T?p tin trên m?ng chia s? m? t? t?, m? như ch?-đ?c, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814112 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p b?t k? m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n sao chép m?t t?p tin qua m?ng trong Microsoft Windows XP, n?u t?p tin ngu?n này t?a l?c trên m?t m?ng d?a trên Microsoft Windows 2000 chia s?, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Đư?ng d?n t?p ho?c m?ng không c?n t?n t?i.
  Không có nhà cung c?p m?ng ch?p nh?n cho m?ng đư?ng d?n.
 • Khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin t? m?t m?ng chia s?, các t?p tin có th? m?t lâu hơn so v?i d? ki?n m?.
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i khác nhau ho?c kinh nghi?m khác các v?n đ? khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh mà s? m? ra và đóng t?p tin ho?c mà t?o ra t?p t?m th?i trên máy ch? n?u d?a trên Windows 2000 server có máy ch? Tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) k? k?t b?t lên.
 • M? m?t t?p mà b?n đ? m? qua m?ng như ch? đ?c, ho?c m?t s? vi ph?m chia s? x?y ra và b?n ph?i lưu t?p c?c b? đ?n th?c hi?n thay đ?i.

  V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi c?p phép c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? ki?m soát đ?y đ? cho c? hai chia s? và kh?i lư?ng s? d?ng t?p tin NTFS h? th?ng, và không có ngư?i khác đ? đang m? t?p. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c m?t c?a các thông báo l?i sau đây:
  T?p tin dùng:Tên t?p tin b? khóa đ? ch?nh s?a b?itên ngư?i dùng. B?m vào thông báo đ? m? m?t ch? đ?c b?n sao c?a các tài li?u và nh?n đư?c thông báo khi tài li?u không c?n trong s? d?ng.
  L?nh này không s?n dùng v? các tài li?u b? khóa đ? ch?nh s?a.
  Tài li?uTên t?p tin b? khóa đ? ch?nh s?a b?i ngư?i dùng khác. Đ? m? m?t ch? đ?c b?n sao c?a tài li?u c?a m?nh, h?y nh?p vào...
  T?p tin b? khoá đ? ch?nh s?a, b?n có mu?n m? m?t ch? đ?c Phiên b?n c?a t?p tin.
  Không th? m?Tên t?p tin ngày m?ng chia s?. Đ?m b?o r?ng đ?a n?m trong ? đ?a b?n đư?c ch? đ?nh.
  Truy c?p b? t? ch?i. T?p này có th? ? s? d?ng b?i ?ng d?ng khác.
 • Khi b?n m? t?p tin, các chương tr?nh như Microsoft Excel ho?c Microsoft PowerPoint có th? m? hai t?p tin thành công nhưng hi?n th? m?t "Ch? có đ?c" thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin th? ba.
 • Khi b?n m? ho?c khi b?n đóng t?p tin, m?ng chương tr?nh mà d?a vào n?ng m?ng t?p tin đ?u vào/đ?u ra (I/O) có th? có v? ng?ng đáp ?ng, ho?c ch?m tr? có th? x?y ra.
 • B?n có th? g?p v?n đ? khi Windows XP áp d?ng nhóm chính sách ho?c ch?y k?ch b?n đăng nh?p.
 • B?n có th? lưu m?t t?p tin văn ph?ng Microsoft b?ng cách s? d?ng cùng m?t t?p tin tên ch? sau khi b?n đ? t?p tin m? cho ít nh?t 30 phút.
 • B?n có th? c?ng nh?n đư?c các thông báo l?i, tùy thu?c vào s? chương tr?nh b?n đang s? d?ng. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c l?i tin nhaén ch? ra r?ng m?t t?p tin đang đư?c s? d?ng ho?c m?t t?p tin có th? đư?c m? ch? là ch?-đ?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Đó là m?t v?n đ? v?i đàm phán SMB k? k?t t? m?t khách hàng đang ch?y Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) sang m?t c?a s? 2000-d?a ch? đ?i h?i SMB k? k?t.
 • M?t ti?n tr?nh có t?p m? và b? khóa. Ví d?, v?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i m?t trong các m?c sau đây:
  • C?p m?ng đư?c m? trong Microsoft Windows Thám hi?m và b?n đang s? d?ng thông tin chi ti?t xem đ? hi?n th? thêm thông tin chi ti?t (ch?ng h?n như tác gi? ho?c tiêu đ?) cho các t?p tin trong thư m?c. Windows Explorer l?n đ?c các n?i dung c?a các t?p tin trong thư m?c đ? có đư?c các chi ti?t b? sung. N?u m?t chương tr?nh c? g?ng m? m?t t?p tin đ?c quy?n và Windows Explorer có m?ng t?p m? đ? gi?i nén thông tin b? sung t?p tin này, m?t s? vi ph?m chia s? x?y ra.
  • M?t chương tr?nh ho?c quá tr?nh, ch?ng h?n như m?t virus chương tr?nh (ho?c trên máy khách ho?c trên máy ch?), có th? có các t?p tin b? khóa.

GI?I PHÁP

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web sites r?ng b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t MS02-070 là mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 329170 trên t?t c? d?a trên Windows 2000 và máy ch? t?p tin d?a trên Windows XP và máy tính khách.

  Đ? thêm thông tin v? Đi?u này C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  329170MS02-070: L? h?ng trong SMB k? k?t có th? cho phép chính sách nhóm đư?c đ?i
 2. Nâng c?p b?t k? máy tính trên Windows XP khách lên Windows XP Service Pack 1 (SP1), và sau đó có đư?c và cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 328170 và 812937.

  Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Windows XP SP1, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
  Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c hotfixes, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  812937Thông báo l?i t?p tin khóa ho?c truy c?p t? ch?i khi b?n lưu các t?p tin qua m?ng
  328170 Chương tr?nh m? m?t t?p tin là ch?-đ?c ho?c tr? v? m?t chia s? vi ph?m ho?c tin nh?n "Truy c?p t? ch?i" khi m? t? ho?c ti?t ki?m cho m?t c?p m?ng
 3. N?u b?n đ? không gi?i quy?t v?n đ?, vô hi?u hóa ? đ?a m?ng quét chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Đ? b?t t?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n, xem các tài li?u hư?ng d?n chương tr?nh ch?ng vi-rút ho?c tr? giúp tr?c tuy?n cho các bư?c và các thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.

  N?u v?n đ? v?n không gi?i quy?t, t?m th?i bi?n ra kh?i chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Đôi khi, b?n có th? ph?i lo?i b? ch?ng vi-rút ph?n m?m trên c? hai máy khách và máy ch? đ? kh?c ph?c v?n đ? này. N?u lo?i b? ho?c vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n không gi?i quy?t v?n đ?, liên h? v?i các nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n cho thêm thông tin v? vi?c này v?n đ? và các bư?c b?n ph?i th?c hi?n đ? gi?i quy?t s? c?. Ví d?, h?y truy c?p các trang Web bên th? ba sau đây đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t này v?n đ? v?i s?n ph?m ch?ng vi-rút c? th?:
  http://www.trendmicro.com/
  http://www.symantec.com/support/
  Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

THÔNG TIN THÊM

M?ng lư?i giám sát d?u v?t có th? hi?n th? "l?i DOS, (5) ACCESS_DENIED"ho?c"l?i DOS, (32) SHARING_VIOLATION"thông báo l?i sau khi 35 giây (gi?a "SMB: C NT t?o & X" l?nh cho cùng m?t t?p tin tên). Qu?n l? th?i gian mà các máy ch? ch? đ?i cho m?t ph?n ?ng Oplock Break các
LanmanServer
tham s?
OplockBreakWait
. Theo m?c đ?nh, đi?u này tham s? đư?c thi?t l?p đ? 35 giây.

Đ? bi?t thêm v? cách làm vi?c xung quanh s? ch?m tr? đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319440Đăng nh?p ch?m tr? x?y ra hơn m?t k?t n?i ch?m n?u cơ h?i khóa không đư?c c?p cho các t?p tin chính sách trong Windows

THAM KH?O

Cho thông tin b? sung, b?m vào sau đi?u các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306981C?p II oplocks không đư?c c?p sau khi m?t t?p tin b? khoá
324002 T?m ki?m các t?p tin qua m?ng có th? r?i kh?i t?p đang m?
296264 C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows
812513 T?p ph?i m?t m?t th?i gian dài b?t ng? đ? m? thông qua máy ch? tin nh?n ch?n giao th?c
829700 Làm ch?m hi?u su?t m?ng khi b?n m? m?t t?p tin n?m trong thư m?c đư?c chia s? trên máy tính m?ng t? xa
826722 Không th? xóa b? l?i t?t vào m?t m?ng chia s?: "Nó đang đư?c dùng b?i ngư?i khác ho?c chương tr?nh"
822227 Chương tr?nh có th? nâng cao m?t s? vi ph?m chia s? khi m?t t?p tin đư?c m? ra t? Windows Explorer
811005 Ngư?i dùng xác th?c đ? các d?ch v? như Microsoft Exchange Server có th? th?i gian ra trên m?t máy ch? thành viên

Thu?c tính

ID c?a bài: 814112 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kberrmsg kbprb kbmt KB814112 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814112

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com