Kaip keisti ?Internet Explorer? aktyvumo tikrinimui skirto laiko numatyt?j? reik?m?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 813827 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip keisti numatyt?j? ?Microsoft Internet Explorer? HTTP aktyvumo tikrinimo reik?m?.

Programa ?Internet Explorer?, sukurdama nuolatin? HTTP ry?? su ?iniatinklio serveriu (naudodama ry?io: aktyvumo tikrinimo antra?tes), dar kart? naudoja t? pat? TCP/IP lizd?, kuris buvo naudojamas pradinei u?klausai gauti, kol lizdas vien? minut? buvo laukimo b?senos. Kai lizdas vien? minut? b?na laukimo b?senos, programa ?Internet Explorer? nustato ry?? i? naujo. Naujas TCP/IP lizdas naudojamas papildomoms u?klausoms gauti. Galite pakeisti ?Internet Explorer? HTTP KeepAliveTimeout reik?m?.

Jei kliento nar?ykl?s (?Internet Explorer?) ar ?iniatinklio serverio KeepAlive reik?m? ma?esn?, ji yra ribojantis veiksnys. Pavyzd?iui, jei kliento nustatytas skirtasis laikas yra dvi minut?s, o ?iniatinklio serverio ? viena minut?, ilgiausias skirtasis laikas yra viena minut?. Arba klientas, arba serveris gali b?ti ribojantis veiksnys.

Pagal numatytuosius nustatymus ?Internet Explorer? nustatyta vienos minut?s
KeepAliveTimeout
reik?m? ir papildomas dviej? minu?i? ribojantis veiksnys (
ServerInfoTimeout
). ?Internet Explorer? gali nustatyti lizd? i? naujo d?l bet kurio i? ?i? parametr?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?


Gali prireikti padidinti ?Internet Explorer? nuolatini? HTTP ry?i? numatyt?j? skirtojo laiko reik?m?, jei naudojate ?iniatinklio program?, kuri turi palaikyti ry?? su ?Internet Explorer? per t? pat? TCP/IP lizd? pra?jus vienos minut?s trukm?s laukimo b?senos laikui. Nor?dami keisti programos ?Internet Explorer? nuolatini? HTTP ry?i? numatyt?j? skirtojo laiko reik?m?, ?traukite DWORD reik?m?, vadinam?
KeepAliveTimeout
, ? toliau pateikt? registro rakt?, tada nustatykite jo reik?m?s duomenis kaip laik? (milisekund?mis), kur? ?Internet Explorer? lauks prie? i? naujo nustatydama laukimo b?senos ry??:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Nor?dami tai atlikti vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Start (Prad?ti), Run (Vykdyti), ?veskite regedit, tada spustel?kite OK (Gerai).
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. Meniu Edit (Redagavimas) ?ymikl? nukreipkite ? New (Naujas), tada spustel?kite DWORD Value (DWORD reik?m?).
 4. ?veskite KeepAliveTimeout ir paspauskite ENTER.
 5. Meniu Edit (Redagavimas) spustel?kite Modify (Modifikuoti).
 6. ?veskite reikiam? skirtojo laiko reik?m? (milisekund?mis), tada spustel?kite OK (Gerai). Pavyzd?iui, nor?dami nustatyti dviej? minu?i? skirtojo laiko reik?m?, ?veskite 120000.
 7. I? naujo paleiskite ?Internet Explorer?.
Jei nustatysite ma?esn? nei 60 000 (viena minut?)
KeepAliveTimeout
reik?m?, gali kilti ry?io su ?iniatinklio serveriais, kuriems reikia nuolatini? HTTP ry?i?, problem?. Pavyzd?iui, galite gauti klaidos prane?im? ?Page cannot be displayed? (Negalima rodyti puslapio).

Jei b?tina nustatyti didesn? nei 120 000 (dvi minut?s)
KeepAliveTimeout
reik?m?, reikia sukurti papildom? registro rakt? ir nustatyti jo reik?m? kaip lygi? pageidaujamai
KeepAliveTimeout
reik?mei. Papildomas registro raktas yra
ServerInfoTimeout
. Tai yra DWORD su reik?me (milisekund?mis), kuri saugoma toje pa?ioje vietoje kaip
KeepAliveTimeout
.

Pavyzd?iui, nor?dami naudoti trij? minu?i?
KeepAliveTimeout
reik?m?, turite sukurti tokius registro raktus:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD reik?m? 180 000 (milisekund?mis)
ServerInfoTimeout DWORD reik?m? 180 000 (milisekund?mis)
Pagal numatytuosius nustatymus programoje ?Internet Explorer? ?galinamas HTTP 1.1 ry?ys, i?skyrus tuos atvejus, kai nustatote HTTP ry?? per tarpin? server?. Pagal numatytuosius nustatymus ?galinus HTTP 1.1, HTTP ry?iai i?lieka atviri (arba nuolatiniai), kol ry?ys vien? minut? i?b?na laukimo b?senos arba kol pasiekiama reik?m?, nurodyta registro reik?me
KeepAliveTimeout
. ?Internet Explorer? HTTP 1.1 parametrus galite modifikuoti naudodami dialogo lango Internet Options (Interneto parinktys) skirtuk? Advanced (I?samiau).

Savyb?s

Straipsnio ID: 813827 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.5
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB813827

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com