Raksta ID: 813711 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Izmai?as, kas veiktas attiec?b? uz mapes lielumu, skatu, ikonu vai poz?ciju, ir zaud?tas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, Windows Vista vai Windows 7.

Piem?ram, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • Atk?rtoti atverot mapi, sist?ma Microsoft Windows neatceras mapes skata iestat?jumus.

  Piez?me.Skata iestat?jumos iek?auti vienumi S?kt?li, Moza?ka, Ikonas, Saraksts, Deta?as un citi.
 • Atk?rtoti atverot mapi, sist?ma Windows neatceras mapes loga lielumu vai poz?ciju.
 • Tiek par?d?ts nepareizs mapes s?kt?ls.
 • Mapes s?kt?ls netiek par?d?ts.


Piez?me. ?? probl?ma sist?m? Windows XP vai Windows Vista var rasties, pat ja vad?bas pane?a sada?as Folder Options (Mapes opcijas) cilnes View (Skats) izv?ln? Advanced settings (Papildu iestat?jumi) atz?m?jat izv?les r?ti?u Remember each folder's view settings (Atcer?ties katras mapes skata iestat?jumus).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo mapes opciju re?istra iestat?jumi nav pareizi.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai labotu ?o probl?mu, atiestatiet re?istra iestat?jumus map?m. Lai to izdar?tu, veiciet savai oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.

Sist?m? Windows XP
 1. Dz?siet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Atk?rtoti izveidojiet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. Izveidojiet re?istra v?rt?bu BagMRU Size un p?c tam re?istra apak?atsl?g?s, kuras izveidoj?t 2. darb?b?, iestatiet ?o re?istra v?rt?bu uz 5000.
Sist?m? Windows Vista vai Windows 7
 1. Dz?siet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Sist?mas Windows Vista vai Windows 7 x64 versij?s dz?siet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Atk?rtoti izveidojiet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Sist?mas Windows Vista vai Windows 7 x64 versij?s atk?rtoti izveidojiet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. Izveidojiet re?istra v?rt?bu BagMRU Size un p?c tam re?istra apak?atsl?g?s, kuras izveidoj?t 2. darb?b?, iestatiet ?o re?istra v?rt?bu uz 5000.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai labotu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, labojot ?o probl?mu

Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

2394521 Nevar iztuk?ot atkritni sist?m? Windows XP vai Windows Vista
949109 K??da "Fails vai mape nepast?v" sist?m? Windows Vista
934160 K??da "T?kla vai failu at?auja" vai "mape nepast?v"
2394740 Nevar atlas?t vair?kus vienumus p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista
2396571 Ikonas tiek main?tas nepareizi sist?m? Windows

Rekviz?ti

Raksta ID: 813711 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com