ID c?a bài: 814441 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

N?u b?n s? d?ng Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 ho?c Outlook 2002 v?i Windows 7, v?i Windows Vista ho?c v?i Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? đ?c, g?i, nh?n, ho?c xóa m?t thư email:

Thông báo l?i 1
L?i không bi?t đ? x?y ra. 0x80040119
Thông báo l?i 2
L?i không bi?t đ? x?y ra. 0x80040600
Khi b?n c? g?ng xoá b?c e-mail, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
thư thoại tin t?c th?i giao di?n đ? gây ra m?t l?i không xác đ?nh

Gi?i pháp

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng h?p thư đ?n s?a ch?a công c? đ? phân tích và s?a ch?a t?p tin PST. M?t t?p tin PST là m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân mà các c?a hàng c?a b?n b?c e-mail, đ?a ch? liên h?, ghi chú, m?c l?ch và d? li?u khác.

Các bư?c đ? s? d?ng công c? s?a ch?a h?p thư đ?n khác nhau, tùy thu?c vào hệ điều hành máy tính c?a b?n. S? d?ng các thi?t l?p thích h?p c?a các bư?c sau đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Lưu ? N?u .pst t?p tin là m?t đ?nh d?ng ANSI PST và l?n hơn 2 gigabyte (GB), công c? s?a ch?a h?p thư đ?n (Scanpst.exe) không làm vi?c.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các đ?nh d?ng ANSI và Unicode PST t?p tin và v? làm th? nào đ? thêm m?t m?i Unicode PST vào h? sơ Outlook c?a b?n, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

829971 Làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin PST trong Outlook 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ANSI và Unicode gi?i h?n kích thư?c t?p .pst, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830336 .Pst t?p tin có đ?nh d?ng khác nhau và gi?i h?n kích thư?c m?c tin thư thoại trong Outlook 2007 và Outlook 2003

Bài vi?t này dành cho m?t kh?i đ?u đ? trung gian máy tính ngư?i dùng.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Đi?u ki?n tiên quy?t


Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows 7 và Windows Vista


Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows XP


Bư?c ti?p theo

Thu?c tính

ID c?a bài: 814441 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office 365
T? khóa: 
kbceip kbnomt kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbreceivemail kbsendmail kberrmsg kbprb vkbportal231 vkbportal237 kbmt KB814441 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 814441

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com