Promena podrazumevane vrednosti vremenskog ograni?enja za keep-alive u programu Internet Explorer

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 813827 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite podrazumevanu HTTP keep-alive vrednost u programu Microsoft Internet Explorer.

Kada Internet Explorer uspostavi postojanu HTTP vezu sa Veb serverom (kori??enjem veze: Keep-Alive zaglavlja), Internet Explorer ponovo koristi isti TCP/IP priklju?ak koji je kori??en za prijem po?etnog zahteva dok priklju?ak ne bude neaktivan jedan minut. Kada je veza neaktivna jedan minut, Internet Explorer ponovo uspostavlja vezu. Novi TCP/IP priklju?ak se koristi za prijem dodatnih zahteva. Mo?da ?ete ?eleti da promenite HTTP KeepAliveTimeout vrednost u programu Internet Explorer.

Ako klijentski pregleda? (Internet Explorer) ili Veb server imaju ni?u KeepAlive vrednost, to je ograni?avaju?i faktor. Na primer, ako klijent ima vremensko ograni?enje od dva minuta, a Veb server ima vremensko ograni?enje od jednog minuta, maksimalno vremensko ograni?enje je jedan minut. Ograni?avaju?i faktori mogu biti klijentski ra?unar ili server.

Internet Explorer podrazumevano ima
KeepAliveTimeout
vrednost od jednog minuta i dodatni ograni?avaju?i faktor (
ServerInfoTimeout
) od dva minuta. Bilo koja postavka mo?e dovesti do toga da Internet Explorer uspostavi po?etne vrednosti priklju?ka.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Mo?da ?ete morati da pove?ate podrazumevanu vrednost vremenskog ograni?enja za trajne HTTP veze u programu Internet Explorer ako koristite Veb program koji mora da komunicira sa programom Internet Explorer preko istog TCP/IP priklju?ka posle jednog minuta neaktivnosti. Da biste promenili podrazumevanu vrednost vremenskog ograni?enja za trajne HTTP veze u programu Internet Explorer, dodajte DWORD vrednost sa imenom
KeepAliveTimeout
u slede?i klju? registratora, a zatim postavite podatke vrednosti na vreme (u milisekundama) koje ?elite da Internet Explorer ?eka pre nego ?to uspostavi po?etne vrednosti neaktivne veze:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte KeepAliveTimeout, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte odgovaraju?e vreme vremenskog ograni?enja (u milisekundama), a zatim kliknite na dugme U redu. Na primer, da biste postavili vrednost vremenskog ograni?enja na dva minuta, otkucajte 120000.
 7. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Ako postavite
KeepAliveTimeout
vrednost na manje od 60.000 (jedan minut), mo?da ?ete imati problema pri komunikaciji sa Veb serverima koji zahtevaju trajne HTTP veze. Na primer, mo?da ?ete primiti poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati stranicu?.

Ako morate da imate
KeepAliveTimeout
vrednost ve?u od 120000 (dva minuta), morate da kreirate dodatni klju? registratora i postavite njegovu vrednost tako da bude jednaka ?eljenoj
KeepAliveTimeout
vrednosti. Dodatni klju? registratora je
ServerInfoTimeout
. To je DWORD sa vredno??u (u milisekundama) i na istoj lokaciji kao i
KeepAliveTimeout
vrednost.

Na primer, da biste koristili
KeepAliveTimeout
vrednost od tri minuta, morate kreirati slede?e klju?eve registratora:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD vrednost 180000 (u milisekundama)
ServerInfoTimeout DWORD vrednost 180000 (u milisekundama)
HTTP 1.1 je podrazumevano omogu?en u programu Internet Explorer, osim kada uspostavite HTTP vezu preko proxy servera. Kada je HTTP 1.1 omogu?en, HTTP veze ostaju podrazumevano otvorene (ili trajne) dok je veza neaktivna jedan minut ili dok vrednost koju je navela
KeepAliveTimeout
vrednost u registratoru ne bude dostignuta. HTTP 1.1 postavke u programu Internet Explorer mo?ete da izmenite pomo?u kartice Vi?e opcija u dijalogu Internet opcije.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 813827 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 3.5
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB813827

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com