קבצים משותפים ברשת נפתחים לאט, נפתחים לקריאה בלבד, או מתקבלת הודעת שגיאה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 814112 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע המראה כיצד להוריד את הגדרות האבטחה או כיצד לבטל תכונות אבטחה במחשב. באפשרותך לבצע שינויים אלה כדי לעקוף בעיה ספציפית. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים לך להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום פתרון זה בסביבה הספציפית שלך. אם אתה מיישם דרך זו לעקיפת הבעיה, נקוט אמצעים נוספים מתאימים שיסייעו בהגנת המערכת שלך.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:
 • בעת העתקת קובץ ברשת במערכת Microsoft Windows XP, כאשר קובץ המקור נמצא במיקום משותף ברשת המבוסס Windows 2000, ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:
  File or network path no longer exists (נתיב הקובץ או הרשת לא קיים עוד).
  No network provider accepted the given network path (אף ספק רשת לא קיבל את הנתיב הנתון).
 • בעת שתנסה לפתוח קובץ ממיקום משותף ברשת, אפשר כי יידרש זמן רב יותר מהצפוי לפתיחת הקובץ.
 • ייתכן שתקבל הודעות שגיאה שונות או שתיתקל בבעיות אחרות, בעת שימוש בתוכנית אשר פותחת וסוגרת קבצים או אשר יוצרת קבצים זמניים בשרת, אם מופעלת החתימה Server Message Block? (SMB) בשרת מבוסס Windows 2000.
 • קובץ אשר פתחת ברשת נפתח לקריאה בלבד, או שאירעה הפרת הרשאות שיתוף ועליך לשמור את הקובץ מקומית כדי לבצע שינויים.

  הבעיה עשויה להתרחש גם אם ההרשאות שלך הוגדרו 'שליטה מלאה' הן עבור המיקום המשותף והן עבור אמצעי האחסון המשתמש במערכת קבצים NTFS ואף משתמש אחר לא פותח כרגע את הקובץ. במקרה זה,ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:
  File in use (הקובץ נמצא בשימוש): Filename is locked for editing by username ('שם_הקובץ' נעול לעריכה על ידי 'שם_משתמש'.) Click 'Notify' to open a read-only copy of the document and receive notification when the document is no longer in use (לחץ על לחצן 'יידע' כדי לפתוח עותק לקריאה בלבד של המסמך ולקבל הודעה כאשר השימוש במסמך יסתיים).
  This command is not available because the document is locked for editing (פקודה זו לא זמינה כי המסמך נעול לעריכה).
  The document Filename is locked for editing by another user (המסמך 'שם_קובץ' ננעל לעריכה על ידי משתמש אחר). To open a read-only copy of his document, click...? (לפתיחת עותק לקריאה בלבד של מסמך זה, לחץ על...)
  File is locked for editing, do you want to open a read-only version of the file (הקובץ ננעל לעריכה. האם לפתוח גירסה לקריאה בלבד של הקובץ).
  Cannot open Filename on network share (אין אפשרות לפתוח את 'שם_קובץ' ב'מיקום_משותף_ברשת'). Make sure a disk is in the drive you specified (ודא כי יש דיסק בכונן שציינת).
  Access is denied (הגישה נדחתה). The file may be in use by another application (ייתכן שיישום אחר עושה שימוש בקובץ).
 • כאשר אתה פותח קבצים, תוכניות כגון Microsoft Excel או Microsoft PowerPoint עשויות לפתוח שני קבצים בהצלחה אולם להציג הודעת שגיאה בנוסח 'לקריאה בלבד' בעת פתיחת קובץ שלישי.
 • כאשר אתה פותח או סוגר קבצים, תוכניות רשת אשר מסתמכות על קלט/פלט רב של קבצי רשת עשויות להיראות כאילו הפסיקו להגיב, או שהשהיות עלולות להתרחש.
 • ייתכן שתיתקל בבעיות כאשר Windows XP מיישמת מדיניות קבוצתית או מפעילה קבצי script של כניסה למערכת.
 • יש באפשרותך לשמור קובץ Microsoft Office על ידי שימוש באותו שם קובץ רק לאחר שהקובץ פתוח על ידך במשך 30 דקות לפחות.
 • אפשר גם כי תקבל הודעות שגיאה אחרות, בהתאם לתוכנית לשבה אתה משתמש. לדוגמה, ייתכן שתקבל הודעות שגיאה המציינות כי קובץ כבר נמצא בשימוש, או כי ניתן לפתוח קובץ לקריאה בלבד.

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • קיימת בעיה בהסדרת חתימת SMB ממחשב לקוח בו מותקנת מערכת Microsoft Windows XP Service Pack 1? (SP1) לשרת מבוסס Windows 2000 הדורש חתימת SMB.
 • תהליך אחר פתח ונעל את הקובץ. לדוגמה, בעיה זו עשויה להיגרם על ידי אחד מהמצבים הבאים:
  • תיקיית הרשת פתוחה ב-Microsoft Windows Explorer ואתה משתמש בתצוגה 'פרטים' להצגת פרטים נוספים (כגון המחבר או הכותרת) עבור קבצים בתיקייה. Windows Explorer קורא את תוכן הקבצים בתיקייה לקבלת הפרטים הנוספים. אם תוכנית מנסה לפתוח קובץ באופן בלעדי ו-Windows Explorer פתח את קובץ הרשת כדי לשלוף מידע נוסף זה על הקובץ, מתרחשת הפרת הרשאות שיתוף.
  • ייתכן שתוכנית אחרת או תהליך אחר, כגון תוכנית אנטי-וירוס (במחשב הלקוח או בשרת), נעלו את הקובץ.

פתרון הבעיה

אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב שלך לפגיע יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

שים לב תוכנית אנטי-וירוס נועדה לסייע בהגנה על המחשב שלך מפני וירוסים. אין להוריד או לפתוח קבצים ממקורות בלתי מהימנים, לבקר באתרי אינטרנט בלתי מהימנים או לפתוח קבצים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני כאשר תוכנית האנטי-וירוס מושבתת.

לקבלת מידע נוסף בנושא וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
129972וירוסי מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור
כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. הורד והתקן את עדכון האבטחה MS02-070 המתואר במאמר 329170 שבמאגר הידע Microsoft Knowledge Base בכל שרתי הקבצים ומחשבי הלקוח מבוססי Windows 2000 או Windows XP.

  לקבלת מידע נוסף על עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: פגם בחתימת SMB עלול לאפשר שינוי של מדיניות קבוצתית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. שדרג כל מחשב לקוח מבוסס Windows XP למערכת Windows XP Service Pack 1? (SP1), ואז השג והתקן את התיקונים החמים המתוארים במאמרים 328170 וכן 812937 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת Windows XP SP1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  למידע נוסף על אופן קבלת תיקונים חמים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  812937 הודעת שגיאה בנוסח File Lock (נעילת קובץ) או Access Denied (הגישה נדחתה) בעת שמירת קבצים ברשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  328170 תוכנית פותחת קובץ לקריאה בלבד או מחזירה הודעת הפרת הרשאות שיתוף או Access Denied (הגישה נדחתה) בעת פתיחה מתיקיית רשת או שמירה לתיקיית רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. אם הבעיה לא נפתרה, השבת את סריקת כונני רשת בתוכנית האנטי-וירוס שלך. כדי להשבית את תוכנית האנטי-וירוס שלך, עיין בתיעוד של תוכנית האנטי-וירוס או בעזרה המקוונת לפירוט השלבים ומידע על אופן הביצוע.

  אם הבעיה עדיין לא נפתרה, השבת זמנית את תוכנית האנטי-וירוס שלך. לעיתים ייתכן שיהיה עליך להסיר את תוכנת האנטי-וירוס הן במחשב הלקוח והן בשרת כדי לפתור בעיה זו. אם הסרה של תוכנית האנטי-וירוס או הפיכתה ללא זמינה אינה פותרת את הבעיה, פנה אל יצרן תוכנית האנטי-וירוס לקבלת מידע נוסף על הבעיה ועל הפעולות שיש לבצע כדי לפתור אותה. לדוגמה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של ספקים חיצוניים לקבלת מידע על אופן פתרון הבעיה במוצרי אנטי-וירוס ספציפיים:
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מידע נוסף

מעקבי מנטר הרשת עשויים להציג הודעות שגיאה "DOS Error, (5) ACCESS_DENIED" or "DOS Error, (32) SHARING_VIOLATION" לאחר 35 שניות (בין פקודות SMB: C NT create & X עבור אותו שם קובץ). פרק הזמן שהשרת ממתין לתשובת Oplock Break נקבע על ידי הפרמטר
LanmanServer
OplockBreakWait
. כברירת מחדל, ערך הפרמטר מוגדר ל-?35 שניות.

לקבלת מידע נוסף על הדרך לעקוף עיכובים בהתחברות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
319440 עיכובים בהתחברות באמצעות קישורים איטיים אם לא הוענק Oplock עבור קובץ המדיניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306981 לאחר נעילת קובץ לא מוענקים אישורי Level II oplock (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
324002 חיפוש קבצים ברשת עלול להשאיר קבצים פתוחים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
296264 הגדרת תצורה לנעילה הזדמנותית ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
812513 נדרש זמן ארוך מהצפוי לפתיחת קובץ באמצעות פרוטוקול Server Message Block (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
829700 ביצועי רשת איטיים בעת פתיחת קובץ שנמצא בתיקייה משותפת במחשב רשת מרוחק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
826722 לא ניתן למחוק קיצור דרך במיקום משותף ברשת: "??אדם אחר או תוכנית אחרת משתמשים בקובץ" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
822227 תוכנית עלולה לגרום להפרת הרשאת שיתוף בעת פתיחת קובץ מתוך Windows Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
811005 אימות משתמש לשירותים כגון Microsoft Exchange Server עלול לחרוג מהזמן הקצוב בשרת חבר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 814112 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 6.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com