ID c?a bài: 813711 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Thay đ?i kích thư?c, xem, bi?u tư?ng ho?c v? trí c?a m?c tin thư thoại đang b? m?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP, Windows Vista, ho?c Windows 7.

Ví d?, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau đây:
 • Microsoft Windows không nh? các thi?t đ?t xem cho m?t m?c tin thư thoại khi b?n m? l?i c?p.

  Lưu ? Các thi?t đ?t xem bao g?m các h?nh thu nhỏ, g?ch, bi?u tư?ng, danh sách, chi ti?t, và như v?y.
 • Windows không nh? kích thư?c ho?c v? trí c?a các c?a s? c?p khi b?n m? l?i c?p.
 • M?t h?nh ?nh thu nhỏ không chính xác s? đư?c hi?n th? cho m?t m?c tin thư thoại.
 • H?nh ?nh thu nhỏ không xu?t hi?n cho m?t m?c tin thư thoại.


Lưu ? V?n đ? này có th? x?y ra trong Windows XP ho?c Windows Vista ngay c? khi b?n ch?n các H?y nh? r?ng m?i D?ng xem m?c tin thư thoại thi?t đ?t hộp kiểm dư?i các Thi?t đ?t chuyên sâu Menu trên các Xem tab c?a Tùy ch?n c?p trong Panel điều khiển.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các thi?t đ?t ki?m nh?p cho các m?c tin thư thoại tùy ch?n là không chính xác.

GI?I PHÁP

Ch?n đoán và s?a ch?a v?n đ? t? đ?ng

Các Diagnose và s?a ch?a c?a s? t?p tin và m?c tin thư thoại v?n đ? t? đ?ng troubleshooter t? đ?ng có th? kh?c ph?c v?n đ? mô t? trong bài vi?t này.
Tr?nh g? r?i này s?a ch?a nhi?u v?n đ?.T?m hi?u thêmCh?y bây gi?

S?a ch?a v?n đ? b?ng tay

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, đ?t l?i các thi?t đ?t ki?m nh?p cho m?c tin thư thoại. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c thích h?p cho h? đi?u hành:

Windows XP

 1. Xóa subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Tái t?o subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. T?o ra và sau đó thi?t l?p các BagMRU kích thư?c giá tr? ki?m nh?p đ? 5000 trong s? ki?m nh?p subkeys mà b?n đ? t?o ? bư?c 2.

Windows Vista ho?c Windows 7

 1. Xóa subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista ho?c Windows 7, xóa subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Tái t?o subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista ho?c Windows 7, tái t?o subkeys ki?m nh?p sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. T?o ra và sau đó thi?t l?p các BagMRU kích thư?c giá tr? ki?m nh?p đ? 5000 trong s? ki?m nh?p subkeys mà b?n đ? t?o ? bư?c 2.

THÔNG TIN THÊM

MATS gói nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này

 1. Gói MATS quét máy tính c?a b?n và phát hi?n n?u máy tính đang ch?y Windows XP, Windows Vista, ho?c Windows 7.

  N?u máy tính đang ch?y Windows XP, MATS gói xác minh r?ng m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các BagMRU kích thư?c giá tr? ki?m nh?p trong registry subkey sau không t?n t?i ho?c là ít hơn 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • Subkey s? cao nh?t trong registry subkey sau là l?n hơn 20% c?a các BagMRU kích thư?c giá tr? đăng k?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags


   Lưu ? Trong quá tr?nh này, m?t hộp thoại s? xu?t hi?n. hộp thoại này cung c?p cho b?n tùy ch?n đ? s?a ch?a v?n đ? t? đ?ng (đây là tùy ch?n đư?c đ? ngh?) ho?c đ? ch?n các v?n đ? cá nhân đ? s?a ch?a. N?u b?n t? ch?n các v?n đ? cá nhân đ? s?a ch?a, b?n c?n ph?i ch?n các Tùy ch?nh bi?u tư?ng và m?c tin thư thoại ho?c các Nh?ng ngư?i khác ho?c tôi không bi?t l?a ch?n t? hộp thoại.


  N?u máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, MATS gói xác minh r?ng m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các NoSaveSettings giá tr? ki?m nh?p trong registry subkey sau không b?ng 1:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   Ngoài ra, các BagMRU kích thư?c giá tr? ki?m nh?p trong registry subkey sau không t?n t?i ho?c là ít hơn 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • Subkey s? cao nh?t trong registry subkey sau là l?n hơn 20% c?a các BagMRU kích thư?c giá tr? đăng k?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


   Lưu ? Trong quá tr?nh này, m?t hộp thoại s? xu?t hi?n. hộp thoại này cung c?p cho b?n tùy ch?n đ? s?a ch?a v?n đ? t? đ?ng (đây là tùy ch?n đư?c đ? ngh?) ho?c đ? ch?n các v?n đ? cá nhân đ? s?a ch?a. N?u b?n t? ch?n các v?n đ? cá nhân đ? s?a ch?a, yot có th? ch?n các Tùy ch?nh bi?u tư?ng và m?c tin thư thoại ho?c các Nh?ng ngư?i khác ho?c tôi không bi?t l?a ch?n t? hộp thoại.
 2. MATS gói xác minh đ?t r?ng thi?t đ?t ki?m nh?p và tu? ch?nh cho các c?p có l?i m?t cách chính xác.

Khác các v?n đ? mà các b?n s?a l?i gói MATS

2394521 Không th? r?ng thùng rác trong Windows XP ho?c Windows Vista
949109 "Các t?p ho?c c?p không t?n t?i" l?i trong Windows Vista
934160 "M?ng ho?c t?p tin quy?n" hay "thư m?c không t?n t?i" l?i
2394740 Không th? ch?n nhi?u kho?n m?c sau khi nâng c?p t? Windows XP lên Windows Vista
2396571 Bi?u tư?ng thay đ?i không chính xác trong Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 813711 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme kbmt KB813711 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 813711

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com