Thông báo l?i "Không th? n?p thông tin r?nh/b?n" khi b?n c? g?ng s? d?ng Meeting Planner trong Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813609 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2002 c?a bài vi?t này, xem 287656.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng meeting planner trong Microsoft Outlook 2003 đ? xem thông tin Free/Busy c?a ngư?i khác, b?n có th? nh?n di?n thông báo l?i tương t? như sau:
Không th? t?i thông tin Free/Busy.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u có m?t v?n đ? v?i các thông tin Free/Busy đư?c công b? c?a ngư?i khác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, ch?y Outlook vào máy tính mà đang g?p v?n đ? xu?t b?n Free/Busy thông tin v?i các / CleanFreeBusy d?ng l?nh chuy?n đ?i. Đi?u này s? làm tươi thông tin Free/Busy. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i"outlook.exe /cleanfreebusy", sau đó b?mOk.
  3. Xem thông tin đư?c công b? t? khác máy tính.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Microsoft Outlook 11.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813609 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbnofix kbprb kbbug kberrmsg kbmt KB813609 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813609

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com