Kh?c ph?c: Đ?i l? phân ph?i Fails b?ng thông báo "Vi ph?m c?a khóa chính h?n ch?" l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813494 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 363920 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đ?i l? phân ph?i cho nhân r?ng giao d?ch có th? th?t b?i v?i m?t s? vi ph?m chính chính trên m?t bàn làm b?n sao t?m th?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Vi ph?m h?n ch? khóa chính ' PK__@snapshot_seqnos__{UniqueNumber}'. Không th? chèn khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng '# {UniqueNumber}'.


Đi?u này v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n áp d?ng SQL Server 2000 C?p Nh?t b?o m?t cho d?ch v? Gói 2, phiên b?n 8.00.0679. Ki?m ch?ng r?ng b?n đang ch?y b?n c?p nh?t b?o m?t này, k?t n?i v?i SQL Server b?ng cách s? d?ng phân tích truy v?n, và sau đó ch?y:
select @@version


V?n đ? này là c? đ?nh cho SQL Server 2000 Service Pack 2 h? th?ng đang ch?y phiên b?n 8.00.0733.

V?n đ? c?ng t?n t?i trong SQL Server 2000 Service Pack 3, phiên b?n 8.00.0760. Đ? kh?c ph?c, phiên b?n này b?n ph?i áp d?ng SQL Server 2000 Service Pack 3 rollup, phiên b?n 8.00.0765.

B?n ph?i áp d?ng các hotfix cho v?n đ? này đ? th? hi?n c?a SQL Server nơi distirbution cơ s? d? li?u cư trú. Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t trong nh?ng nguyên nhân có th? c?a thư này. Hotfix này ch? giúp n?u b?n g?p ph?i nh?ng k?ch b?n chính xác đư?c mô t? trong bài vi?t này.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

SQL Server 2000 Service Pack 2

S? d?ng xây d?ng hotfix này cho m?t máy ch? đang ch?y SQL Server 2000 D?ch v? gói 2.
  Date     Time  Version     Size       File name
  -------------------------------------------------------------------------

  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Dbmslpcn.dll
  17-Jan-2003 18:23          786,432 bytes Distmdl.ldf
  17-Jan-2003 18:23         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  11-Dec-2002 09:50            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql
  02-Jul-2002 07:35 2000.80.650.0   107,088 bytes Impprov.dll
  11-Dec-2002 09:50           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql
  17-Jan-2003 12:33          774,409 bytes Instdist.sql
  20-Aug-2002 08:24 2000.80.679.0   111,172 bytes Logread.exe
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   90,692 bytes Msgprox.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   62,024 bytes Odsole70.dll
  02-Jan-2002 17:59           18,185 bytes Qfe356326.sql
  20-Aug-2002 08:47 2000.80.679.0   135,748 bytes Qrdrsvc.exe
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   406,088 bytes Rdistcom.dll
  03-Oct-2001 17:36          437,302 bytes Replcom.sql
  20-Aug-2002 08:33 2000.80.679.0   152,136 bytes Replmerg.exe
  25-Nov-2002 13:43         1,004,990 bytes Replmerg.sql
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   221,768 bytes Replprov.dll
  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   303,688 bytes Replrec.dll
  03-Oct-2001 17:36          986,906 bytes Replsys.sql
  03-Oct-2001 17:36          881,228 bytes Repltran.sql
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   283,208 bytes Rinitcom.dll
  16-Sep-2002 14:31          390,045 bytes Securityhotfix.sql
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   28,672 bytes Sqlagent.dll
  26-Aug-2002 10:39 2000.80.679.0   311,872 bytes Sqlagent.exe
  28-Aug-2002 08:32 2000.80.679.0   49,152 bytes Sqlagent.rll
  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   53,824 bytes Sqlcmdss.dll
  28-Aug-2002 08:40 2000.80.679.0   12,288 bytes Sqlcmdss.rll
  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0   172,600 bytes Sqlmap70.dll
  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0  7,479,377 bytes Sqlservr.exe
  01-Nov-2002 10:56 2000.80.698.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll
  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Ssmslpcn.dll
  19-Dec-2002 16:55 2000.80.719.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll
  02-Jan-2003 12:12 2000.80.722.0   25,148 bytes Ssnmpn70.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   70,208 bytes Xplog70.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   53,828 bytes Xpqueue.dll
  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   156,228 bytes Xprepl.dll
  11-Jul-2002 17:00 2000.80.658.0   279,104 bytes Xpstar.dll
  16-Sep-2002 15:12 2000.80.686.0   98,872 bytes Xpweb70.dll

SQL Server 2000 Service Pack 3

S? d?ng xây d?ng hotfix này cho m?t máy ch? đang ch?y SQL Server 2000 Service Pack 3.
 
  Date     Time  Version     Size       File name
  ---------------------------------------------------------------------------

  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf
  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql
  30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql
  30-Jan-2003 01:55           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll   
  08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll   
  30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll   
  08-Feb-2003 06:41 2000.80.765.0  7,528,529 bytes Sqlservr.exe   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll    
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   
				
Chú ý: V? c?a ph? thu?c t?p tin, hotfix m?i nh?t ho?c tính năng có ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này c?ng có s?n trong các b?n vá b?o m?t MS03-031.Đ? thêm thông tin v? các b?n vá b?o m?t MS03-031, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821277MS03-031: Security patch cho SQL Server 2000 Service Pack 3

Thu?c tính

ID c?a bài: 813494 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB813494 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813494

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com