Noklus?juma de?ur?jo??s taimauta v?rt?bas mai?a p?rl?kprogramm? Internet Explorer

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 813827 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir paskaidrots, k? main?t noklus?juma HTTP de?ur?jo?o v?rt?bu p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer.

Ja p?rl?kprogramma Internet Explorer izveido past?v?gu HTTP savienojumu ar Web serveri (izmantojot savienojumu: de??r?jo?ie virsraksti), p?rl?kprogramma Internet Explorer atk?rtoti izmanto to pa?u TCP/IP ligzdu, kas tika izmantota s?kotn?j? piepras?juma sa?em?anai l?dz br?dim, kad ligzda vienu min?ti ir d?kst?v?. Ja savienojums ir d?kst?v? vienu min?ti, p?rl?kprogramma Internet Explorer atiestata savienojumu. Jauna TCP/IP ligzda tiek izmantota papildu piepras?jumu sa?em?anai. Iesp?jams, v?l?sities main?t HTTP de?ur?jo?o taimauta v?rt?bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer.

Ja klienta p?rl?kprogrammai (Internet Explorer) vai Web serverim ir maz?ka de?ur?jo?? v?rt?ba, tas ir ierobe?ojo?ais koeficients. Ja, piem?ram, klientam ir divu min??u taimauts, bet Web serverim ir vienas min?tes taimauts, maksim?lais taimauts ir viena min?te. Gan klientam, gan serverim var b?t ierobe?ojo?ais koeficients.

P?c noklus?juma p?rl?kprogrammai Internet Explorer taimauta v?rt?ba
KeepAliveTimeout
ir viena min?te un papildu ierobe?ojo?ais koeficients (
ServerInfoTimeout
) ir divas min?tes. Abi iestat?jumi var ierosin?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer atiestat?t ligzdu.

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP


Ja izmantojat t?mek?a programmu, kurai p?c vienas d?kst?ves min?tes ir j?veido sakari ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer, izmantojot to pa?u TCP/IP ligzdu, iesp?jams, p?rl?kprogramm? Internet Explorer b?s nepiecie?ams palielin?t past?v?go HTTP savienojumu noklus?juma taimauta v?rt?bu. Lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer main?tu past?v?go HTTP savienojumu noklus?juma taimauta v?rt?bu, pievienojiet DWORD v?rt?bu ar nosaukumu
KeepAliveTimeout
t?l?k nor?d?tajai re?istra atsl?gai un p?c tam iestatiet ??s v?rt?bas datus uz laiku (milisekund?s), kas p?rl?kprogrammai Internet Explorer j?pavada gaidot pirms d?kst?ves savienojuma atiestat??anas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. Izv?ln? Redi??t novietojiet peles kursoru uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ievadiet nosaukumu KeepAliveTimeout un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Ievadiet atbilsto?u taimauta v?rt?bu (milisekund?s) un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Lai, piem?ram, iestat?tu taimauta v?rt?bu uz div?m min?t?m, ievadiet 120000.
 7. Restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
Ja iestat?t v?rt?bu
KeepAliveTimeout
maz?ku par 60 000 (viena min?te), iesp?jams, b?s probl?mas izveidot sakarus ar t?mek?a serveriem, kuriem nepiecie?ami past?v?gi HTTP savienojumi. Iesp?jams, tiks par?d?ts k??das zi?ojums ??o lapu nevar par?d?t?.

Ja v?rt?bai
KeepAliveTimeout
ir j?b?t liel?kai par 120000 (divas min?tes), ir j?izveido papildu re?istra atsl?ga un t?s v?rt?ba j?iestata vienl?dz?gi v?lamajai v?rt?bai
KeepAliveTimeout
. Papildu re?istra atsl?ga ir
ServerInfoTimeout
. T? ir DWORD ar v?rt?bu (milisekund?s), un t? atrodas taj? pa?? viet?, kur ir
KeepAliveTimeout
.

Lai, piem?ram, v?rt?bai
KeepAliveTimeout
izmantotu tr?s min?tes, ir j?izveido ??das re?istra atsl?gas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD v?rt?ba 180000 (milisekund?s)
ServerInfoTimeout DWORD v?rt?ba 180000 (milisekund?s)
P?c noklus?juma HTTP 1.1 ir iesp?jots p?rl?kprogramm? Internet Explorer, iz?emot gad?jumus, kad HTTP savienojums tiek izveidots, izmantojot starpniekserveri. Ja HTTP 1.1 ir iesp?jots, HTTP savienojumi paliek atv?rti (jeb past?v?gi) p?c noklus?juma, kam?r savienojuma d?kst?ve ir viena min?te vai kam?r ar re?istra v?rt?bu
KeepAliveTimeout
nor?d?t? v?rt?ba tiek sasniegta. P?rl?kprogramm? Internet Explorer HTTP 1.1 iestat?jumus var main?t, izmantojot dialoglodzi?a Interneta opcijas cilni Papildu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 813827 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.5
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB813827

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com