PRB: L?i 7399 khi b?n ch?y m?t truy v?n máy ch? đư?c liên k?t mà s? d?ng OLE DB nhà cung c?p cho Microsoft Jet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814398 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n ch?y m?t truy v?n máy ch? đư?c liên k?t, và b?n c?u h?nh các máy ch? đư?c liên k?t đ? s? d?ng các OLE DB Provider cho Microsoft Jet, truy v?n có th? không thành công, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 7399: OLE DB nhà cung c?p 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' báo cáo m?t l?i.
[Nhà cung c?p OLE/DB tr? l?i tin nh?n: Unspecified error]
OLE DB l?i water [OLE/DB nhà cung c?p 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' IDBInitialize::Initialize tr? l?i 0x80004005:].
N?u b?n duy?t các liên k?t v?i máy ch? trong SQL Server qu?n l? doanh nghi?p, b?n có th? c?ng nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
L?i 7399: OLE DB nhà cung c?p 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' báo cáo m?t l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? tài kho?n đăng nh?p không có truy c?p đ?y đ? đ?n thư m?c t?m th?i c?a tài kho?n kh?i ch?y SQL Server. Các liên k?t v?i máy ch? truy v?n ch?y trong b?i c?nh các tài kho?n đăng nh?p. N?u b?n ch?y m?t liên k?t v?i máy ch? truy v?n, SQL Server c? g?ng t?o ra m?t ngu?n d? li?u t?p t?m th?i tên (DSN) trong thư m?c t?m th?i c?a kh?i đ?ng SQL Server tài kho?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Để giải quyết vấn đề này, làm theo các bước sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng SQL Server b?t đ?u lên tài kho?n.
 2. T?o m?t thư m?c có tên Temp trong h? đi?u hành thư m?c cài đ?t.
 3. Cho phép truy c?p đ?y đ? vào tài kho?n không qu?n tr? viên trên các Thư m?c temp.
 4. Thi?t l?p giá tr? c?a các NHI?T Đ?TMP ngư?i s? d?ng các bi?n c?a kh?i đ?ng máy ch? SQL tài kho?n cho các m?i t?o thư m?c Temp. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Các bi?n môi trư?ng.
  3. Trong các Ngư?i s? d?ng các bi?n cho Đăng nhập Ngư?i s? d?ng danh sách, b?m vào NHI?T Đ?, sau đó b?m Ch?nh s?a.
  4. Trong cácGiá tr? bi?n h?p, lo?i C:\Temp theo v? trí thư m?c Temp m?i, và sau đó Nh?p vào Ok.
  5. L?p l?i bư?c c và d đ? thi?t l?p giá tr? c?a các TMP bi?n.
  6. Nh?p vào Ok hai l?n.
 5. Đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng SQL Kh?i đ?ng máy ch? tài kho?n.
 6. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? SQL Server.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296711PRB: "Unspecified error" l?i 7399 Using OPENROWSET đ?i v?i cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 814398 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbsecurity kberrmsg kbprb kbmt KB814398 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814398

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com