Mô t? c?a ti?ng ? XP văn ph?ng hi?u đinh công c? Update: 5 tháng 3 năm 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813682
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà t? đi?n ? có th? đ? ngh? m?t s? không thích h?p t? ng? gây khó ch?u. Ngoài ra, C?p Nh?t ? hi?u đinh công c? --? spelling checker, grammar checker và t? đi?n-- cung c?p b? sung t? ng? và đ? ngh? c?i ti?n. C?p Nh?t Office XP này là m?t ph?n c?a vi?c ti?p t?c n? l?c c?a Microsoft đ? cung c?p nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a s?n ph?m cho khách hàng.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Office XP ? hi?u đinh công c? c?p nh?t lúc: KB813682.

B?n C?p Nh?t đư?c mô t? ? đây bài vi?t áp d?ng cho các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Office XP (Phiên b?n ti?ng ?)
 • Microsoft Office XP (Phiên b?n ti?ng Đ?c)
 • Microsoft Office XP ? Multilingual User Interface Gói
B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong Office XP Service Pack 3. Cho thêm thông tin v? service pack m?i nh?t cho Office XP, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841 Cách lấy Gói Dịch vụ Office XP mới nhất

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "Windows Installer Update Yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.
 • Văn ph?ng XP Service Pack 2 (SP-2)

  Trư?c khi cài đ?t Đi?u này C?p Nh?t, cài đ?t Office XP SP-2.

  Đ? thêm thông tin v? cách cài đ?t Văn ph?ng XP Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325671Mô t? c?a Office XP Service Pack 2 (S)

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n đ? cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và tin C?p Nh?t công c?ng.

  - hay -
 • Cài đ?t ch? nh?ng Office XP ? hi?u đinh công c? Update: KB813682 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong các "More Information" ph?n c?a bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n vi?c cài đ?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n là hoàn toàn thông tin m?i nh?t.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang Web

Cho phép văn ph?ng s?n ph?m thông tin C?p Nh?t Website đ? phát hi?n các b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? các văn ph?ng Microsoft XP ? hi?u đinh công c? c?p nh?t lúc: KB813682

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng, làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào trang t?i v? sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/a/3/b/a3b89c9c-45bf-48c4-95f8-daaf4d21a8b8/Igt1001.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Igt1001.exe c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoIgt1001.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 6. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Office XP và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i C?p Nh?t hành chính và sau đó tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Truy c?p vào trang t?i v? sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/a/3/b/a3b89c9c-45bf-48c4-95f8-daaf4d21a8b8/Igt1001a.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Igt1001a.exe đ? c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoIgt1001a.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 6. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i c:\igt1001a, và sau đó b?m Ok.
 7. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c.
 8. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a Admin Đường dẫn\MSI File p C:\igt1001a\MSP FileSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

  nơi MSI File cơ s? d? li?u .msi tr?n gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi MSP File là tên c?a các hành chính C?p Nh?t (ví d?, Itamuiff.msp).
 9. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Đường dẫn\MSI FileCÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

  nơi MSI File cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi Danh sách các tính năng là danh sách các tính năng tên (ch?) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C? ho?c b?n có th? s? d?ng các tính năng sau đây:
  SpellingAndGrammarFiles_1040, ThesaurusFiles_1040, OutlookMAPILDAP2, OutlookMAPI2, EXCELFilesNote
  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? mà các Office XP cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i h?p tho?i th? không xu?t hi?n.
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai đ?n tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a tiêu chu?n hư?ng d?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Đ? thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/auxp104.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name   Version
  --------------------------
  Msgrit32.dll  3.0.0.35
  Msth3it.dll  1.00.00.0012
  Emablt32.dll  10.0.4406.0
  Msmapi32.dll  10.0.4420.0
  Xlintl32.dll  10.0.4302.0
  Msth3it.lex  unversioned
Chú ý Các t?p tin sau đây đư?c C?p Nh?t ch? khi b?n áp d?ng Office XP ? Multilingual User Interface Pack:
 • Emablt32.dll
 • Msmapi32.dll
 • Xlintl32.dll
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a t?p tin đ? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m, nh?p vào T?t c? các file và thư m?c dư?i Hư?ng d?n t?m ki?m.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên t?p và b?m Tìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào tên t?p tin, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Chú ý N?u công c? Proofing ? Office XP Update: KB813682 là đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t các Office XP ? hi?u đinh công c? Update: KB813682:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c là bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Yêu c?u Windows cài đ?t b?n C?p Nh?t

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i có Windows Installer 2.0 ho?c sau này đư?c cài đ?t. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Installer, truy c?p vào m?t trong các các trang Web Microsoft sau đây.

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Danh sách các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

Office XP ? Proofing Tools Update: KB813682 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

811440 WD2002: ? hi?u đinh công c? th?c hi?n m?t đ? ngh? có ti?m năng gây khó ch?u
Ngoài ra, các v?n đ? sau đây c? đ?nh.

WD2002: ? Thesaurus có th? đ? ngh? không phù h?p gây khó ch?u t?

Khi b?n s? d?ng t? đi?n cho m?t t? trong m?t t? ? tài li?u này, t? đi?n có th? đ? ngh? m?t s? t? ng? gây khó ch?u không thích h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813682 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbdownload kbprb kbinfo kbupdate kbmt KB813682 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813682

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com