Lm th? no ? thay ?i gi tr? l?i qu th?i gian gi? m?c ?nh trong Internet Explorer

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 813827 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bi vi?t ny m t? lm th? no ? thay ?i m?c ?nh HTTP gi? gi tr? trong Microsoft Internet Explorer.

Khi Internet Explorer thi?t l?p m?t k?t n?i HTTP lin t?c v?i m?t my ch? Web (b?ng cch s? d?ng K?t n?i: Gi? tiu ?), Internet Explorer reuses cng TCP/IP ? c?m ? ?c s? d?ng ? nh?n ?c yu c?u ban ?u cho ?n khi cc ? c?m ang ch? trong m?t pht. Sau khi k?t n?i ang ch? cho m?t pht, Internet Explorer ?t l?i cc k?t n?i. M?t ? c?m TCP/IP m?i ?c s? d?ng ? nh?n ?c b? sung yu c?u. B?n c th? mu?n thay ?i HTTP KeepAliveTimeout gi tr? trong Internet Explorer.

N?u m?t trong hai tr?nh duy?t c?a khch hng (Internet Explorer) ho?c trn Web h? ph?c v? c gi tr? KeepAlive th?p hn, l y?u t? h?n ch?. Cho V d?, n?u khch hng c m?t th?i gian ch? hai pht, v cc my ch? Web c m?t th?i gian ch? m?t pht, t?i a th?i gian ch? m?t pht. Ho?c l cc khch hng ho?c h? ph?c v? c th? l y?u t? h?n ch?.

Theo m?c ?nh, Internet Explorer ? m?t
KeepAliveTimeout
gi tr? c?a m?t pht v b? sung h?n ch? y?u t?)
ServerInfoTimeout
) c?a hai pht. M?t trong hai thi?t l?p c th? gy ra Internet Explorer ? thi?t l?p l?i cc ? c?m.

THNG TIN THM

Quan tr?ng Ph?n, phng php ho?c nhi?m v? ny ch?a cc b?c cho b?n bi?t lm th? no ? s?a ?i registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows


B?n c th? ph?i tng l?i qu th?i gian m?c ?nh gi tr? cho cc k?t n?i HTTP dai d?ng trong Internet Explorer n?u b?n ang s? d?ng m?t Chng tr?nh web ph?i giao ti?p v?i Internet Explorer trn cng m?t TCP/IP ? c?m sau m?t pht nhn r?i. ? thay ?i gi tr? m?c ?nh l?i qu th?i gian cho dai d?ng HTTP k?t n?i trong Internet Explorer, thm m?t gi tr? DWORD nh? ?t tn
KeepAliveTimeout
? ng k? sau kha, v sau thi?t l?p d? li?u gi tr? c?a n ?n th?i gian (trong mili giy) m b?n mu?n Internet Explorer ? ch? tr?c khi ?t l?i m?t nhn r?i k?t n?i:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau b?m Ok.
 2. inh vi ri bm vao khoa sau trong s ng ky:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. Trn cc Ch?nh s?a tr?nh n, i?m ?nM?i, sau b?m Gia tri DWORD.
 4. Lo?i KeepAliveTimeout, v sau b?m phm ENTER.
 5. Trn cc Ch?nh s?a tr?nh n, nh?p voS?a ?i.
 6. Lo?i gi tr? thch h?p l?i qu th?i gian (trong mili giy), v sau b?m Ok. V d?, ? thi?t l?p gi tr? l?i qu th?i gian cho hai pht, lo?i 120000.
 7. Khi ng lai Internet Explorer.
N?u b?n ?t cc
KeepAliveTimeout
? c gi tr? t hn 60.000 (m?t pht), b?n c th? c v?n ? giao ti?p v?i my ch? Web m yu c?u lin t?c k?t n?i HTTP. V d?, b?n c th? nh?n ?c m?t "trang khng th? hi?n th?"thng bo l?i.

N?u b?n ph?i c m?t
KeepAliveTimeout
gi tr? cao hn 120000 (hai pht), b?n ph?i t?o m?t kho ng k? b? sung v thi?t l?p c?a n gi tr? tng ng v?i cc
KeepAliveTimeout
gi tr? m b?n mu?n. C quan ng k? b? sung i?u quan tr?ng l
ServerInfoTimeout
. It's a DWORD v?i m?t gi tr? (trong mili giy) v trong v? tr tng t? nh
KeepAliveTimeout
.

V d?, s? d?ng ba pht
KeepAliveTimeout
gi tr?, b?n ph?i t?o kha registry sau y:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout Gi tr? DWORD 180000 (trong mili giy)
ServerInfoTimeout Gi tr? DWORD 180000 (trong mili giy)
B?i m?c ?nh, HTTP 1.1 ?c kch ho?t trong Internet Explorer ngo?i tr? khi b?n thi?t l?p m?t HTTP k?t n?i thng qua m?t my ch? proxy. Khi HTTP 1.1 ?c kch ho?t, HTTP cc k?t n?i v?n m? (hay lin t?c) theo m?c ?nh cho ?n khi k?t n?i ang ch? trong m?t pht ho?c cho ?n khi gi tr? ?c ch? ?nh b?i cc
KeepAliveTimeout
gi tr? trong ng k? ?c ?t t?i. B?n c th? s?a ?i thi?t ?t HTTP 1.1 trong Internet Explorer b?ng cch s? d?ng cc Nng cao th? tab trong cc Internet Tuy chon h?p tho?i.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 813827 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
T? kha:
kbinfo kbmt KB813827 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:813827

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com