C quan ng k? s?a ch?a v ph?c h?i c th? v t?nh xo m?t t?p h?p con c?a cc phm

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 814545
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi Windows kh?i ?ng, c quan ng k? c th? m?t m?t t?p h?p con phm d?i m?t subkey ch?ng h?n nh
HKLM\Software\Classes
ho?c
HKLM\Software\Classes\CLSID
. B?i v? nhi?u ng?i trong s? cc phm ?c yu c?u ? Windows c th? lm vi?c m?t cch chnh xc, Explorer.exe c th? khng kh?i ?ng sau khi b?n ng nh?p, phng ti?n qu?n l? Windows (WMI) c th? khng lm vi?c m?t cch chnh xc, ho?c m?t chng tr?nh c th? khng lm vi?c. N?u b?n xem s? ng k? ch?t ch? (b?ng cch so snh registry v?i i?u t? m?t my tnh lm vi?c, ho?c thng qua gi?i p th?c m?c), b?n c th? t?m th?y nhi?u thi?u phm.

NGUYN NHN

C quan ng k? resiliency m? trong Windows XP Service Pack 1 (SP1) lo?i b? b? h?ng kha registry khi Windows kh?i ?ng, nhng c th? v t?nh xo m?t t?p h?p con c?a phm.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k theo sau y b?ng. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  18-Feb-2003 14:01 5.1.2600.1170 1,892,352 Ntkrnlmp.exe
  18-Feb-2003 14:02 5.1.2600.1170 1,948,288 Ntkrnlpa.exe
  18-Feb-2003 14:02 5.1.2600.1170 1,921,024 Ntkrpamp.exe
  18-Feb-2003 14:01 5.1.2600.1170 1,924,480 Ntoskrnl.exe

? ngn ch?n v?n ? ny x?y ra, ci ?t hotfix ?c m t? trong bi vi?t ny. N?u v?n ? ? x?y ra, khi ph?c l?i cc khng c trong b?ng kha registry t? b?n sao lu.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 814545 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814545 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:814545

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com