Raksta ID: 814441 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Ja izmantojat Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 vai Outlook 2002 ar Windows 7, Windows Vista vai Windows XP, m??inot las?t, nos?t?t, sa?emt vai dz?st e-pasta zi?u var sa?emt k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:

1. k??das zi?ojums
Radusies nezin?ma k??da. 0x80040119
2. K??das zi?ojums
Radusies nezin?ma k??da. 0x80040600
M??inot dz?st e-pasta zi?ojumus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Zi?ojumapmai?as interfeiss ir rad?jis rad?s nezin?ma k??da

Risin?jums

Iesp?jams, varat atrisin?t ?o probl?mu, izmantojot ies?tnes remonta r?ku, lai analiz?tu un labotu. pst failu. . Pst fails ir personisko mapju failu, kur? glab?jas e-pasta zi?ojumus, kontakti, piez?mes, kalend?ra vienumus un citus datus.

Izmantot ies?tnes labo?anas r?ku darb?bas at??iras atkar?b? no j?su darbstacijas oper?t?jsist?ma. Izmantot atbilsto?u skaitu ??di atrisin?t ?o probl?mu.

Piez?me. Ja. pst fail? ir ANSI form?ta PST un ir liel?kas par 2 gigabaitiem (GB), ies?tnes labo?anas r?ks (Scanpst.exe) nedarbojas.

Pla??ku inform?ciju par ANSI un unikoda. pst failu form?tus un par to, k? pievienot jaunu Unicode PST savam Outlook profilam skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakst?:

829971 K? Outlook 2003. pst faila izveide

Pla??ku inform?ciju par ANSI un unikoda. pst failu lieluma ierobe?ojumiem skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (EN):
830336 . Pst fail? ir cit? form?t? un mapes lieluma ierobe?ojumu programm? Outlook 2007 un Outlook 2003

?aj? pant? ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.

?rt?k veiciet darb?bas, vispirms izdruk?t ?o rakstu.

Priek?nosac?jumi


Pas?kumus, lai nov?rstu ?o probl?mu, sist?m? Windows 7 un Windows Vista


Pas?kumus, lai nov?rstu ?o probl?mu, sist?m? Windows XP


N?kamie so?i

Rekviz?ti

Raksta ID: 814441 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
kbceip kbnomt kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbreceivemail kbsendmail kberrmsg kbprb vkbportal231 vkbportal237 kbmt KB814441 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 814441

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com