Raksta ID: 813926 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Rakst? aprakst?tas at??ir?bas starp Windows XP 1. servisa pakotni (SP1) un 1a. servisa pakotni (SP1a). Sist?mas Windows XP atjaunin?jumi tiek izplat?ti servisa pakotn?s. Servisa pakotnes var lietot, lai atjaunin?tu sist?mu Windows XP, k? ar? lai palielin?tu un atjaunin?tu datora funkcionalit?ti. 2002. gada 9. septembr? korpor?cija Microsoft izlaida Windows XP SP1. 2003. gada 3. febru?r? korpor?cija Microsoft v?lreiz izlaida SP1 k? SP1a.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja nelietojat Windows XP SP1, instal?jiet SP1a, lai ieg?tu sist?mas Windows XP jaun?kos dro??bas un uzticam?bas atjaunin?jumus. Instal?jiet jebkurus piem?rotus dro??bas atjaunin?jumus un labojumfailus, kas p?c Windows XP SP1 jau ir izlaisti vai tiks izlaisti datoriem, kuros instal?ta pakotne SP1a. Windows atjaunin??ana turpin?s pied?v?t t?da pa?a veida atjaunin?jumu kopas datoriem, kuros ir Windows XP un instal?ta SP1 vai SP1a.

Lai noteiktu, vai j?su dator? ir Windows XP SP1, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti. Ja sada?? Sist?ma tiek par?d?ts ieraksts ?Service Pack 1? (1. servisa pakotne), dator? ir Windows XP SP1. Nav noz?mes instal?t SP1a, ja ir instal?ta Windows XP SP1. Korpor?cija Microsoft neiesaka instal?t SP1a, ja ir instal?ta SP1.

Windows XP SP1a ir t? pati Windows XP SP1 pakotne, tikai tai ir no?emta Microsoft virtu?l? ma??na (VM).

Tehnisk?s izmai?as

 • Windows XP SP1a nav iek?auta un nav nodro?in?ta Microsoft VM instal?cija, kas sniedz atbalstu, lietojot Java programmas.

  Piez?me. Ja lietojat Windows XP vai Windows XP SP1 ar Microsoft VM, varat turpin?t atjaunin?t Microsoft VM, izmantojot Windows atjaunin??anu. Ja lietojat sist?mu Windows XP bez Microsoft VM, jums nav j?instal? atjaunin?jumi, kas dom?ti Microsoft VM. T?p?c, apmekl?jot Windows atjaunin??anas vietu, ?ie atjaunin?jumi netiek pied?v?ti. Korpor?cija Microsoft vairs nenodro?ina Microsoft VM lejupiel?di datoriem, kuriem v?l nav instal?ta Microsoft VM. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/mscorp/java
  Lai noteiktu, vai dator? darbojas Microsoft VM, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Ierakstietcmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Komandu uzvedn? ierakstiet jview un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Ja dator? nedarbojas Microsoft VM, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
   'jview' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ('jview' netiek atpaz?ta k? iek??ja vai ?r?ja komanda, izpild?ma programma vai pake?fails.)
 • Kad instal?jat Windows XP SP1a, re?istr? tiek veiktas t?l?k min?t?s izmai?as. ??s izmai?as nor?da, ka SP1a ir instal?ta:
  • Nor?d?taj? re?istra atsl?g? ir izveidota virknes v?rt?ba, un t?s v?rt?bu dati tiek iestat?ti uz ?a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • V?rt?bu dati
   Description
   virknes v?rt?b?m nor?d?taj? re?istra atsl?g? tiek atjaunin?ti, iek?aujot ?SP1a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Vad?bas pane?a r?k? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana Windows XP 1. servisa pakotnes nosaukums tiek main?ts uz ?Windows XP Service Pack 1a.? (Windows XP 1a. servisa pakotne).

  Piez?mes.
  • ?o ierakstu varat izmantot, lai no?emtu servisa pakotni. T? ir dator? tikai t?d? gad?jum?, ja, instal?jot servisa pakotni, izv?laties arhiv?t failus.
  • ?is ieraksts netiek atjaunin?ts, ja, instal?jot Windows XP SP1a, lietojat Microsoft Software Installer pakotni.

Izmai?as dokument?cij?

 • SP1a izlai?anas piez?mju nosaukums ir main?ts, liel?kaj? da?? valodu iek?aujot ?SP1a?. Cit?s viet?s, kur tiek lietots nosaukums ?1. servisa pakotne? (Service Pack 1), teksts nav main?ts.

  Piez?me. Microsoft Web viet? nosaukums ?Service Pack 1? (?1. servisa pakotne?) da?os gad?jumos var b?t lietots, lai atsauktos uz SP1 vai SP1a.
Min?taj? atjaunin?jum? nav citu izmai?u vai labojumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, kas ir labots SP1 un SP1a un k? ieg?t SP1a, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 813926 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 5. oktobris - P?rskat??ana: 2.7
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 1.a servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP 1.a servisa pakotne
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbhowto kbregistry kbenv KB813926

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com