B?n có th? nh?n đư?c m?t l?i "thay đ?i c?a b?n không th? lưu" tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p tin vào m?t ? đ?a m?ng trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813973 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n lưu m?t t?p tin Microsoft Excel b?ng tính trên m?t m?ng lư?i ? đ?a và b?n không có c? hai s?a đ?i và xóa b? quy?n cho thư m?c nơi b?n đang lưu t?p, b?n có th? g?p m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n lưu t?p b?ng tính m?i vào ? đ?a m?ng, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây
  Thay đ?i c?a b?n không th? lưu vào' BOOK1.XLS', nhưng đ? đư?c lưu vào tài li?u t?m th?i đ?t tên '4CCA4100'. Đóng tài li?u hi?n có, sau đó m? tài li?u t?m th?i và lưu nó dư?i tên m?i.
  nơi4CCA4100 là m?t tám ng?u nhiên-k? t? ch? s? chu?i, và BOOK1.XLS là tên c?a t?p tin b?n ti?t ki?m.
 • Khi b?n lưu t?p b?ng tính hi?n có vào m?ng ? đ?a, các t?p tin s? xu?t hi?n đ? đư?c lưu v?i tên b?n đ? g? trong cácLưu h?p tho?i. Tuy nhiên, khi b?n m? t?p này m?t l?n n?a t? m?ng, thay đ?i c?a b?n không xu?t hi?n trong t?p tin. Trên th?c t? lưu t?p ? đ?a m?ng v?i m?t tên t?p tin ng?u nhiên có ch?a con s? và ch? cái, ch?ng h?n như 4CCA4100.
Nh?ng tri?u ch?ng này ch? x?y ra n?u b?n lưu m?t t?p tin trong Excel Đ?nh d?ng b?ng tính ho?c b?n m?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u Excel không th? xóa b? t?p g?c ho?c không th? đ?i tên các t?p tin t?m th?i đ? lưu không th? thao tác thành công k?t thúc. N?u Excel không th? xóa các t?p tin hi?n có b?i v? b?n thi?u Xóa b? quy?n, file g?c và các t?p tin t?m th?i v?n c?n trong các c?p đích. N?u Excel có th? xóa các t?p tin hi?n có, ho?c n?u b?n đang lưu m?t t?p tin cho đ?u tiên th?i gian, nhưng Excel không th? đ?i tên các t?p tin t?m th?i v? b?n thi?u quy?n s?a đ?i, ch? có các t?p tin t?m th?i đư?c lưu trong các đi?m đ?n thư m?c.

Chú ý Bên th? ba antivirus và sao chép ph?n m?m c?ng có th? gây ra v?n đ? này. Đ? xác minh r?ng b?n không có quy?n trên m?ng đ? s?a đ?i ho?c xoá b? m?t t?p, h?y th? đ?i tên ho?c xóa các t?p tin trên ? đ?a m?ng t? Windows Explorer. N?u b?n không th? đ?i tên ho?c xóa các t?p tin t? Windows Explorer, b?n không th? lưu m?t t?p tin đ?a này t? Excel.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thông báo cho ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n b?n c?n xoá và s?a đ?i các quy?n cho thư m?c thích h?p trên các ? đ?a m?ng. B?n ph?i đ? xoá và s?a đ?i các quy?n đ? ti?t ki?m m?t b?ng tính Excel t?p v?i tên t?p tin chính xác cho thư m?c.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

T?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này cho đ?n khi b?n có quy?n vào thư m?c đích, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây:
 • Lưu t?p b?ng tính c?a b?n đ? đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n, ho?c đ?n m?t thư m?c mà b?n đ? s?a đ?i và xóa b? quy?n. B?n có th? sau đó có th? sao chép t?p tin vào ? đ?a m?ng nơi b?n không có s?a đ?i ho?c xóa quy?n.
 • N?u b?n có m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đ? cài đ?t m?t trong hai ngày c?a b?n máy tính ho?c trên máy ch? m?ng, t?t ho?c g? b? các chương tr?nh ch?ng vi-rút, và sau đó th? nghi?m đ? xác đ?nh n?u v?n đ? v?n c?n x?y ra. M?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? can thi?p v?i lưu quá tr?nh trong Excel.

  Chú ý B?n có th? mu?n liên h? v?i nhà s?n xu?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đ? xem m?t đó là m?t phiên b?n c?p nh?t mà gi?i quy?t lưu hành trong Excel.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?c Excel lưu các t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814068 Mô t? v? cách Excel s? lưu l?i t?p tin
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i mà b?n nh?n đư?c khi b?n lưu các t?p tin trong Excel, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271513Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i khi b?n lưu t?p tin Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 813973 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbsecurity kbsavefile kberrmsg kbprb kbmt KB813973 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813973

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com