B?n không th? th? văn b?n trong m?t RichTextBox ki?m soát b?ng cách s? d?ng m?t m?u m? t? MSDN tài li?u hư?ng d?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814309 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Thông tin bản Beta
Bài vi?t này th?o lu?n v? b?n Beta c?a Microsoft m?t s?n ph?m. Thông tin trong bài vi?t này đư?c cung c?p như-là và có th? b? thay đ?i mà không báo trư?c.

Không có h? tr? s?n ph?m chính th?c có s?n t? Microsoft cho s?n ph?m Beta. Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c h? tr? Đ?i v?i m?t phiên b?n Beta, xem tài li?u đó là bao g?m trong phiên b?n Beta tác ph?m s?n ph?m, ho?c ki?m tra v? trí Web t? mà b?n đ? t?i v? vi?c phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n c? g?ng đ? kéo m?t RichTextBox ki?m soát v?i các m? ? m?t "Enabling kéo và th? Dương v?i ki?m soát RichTextBox các h?nh th?c c?a Windows"tài li?u MSDN. S? thay đ?i có th? x?y ra trong con tr? khi b?n kéo văn b?n t? WordPad. Tuy nhiên, b?n không th? th? các văn b?n t? các RichTextBox.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? không có m? cho các Th? s? ki?n trong tài li?u MSDN. V? v?y, b?n không th? th? các văn b?n mà b?n ch?n t? WordPad trong các RichTextBox.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm m?t DragDrop s? ki?n cho RichTextBox1. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các hư?ng d?n sau đây.

Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005

Thêm m? sau trong các RichTextBox1 DragDrop s? ki?n:
  Dim i As Int16 
  Dim s As String

  ' Get Start Position For the for Dropping the Text 
  i = RichTextBox1.SelectionStart
  s = RichTextBox1.Text.Substring(i)
  RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text.Substring(0, i)

  ' Drop the Text on to the RichTextBox
  RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text + e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString()
  RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text + s
  
Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005

Thêm m? sau đây đ? các Form1 nhà xây d?ng l?p sau khi các InitializeComponent() n?i dung:
// Handler for DragDrop event
this.richTextBox1.DragDrop += new System.Windows.Forms.DragEventHandler(this.rtb_dragdrop);
Thêm th? t?c sau đây vào m? sau khi các Main() phương pháp:
private void rtb_dragdrop(object sender,DragEventArgs e)
{
  int i;
  String s;
  
  // Get Start Position to Drop the Text 
  i = richTextBox1.SelectionStart;
  s = richTextBox1.Text.Substring(i);
  richTextBox1.Text = richTextBox1.Text.Substring(0,i);

  // Drop the Text on the RichTextBox
  richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();
  richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + s;
}

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. Trong Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005, t?o ra m?t c?a s? m?i d? án ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET, năm 2005 Visual Basic, Visual C#.NET, ho?c Visual C# 2005.

  B?i m?c đ?nh, Form1 đư?c t?o ra.
 2. T? h?p công c?, kéo m?t RichTextBoxki?m soát đ? Form1.

  RichTextBox1 là t?o ngày Form1.
 3. Nh?p chu?t ph?i RichTextBox1, sau đó b?mThu?c tính.
 4. Trong c?a s? thu?c tính, thi?t l?p giá tr? choAllowDrop đ? S? th?t.
 5. Nh?p chu?t ph?i Form1, sau đó b?mXem m?.
 6. Thêm m? sau trong các RichTextBox1DragEnter s? ki?n:

  Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 m?
    If (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text)) Then
     e.Effect = DragDropEffects.Copy
    Else
     e.Effect = DragDropEffects.None
    End If
  
  Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005 m?
  private void rtb_dragenter(object sender,DragEventArgs e)
  {
    if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text)) 
     e.Effect = DragDropEffects.Copy ;
    else
     e.Effect = DragDropEffects.None ;
  }
 7. C? g?ng đ? kéo văn b?n t? WordPad đ?RichTextBox1.

  B?n không th? th? các văn b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web MSDN sau Trang web:

Cho phép kéo và th? các ho?t đ?ng v?i Windows Forms RichTextBox ki?m soát
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa984395 (VS.71) .aspx
Cho thêm thông tin v? các RichTextBox.DragEnter s? ki?n và các RichTextBox.DragDrop s? ki?n, xem c?a b?n.NET Framework SDK tài li?u ho?c truy c?p vào các MSDN Web site sau:

S? ki?n RichTextBox.DragEnter
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Windows.Forms.richtextbox.dragenter (vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 814309 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbvs2005swept kbvs2005applies kbprb kbwindowsforms kbproperties kbevent kbrichedit kbdragdrop kbmt KB814309 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814309

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com