B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Word không th? tái l?p m?t k?t n?i DDE" trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.


Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 189259.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem 123698.

Đ? m?t Microsoft Word 7.0 hay phiên b?n trư?c đó c?a bài vi?t này, h?y xem 188077.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n chèn m?t cơ s? d? li?u trong m?t tài li?u Microsoft Word ho?c đính kèm m?t tài li?u chính thư h?p nh?t vào m?t ngu?n d? li?u, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau, nơi tên chương tr?nh là chương tr?nh k?t h?p v?i các ngu?n d? li?u:
Word không th? thi?t l?p l?i k?t n?i DDE chương tr?nh Tên đ? hoàn thành nhi?m v? hi?n t?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i b?t k? sau đây đi?u ki?n:
 • Đó là m?t v?n đ? giao ti?p thông qua các d? li?u đ?ng Trao đ?i (DDE).
 • Truy v?n ho?c b?ng tên ch?a d?u ngo?c kép. Khi b?n c? g?ng đ? chèn m?t Microsoft Access truy v?n ho?c b?ng có tên ch?a các báo giá nh?n hi?u, Word cho bi?t thêm m?t b? th? hai d?u ngo?c kép quanh tên. B?i v? đi?u này hành đ?ng tr? v? thông tin không chính xác đ? truy c?p, truy c?p không th? xác đ?nh v? trí các truy v?n ho?c b?ng, và sau đó t?o ra các thông báo l?i.
 • B?n ch?n m?t l?nh v?c b?n ghi nh? ho?c h?nh ?nh. N?u b?n ch?n m?t b?n ghi nh? l?nh v?c ho?c các l?nh v?c h?nh ?nh t? m?t b?ng Phiên b?n 1.0 truy c?p như m?t l?nh v?c s?p x?p trong m?t Tài li?u Word, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c mô t? trong các "Tri?u ch?ng" ph?n c?a bài vi?t này. B?n ghi nh? và h?nh ?nh các l?nh v?c đang t? đ?ng l?c ra kh?i các S?p x?p Menu khi b?n s? d?ng m?t Truy c?p vào phiên b?n 1.1 b?ng như ngu?n d? li?u. Word không th? lo?i b? các b?n ghi nh? ho?c h?nh ?nh trư?ng tên t? các S?p x?p h?p tho?i cho truy c?p 1.0. Lo?i trư?ng, như m?t ph?n c?a b?ng d? li?u t?p tin thông tin, đang không cung c?p b?i Access 1.0.
 • Cơ s? d? li?u Access đư?c m? ra "đ?c quy?n" c?a ngư?i khác ngư?i s? d?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng phương pháp đó là liên k?t v?i các nguyên nhân.

V?n đ? Giao ti?p thông qua DDE

Ch?n m?t phương pháp khác nhau cho vi?c m? các ngu?n d? li?u. Đ? làm đi?u này, H?y ch?c ch?n r?ng các Xác nh?n chuy?n đ?i lúc m? tùy ch?n là Kích ho?t, và sau đó m? ngu?n d? li?u:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. B?m vào các T?ng quát tab.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xác nh?n chuy?n đ?i t?i m? ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. M? ngu?n d? li?u. Đ? làm như v?y, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp:
  • Chèn m?t cơ s? d? li?u trong m?t tài li?u Word:
   1. Trên các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u thanh công c?, nh?p Chèn cơ s? d? li?u.

    Chú ý Đ? xem các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u thanh công c?, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Co? so?̉ du?̃ liẹ?u.
   2. Trong các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u h?p tho?i h?p, b?m vào Nh?n đư?c d? li?u.
   3. Trong các Lo?i t?p h?p, b?m vào ki?u d? li?u t?p tin mà b?n có.
   4. B?m t?p d? li?u c?a b?n và sau đó b?m M?.
   5. Trong các Xác nh?n ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m vào các thông qua DDE phương pháp đó là đúng cho ngu?n d? li?u c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
   6. Nh?p vào Chèn d? li?u.

    Chú ý N?u Word không th? thi?t l?p l?i k?t n?i DDE, h?y th? b?t đ?u các cơ s? d? li?u chương tr?nh, và sau đó l?p l?i các bư?c trư?c đó. Ho?c, nh?p vào thông qua ODBC phương pháp trong bư?c 5.
  • Đính kèm m?t ngu?n d? li?u vào m?t tài li?u chính mail merge:
   1. M? tài li?u chính thư h?p nh?t c?a b?n.
   2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? cái và các thư, sau đó b?m Thư Hợp nhất.
   3. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào Bư?c 3: Ch?n ngư?i nh?n, b?m S? d?ng m?t hi?n có danh sách, sau đó b?m Tr?nh duy?t.
   4. Trong các Lo?i t?p h?p, b?m vào ki?u d? li?u t?p tin mà b?n có.
   5. B?m t?p d? li?u c?a b?n và sau đó b?m M?.
   6. Trong các Xác nh?n ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m vào các thông qua DDE phương pháp đó là đúng cho ngu?n d? li?u c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
   7. Trong các Ngư?i nh?n Mail Mergeh?p tho?i h?p, b?m vào Ok.

    Chú ý N?u Word không th? thi?t l?p l?i k?t n?i DDE, h?y th? b?t đ?u các cơ s? d? li?u chương tr?nh, và sau đó l?p l?i các bư?c trư?c đó, ho?c b?m thông qua ODBC phương pháp trong bư?c 6.

Truy v?n ho?c b?ng tên ch?a d?u ngo?c kép

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?i tên b?ng trong truy c?p đ? s? d?ng apostrophe k? t? (') là đi?m đánh d?u, ho?c s? d?ng tr?nh đi?u khi?n truy c?p ODBC thay vào đó c?a DDE.

B?n ch?n m?t b?n ghi nh? ho?c h?nh ?nh trư?ng

Đ? ngăn ch?n thông báo l?i này, không nên c? g?ng s?p x?p d? li?u truy c?p 1.0 b?ng b?ng cách s? d?ng các l?nh v?c b?n ghi nh? ho?c h?nh ?nh trư?ng.

Các Cơ s? d? li?u Access đư?c m? ra đ?c quy?n

Làm cho truy nh?p chia s? cơ s? d? li?u truy c?p có th?:
 1. Trong các Cơ s? d? li?u m? h?p tho?i, nh?n vào đây đ? r? ràng các Đ?c quy?n h?p ki?m.
 2. Thay đ?i ch? đ? m?c đ?nh m? cho cơ s? d? li?u đ? chia s?. Đ? xác đ?nh v? trí tùy ch?n này trong truy c?p 2.0, h?y nh?p vào Tuỳ chọn trên cácXem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Multiuser/ODBC trong các Th? lo?i h?p. Xác đ?nh v? trí tùy ch?n này trong truy c?p 7,0, truy c?p 97, Access 2000, ho?c truy c?p vào năm 2002, b?m Tuỳ chọn trên cácCông cụ tr?nh đơn, nh?p vào các Nâng cao tab, và sau đó b?m vào các Chia s? tùy ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813989 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB813989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com