?n 8.00.0679. Ki?m ch?ng r?ng b?n ang ch?y b?n c?p nh?t b?o m?t ny, k?t n?i v?i SQL Server b?ng cch s? d?ng phn tch truy v?n, v sau ch?y:
select @@version


V?n ? ny l c? ?nh cho SQL Server 2000 Service Pack 2 h? th?ng ang ch?y phin b?n 8.00.0733.

V?n ? c?ng t?n t?i trong SQL Server 2000 Service Pack 3, phin b?n 8.00.0760. ? kh?c ph?c, phin b?n ny b?n ph?i p d?ng SQL Server 2000 Service Pack 3 rollup, phin b?n 8.00.0765.

B?n ph?i p d?ng cc hotfix cho v?n ? ny ? th? hi?n c?a SQL Server ni distirbution c s? d? li?u c tr. Bi vi?t ny th?o lu?n v? m?t trong nh?ng nguyn nhn c th? c?a th ny. Hotfix ny ch? gip n?u b?n g?p ph?i nh?ng k?ch b?n chnh xc ?c m t? trong bi vi?t ny.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
290211 Lm th? no ? c ?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thng tin hotfix

Phin b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k theo sau y b?ng. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

SQL Server 2000 Service Pack 2

S? d?ng xy d?ng hotfix ny cho m?t my ch? ang ch?y SQL Server 2000 D?ch v? gi 2.
  Date     Time  Version     Size       File name
  -------------------------------------------------------------------------

  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Dbmslpcn.dll
  17-Jan-2003 18:23          786,432 bytes Distmdl.ldf
  17-Jan-2003 18:23         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  11-Dec-2002 09:50            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql
  02-Jul-2002 07:35 2000.80.650.0   107,088 bytes Impprov.dll
  11-Dec-2002 09:50           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql
  17-Jan-2003 12:33          774,409 bytes Instdist.sql
  20-Aug-2002 08:24 2000.80.679.0   111,172 bytes Logread.exe
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   90,692 bytes Msgprox.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   62,024 bytes Odsole70.dll
  02-Jan-2002 17:59           18,185 bytes Qfe356326.sql
  20-Aug-2002 08:47 2000.80.679.0   135,748 bytes Qrdrsvc.exe
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   406,088 bytes Rdistcom.dll
  03-Oct-2001 17:36          437,302 bytes Replcom.sql
  20-Aug-2002 08:33 2000.80.679.0   152,136 bytes Replmerg.exe
  25-Nov-2002 13:43         1,004,990 bytes Replmerg.sql
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   221,768 bytes Replprov.dll
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   303,688 bytes Replrec.dll
  03-Oct-2001 17:36          986,906 bytes Replsys.sql
  03-Oct-2001 17:36          881,228 bytes Repltran.sql
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   283,208 bytes Rinitcom.dll
  16-Sep-2002 14:31          390,045 bytes Securityhotfix.sql
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   28,672 bytes Sqlagent.dll
  26-Aug-2002 10:39 2000.80.679.0   311,872 bytes Sqlagent.exe
  28-Aug-2002 08:32 2000.80.679.0   49,152 bytes Sqlagent.rll
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   53,824 bytes Sqlcmdss.dll
  28-Aug-2002 08:40 2000.80.679.0   12,288 bytes Sqlcmdss.rll
  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0   172,600 bytes Sqlmap70.dll
  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0  7,479,377 bytes Sqlservr.exe
  01-Nov-2002 10:56 2000.80.698.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll
  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Ssmslpcn.dll
  19-Dec-2002 16:55 2000.80.719.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll
  02-Jan-2003 12:12 2000.80.722.0   25,148 bytes Ssnmpn70.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   70,208 bytes Xplog70.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   53,828 bytes Xpqueue.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   156,228 bytes Xprepl.dll
  11-Jul-2002 17:00 2000.80.658.0   279,104 bytes Xpstar.dll
  16-Sep-2002 15:12 2000.80.686.0   98,872 bytes Xpweb70.dll

SQL Server 2000 Service Pack 3

S? d?ng xy d?ng hotfix ny cho m?t my ch? ang ch?y SQL Server 2000 Service Pack 3.
 
  Date     Time  Version     Size       File name
  ---------------------------------------------------------------------------

  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf
  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql
  30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql
  30-Jan-2003 01:55           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll   
  08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll   
  30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll   
  08-Feb-2003 06:41 2000.80.765.0  7,528,529 bytes Sqlservr.exe   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll    
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   
				
Chu y: V? c?a ph? thu?c t?p tin, hotfix m?i nh?t ho?c tnh nng c ch?a cc t?p tin c?ng c th? ch?a thm t?p tin.


T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THNG TIN THM

Hotfix ny c?ng c s?n trong cc b?n v b?o m?t MS03-031.? thm thng tin v? cc b?n v b?o m?t MS03-031, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
821277MS03-031: Security patch cho SQL Server 2000 Service Pack 3

Thu?c tnh

ID c?a bi: 813494 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB813494 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:813494

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com