Làm th? nào đ? giúp k?t n?i m?ng an toàn cho cơ s? d? li?u SQL Server 2000 đ?a phương

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814130 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t s? s? ki?n c?a SQL Server 2000 cá nhân b?n và SQL Server 2000 Desktop Engine (c?n g?i là MSDE 2000) có th? ho?t đ?ng như là các c?a hàng d? li?u đ?a phương, ch? s? d?ng b?i các ?ng d?ng đang ch?y trên cùng m?t máy tính. N?u k?t n?i m?ng không bao gi? đư?c th?c hi?n cho các trư?ng h?p c?a MSDE năm 2000, các thành ph?n không yêu c?u h? tr? m?ng và nó là th?n tr?ng đ? bi?n t?t ngu?n l?c mà không ph?i là b?t bu?c.

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005

Cùng m?t khái ni?m và các cu?c th?o lu?n v? SQL Server 2000 c?ng áp d?ng cho SQL Server 2005 và SQL Server Express. Đ? bi?t thêm v? ch? đ? này trong SQL Server 2005, xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2005 Sách tr?c tuy?n:
 • Làm th? nào đ?: c?u h?nh các giao th?c khách hàng (SQL Server Virtual Machine Manager)
 • C?u h?nh giao th?c m?ng máy ch? và m?ng lư?i thư vi?n
 • C?u h?nh m?c đ?nh SQL Server m?ng

THÔNG TIN THÊM

M?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 ho?c MSDE 2000 có th? c?u h?nh đ? l?ng nghe trên m?t thi?t l?p c? th? c?a giao th?c m?ng và đ?a ch?. N?u m?t th? hi?n không yêu c?u k?t n?i m?ng, t?t các không s? d?ng h? tr? m?ng gi?m s? ph? thu?c b?o m?t c?a trư?ng h?p. B?n có th? làm Đi?u này b?ng cách c?u h?nh ví d? không l?ng nghe trên b?t k? giao th?c m?ng. Thông thư?ng, b?n ch? làm đi?u này v?i các phiên b?n c?a SQL Server 2000 mà ho?t đ?ng như d? li?u đ?a phương c?a hàng:
 • SQL Server 2000 cá nhân b?n
- hay -
 • SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (MSDE 2000)

Ngay sau khi b?n c?u h?nh m?t th? hi?n c?a SQL Server không nghe cho giao th?c m?ng, t?t c? các ?ng d?ng trên cùng m?t máy tính giao ti?p v?i ví d? b?ng cách s? d?ng b? nh? chia s? thư vi?n Net.

T?t h? tr? giao th?c m?ng không ng? ? r?ng các giao th?c m?ng là v?n đ? không an toàn. B?t c? lúc nào m?t chương tr?nh truy c?p m?t ngu?n tài nguyên bên ngoài; các chương tr?nh mua l?i ph? thu?c vào s? b?o m?t c?a các ngu?n tài nguyên bên ngoài, ngay c? khi các ngu?n tài nguyên bên ngoài là r?t an toàn. b?ng cách t?t ngu?n tài nguyên không s? d?ng, các chương tr?nh ch? đơn gi?n là làm gi?m ph? thu?c b?o m?t c?a nó.

Chú ý Qu?n l? t?t c? các trư?ng h?p mà ph?i đư?c hoàn thành vào các máy tính là th? hi?n đang ch?y.

Trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 SP3a ho?c MSDE 2000 SP3a s? ng?ng l?ng nghe trên c?ng UDP 1434 khi chúng c?u h?nh đ? không nghe trên b?t k? giao th?c m?ng. Phiên b?n trư?c c?a SQL Server 2000 ho?c MSDE 2000 luôn luôn l?ng nghe trên UDP 1434, b?t k? c?a h? c?u h?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem Readme.htm đ? SP3a, có s?n t? Web site sau Microsoft:

SQL Server Phiên b?n 2000 d?ch v? Gói 3a Readme.htm

N?u ví d? ch?y trong Windows Ch? đ? xác th?c, m?t trong các tài kho?n Windows trên máy tính đó ph?i là m?t thành viên c?a SQL Server Ilos vai tr? máy ch? c? đ?nh. N?u ví d? ch?y trong ch? đ? h?n h?p, qu?n tr? viên có th? đăng nh?p b?ng cách s? d?ng tài kho?n sa ho?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n Windows đó là trong SQL Server Ilos vai tr? máy ch? c? đ?nh.

S? d?ng SQL Server 2000 Server M?ng ti?n ích đ? c?u h?nh m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000 ho?c MSDE 2000 không đ? l?ng nghe cho k?t n?i m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u công c? máy khách SQL Server đư?c cài đ?t trên các máy tính, m? nhóm chương tr?nh Microsoft SQL Server, và sau đó b?t đ?u các H? ph?c v? m?ng ti?n ích. N?u ti?n ích SQL Server khách hàng không đư?c cài đ?t, ch?y Svrnetcn.exe t?p tin trong thư m?c SQL Server Tools\Binn. Nói chung, l? do ti?n ích SQL Server khách hàng đang không đư?c cài đ?t trên m?t máy tính là máy tính ch? ch?y phiên b?n c?a MSDE 2000 làm không cung c?p cho ngư?i s? d?ng m?t gi?y phép đ? s? d?ng máy s? d?ng SQL Server Ti?n ích.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u trúc thư m?c cho SQL Tác ph?m Server 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

  T?p tin đ?a đi?m cho nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Máy chủ
 2. Trên các T?ng quát tab, ch?n tên c?a th? hi?n c?a SQL Server trong các Instance(s) trên máy tính nàyh?p danh sách. B?m đ? ch?n ServerName Ví d? m?c đ?nh, hoaëc choïn ServerName/instancename Đ?i v?i b?t k? tên là trư?ng h?p.
 3. Đ? h?n ch? s? th? hi?n c?a SQL Server đ? ch? cho phép đ?a phương các k?t n?i, b?m Vô hi?u hoá cho đ?n khi không có không có giao th?c đư?c li?t kê trong các Giao th?c đư?c kích ho?t danh sách. N?u b?n có th? thay đ?i đi?u này sau đó đ? cho phép k?t n?i t? xa, đ?o ngư?c quá tr?nh này và cho phép m?t ho?c nhi?u giao th?c.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. Kh?i đ?ng l?i trư?ng h?p c?a SQL Server đ? nh?ng thay đ?i đ? có có hi?u l?c.
B?n có th? s? d?ng ti?n ích SQL Server 2000 Server m?ng cho phép k?t n?i m?ng đ? m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000 mà hi?n t?i đang c?u h?nh không đ? h? tr? h?.

Chuy?n đ?i DISABLENETWORKPROTOCOLS

SQL Server 2000 Desktop công c? (MSDE 2000) Service Pack 3 Gi?i thi?u chương tr?nh thi?t l?p m?t chuy?n đ?i DISABLENETWORKPROTOCOLS m?i mà b?n có th? s? d?ng đ? cài đ?t m?t trư?ng h?p m?i c?a MSDE 2000 mà không có b?t k? m?ng lư?i k?t n?i đư?c kích ho?t.

Cho SP3, hành vi c?a chuy?n đ?i này là như v?y r?ng n?u DISABLENETWORKPROTOCOLS không đư?c ch? đ?nh, ví d? đư?c cài đ?t các k?t n?i giao th?c m?ng đư?c kích ho?t. N?u b?n ch? r? DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1, không có m?ng lư?i giao th?c đư?c kích ho?t cho r?ng Ví d?.

Có hai thay đ?i hành vi c?a DISABLENETWORKPROTOCOLS SP3a:
 • M?c đ?nh khi cài đ?t m?t trư?ng h?p m?i c?a SP3a là đ?n vô hi?u hoá h? tr? giao th?c m?ng, làm cho s? an toàn hơn b?i m?c đ?nh.
 • B?n có th? ch? ra r?ng h? tr? giao th?c m?ng đư?c b?t ngoài khi nâng c?p m?t th? hi?n c?a MSDE 2000.
B?ng dư?i đây mô t? hành vi này:

M?i b?n cài đ?t c?a MSDE 2000 SP3a.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thi?t đ?t hi?n th?iXác đ?nh ngư?i s? d?ng giao th?c m?ng Thi?t l?pK?t qu? giao th?c m?ng
Không cóB? vô hi?u hoá B? vô hi?u hoá
Không cóĐược kích hoạt Được kích hoạt
Không cóKhông có thi?t l?p ngư?i dùng đ? ch? đ?nh B? vô hi?u hoá

Nâng c?p đ? MSDE 2000 SP3a


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thi?t đ?t hi?n th?iXác đ?nh ngư?i s? d?ng giao th?c m?ng Thi?t l?pK?t qu? giao th?c m?ng
B? vô hi?u hoáB? vô hi?u hoá B? vô hi?u hoá
B? vô hi?u hoáĐược kích hoạtĐược kích hoạt
B? vô hi?u hoáNgư?i dùng không xác đ?nh thi?t l?pB? vô hi?u hoá
Được kích hoạt Được kích hoạtĐược kích hoạt
Được kích hoạtB? vô hi?u hoáB? vô hi?u hoá
Được kích hoạtNgư?i dùng không xác đ?nh thi?t l?pĐược kích hoạtChú ý Chuy?n đ?i /DISABLENETWORKPROTOCOLS không đư?c li?t kê khi b?n ch?y setup.exe MSDE 2000 v?i chuy?n đ?i "/?" đ? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch nó h? tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DISABLENETWORKPROTOCOLS, xin vui l?ng xem các SQL Server 2000 Service Pack 3a t?p Readme có s?n t? sau đây Trang Web c?a Microsoft

Phiên b?n máy ch? SQL 2000 Service Pack 3a Readme.htm

THAM KH?O

Đ? có thông tin v? vi?c cho phép các k?t n?i m?ng, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814132 L?I: SQL Server 2000 d?ch v? qu?n l? Ti?n ích không có danh sách trư?ng h?p không có hi?u l?c k?t n?i m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 814130 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbproductlink kbmt KB814130 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814130

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com