Identifikator ?lanka: 813926 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje razlike izme?u operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1) i sa servisnim paketom 1a (SP1a). Ispravke za Windows XP distribuiraju se u servisnim paketima. Mo?ete da koristite servisne pakete da bi Windows XP bio a?uran i da biste pro?irili i a?urirali funkcionalnost ra?unara. Microsoft je objavio Windows XP SP1 9. septembra 2002. Zatim je 3. februara 2003. Microsoft ponovo objavio SP1 kao SP1a.

DODATNE INFORMACIJE

Ako ne koristite Windows XP SP1, instalirajte SP1a da biste sigurno imali najnovije ispravke za Windows XP vezane za bezbednost i pouzdanost. Instalirajte sve odgovaraju?e bezbednosne ispravke i hitne ispravke koje su ve? objavljene ili ?e biti objavljene nakon SP1 na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows XP koji koriste SP1a. Windowsa Update ?e nastaviti da nudi isti skup ispravki za ra?unare zasnovane na operativnom sistemu Windows XP koji koriste SP1 ili SP1a.

Da biste utvrdili da li koristite Windows XP SP1, kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva. Ako se ?Servisni paket 1? pojavi u okviru fascikle Sistem, ve? imate Windows XP SP1. Ako ve? koristite Windows XP SP1, instaliranje SP1a ne?e vam doneti nikakve nove pogodnosti. Microsoft ne preporu?uje da instalirate SP1a ako ve? koristite SP1.

Windows XP SP1a je isti kao Windows XP SP1, osim ?to je u SP1a uklonjena Microsoft virtual machine (VM).

Tehni?ke promene

 • Windows XP SP1a ne uklju?uje niti instalira Microsoft VM koji obezbe?uje podr?ku za pokretanje Java programa.

  Napomena Ako koristite Windows XP ili Windows XP SP1 sa Microsoft VM-om, mo?ete da nastavite da a?urirate Microsoft VM koriste?i lokaciju Windows Update. Ako koristite Windows XP bez Microsoft VM-a, ne morate da instalirate ispravke za Microsoft VM. Zbog toga vam se ove ispravke ne nude kada posetite lokaciju Windows Update. Microsoft vi?e ne mo?e da obezbedi preuzimanje Microsoft VM-a za ra?unare koji ve? nemaju instaliran Microsoft VM. Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/mscorp/java
  Da biste utvrdili da li koristite Microsoft VM, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. Otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Na komandnoj liniji otkucajte jview, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Ako ne koristite Microsoft VM, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
   Komanda ?jview? nije prepoznata kao interna ili eksterna komanda, program koji je mogu?e izvr?iti ili datoteka komandi.
 • Kada instalirate Windows XP SP1a, u registratoru ?e biti napravljene slede?e promene. Ove promene ukazuju na to da je instaliran SP1a:
  • U slede?em klju?u registratora kreira se vrednost niske, a njeni podaci o vrednosti postavljaju se na vrednost ?a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • Podaci o vrednosti za vrednost niske
   Description
   u slede?em klju?u registratora a?uriraju se tako da sadr?e vrednost ?SP1a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Naziv stavke ?Windows XP sa servisnim paketom 1? u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli menja se u ?Windows XP sa servisnim paketom 1a?.

  Napomene
  • Ovu stavku mo?ete da iskoristite da biste uklonili servisni paket. Ona je prisutna samo ako odaberete da arhivirate datoteke kada instalirate servisni paket.
  • Ova stavka se ne a?urira ako koristite paket Microsoft Software Installer da biste instalirali Windows XP SP1a.

Promene u dokumentaciji

 • Naziv za SP1a napomene uz izdanje promenjen je tako da sadr?i ?SP1a? na ve?ini jezika. Na drugim mestima na kojima se koristi ?Servisni paket 1? tekst nije promenjen.

  Napomena Na Microsoft Web lokaciji termin ?Servisni paket 1? u nekim slu?ajevima se koristi za SP1 i za SP1a.
U ovu ispravku nisu uklju?ene nikakve druge promene ili ispravke. Za dodatne informacije o tome ?ta je ispravljeno u SP1 i SP1a i o tome kako da nabavite SP1a kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 813926 - Poslednji pregled: 3. novembar 2006. - Revizija: 2.7
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbregistry kbhowto kberrmsg kbenv KB813926

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com