Làm th? nào đ? kích ho?t và c?u h?nh máy tính đ? bàn t? xa cho qu?n tr? trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 306624.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRONG TÁC VỤ NÀY

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách kích ho?t và c?u h?nh máy tính đ? bàn t? xa cho chính ph? trong Microsoft Windows Server 2003.

D?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003 bao g?m hai thành ph?n sau đây:
 • Máy tính đ? bàn t? xa cho qu?n tr?

  Qu?n v?i Remote Desktop cho hành chính, qu?n tr? viên có th? l? t? xa máy ch? d?a trên Microsoft Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên các máy ch? t? b?t k? khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Cho m?c đích cu?c bi?u t?nh và nghiên c?u khoa h?c, hai qu?n tr? viên có th? chia s? m?t phiên. Ngoài ra, ngư?i qu?n tr? có th? t? xa c?ng n?i v?i bàn đi?u khi?n th?c t? c?a m?t máy ch? b?ng cách s? d?ng các -giao di?n đi?u khi?n b? ch? huy.

  Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  278845Làm th? nào đ? k?t n?i và bóng bàn đi?u khi?n K? h?p v?i d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003
  Chú ý
  • B?n không ph?i có gi?y phép truy c?p khách hàng Terminal Server s? d?ng Remote Desktop cho chính quy?n. Tuy nhiên, ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? đư?c truy c?p vào máy ch?.
  • Theo m?c đ?nh, máy tính đ? bàn t? xa cho chính quy?n đư?c cài đ?t khi Windows Server 2003 đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, Remote Desktop cho qu?n l? vô hi?u v? l? do an ninh.
 • Ph?c v? đ?u cu?i

  Ph?c v? đ?u cu?i cho phép truy c?p đ?ng th?i b?i nhi?u khách hàng t? xa Windows trên các chương tr?nh ch?y trên máy ch?. Đây là tri?n khai máy ch? đ?u cu?i thông thư?ng.

  Khi b?n s? d?ng ch? đ? thi?t b? đ?u cu?i máy ch?, máy ch? ch?p nh?n các k?t n?i đ?ng th?i nhi?u hơn hai b?i không qu?n tr? viên. Khi b?n s? d?ng ch? đ? này, b?n có th? cài đ?t d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? c?p phép trên máy ch? tài kho?n c?a b?t k?. Tuy nhiên, b?n ph?i c?u h?nh m?t máy ch? c?p phép ưa thích trên t?t c? các máy ch? đ?u cu?i ph?i giao ti?p v?i máy ch? c?p phép đi?u khi?n vùng không đư?c đ?t c?u h?nh làm mi?n gi?y phép máy ch?. Doanh nghi?p mi?n gi?y phép máy ch? có th? đư?c tri?n khai trên b? đi?u khi?n vùng không t? đ?ng phát hi?n ra.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? c?p phép ưa thích, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  279561Làm th? nào đ? ghi đè tr?nh gi?y phép máy ch? khám phá trong d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003
  301932 Thi?t b? đ?u cu?i c?p phép d?ch v? d?ch v? khám phá
  239107 Thi?t l?p ưa thích Windows 2000 Terminal Services gi?y phép Server
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? đ?u cu?i c?p phép, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/Technologies/terminalservices/Default.mspx
Trư?c khi b?n kích ho?t tính năng Windows Server 2003 Terminal Services, xem xét các đi?u kho?n sau đây:
 • h? ph?c v?
  Các máy ch? là máy tính nơi cư trú c?a h?u h?t các ngu?n tài nguyên máy tính. Các máy ch? đư?c s? d?ng trong môi trư?ng m?ng d?ch v? đ?u cu?i. H? ph?c v? s? nh?n đư?c và x? l? các nét chính và các phong trào chu?t x?y ra t?i các khách hàng. H? ph?c v? hi?n th? bàn làm vi?c và các chương tr?nh đang ch?y trên máy ch? trong m?t c?a s? trên máy khách.
 • nh?n tin
  G?i tin nh?n là giao ti?p di?n ra gi?a các máy ch? và khách hàng b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Protocol (RDP) 5.2. RDP là m?t giao th?c t?ng chương tr?nh d?a trên TCP/IP.
 • khách hàng
  Máy tính đ? bàn t? xa đang ch?y trên máy ch? đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? trên máy khách. Khi b?n b?t đ?u chương tr?nh trên máy khách, các chương tr?nh này th?c s? đang ch?y trên máy ch?. K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa đư?c đ?t theo tên khách hàng d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000. K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa s? d?ng nh?ng ti?n b? m?i nh?t c?a RDP 5.2 đ? cung c?p nh?ng c?i ti?n đáng k? trong phiên b?n trư?c. K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa có th? đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i phiên b?n trư?c c?a d?ch v? đ?u cu?i.


Kích ho?t tính năng Remote Desktop cho qu?n tr?

Theo m?c đ?nh, máy tính đ? bàn t? xa cho qu?n tr? b? t?t. Đ? kích ho?t nó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Các vấn đề.
 2. B?m vào các T? xa tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa đ?n máy tính c?a b?n ki?m tra h?p và b?m Ok.

  Chú ý B?n không ph?i có m?t Terminal Server khách hàng gi?y phép truy nh?p cho Remote Desktop cho chính quy?n. T?i đa là hai đ?ng th?i các k?t n?i t? đ?ng đư?c cho phép trên máy ph?c v? đ?u cu?i t? xa máy tính đ? bàn cho chính quy?n đư?c kích ho?t.

Thay đ?i m?c đ? m? hóa Phiên

Theo m?c đ?nh, m?c đ? m? hóa cho các d?ch v? đ?u cu?i phiên đư?c thi?t l?p đ? khách hàng tương thích đ? cung c?p m?c m?t m? hoá cao nh?t đư?c h? tr? b?i máy khách. Khác cài đ?t s?n có:
 • High - thi?t l?p này cung c?p hai chi?u b?o m?t b?ng cách s? d?ng m?t thu?t toán m?t m? 128-bit.
 • Low - thi?t l?p này s? d?ng m? hóa 56-bit.
 • FIPS Compliant - t?t c? d? li?u đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng phương pháp liên bang thông tin ch? bi?n chu?n 140-1 xác nh?n.
T?t c? các c?p s? d?ng m?t m? RSA RC4 tiêu chu?n.

Đ? thay đ?i m?c đ? m? hóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m C?u h?nh d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i.
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Kết nối.
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i RDP-tcp, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào m?c đ? m? hóa mà b?n mu?n trong các Mã hoá danh sách và b?m Ok.


Khắc phục sự cố

N?u d?ch v? đ?u cu?i không ch?y như mong đ?i, ki?m tra đ?a ch? IP. Các v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n cung c?p đ?a ch? IP là không h?p l?. N?u m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i, h?y xem xét các v?n đ? sau:
 • Chương tr?nh khóa t?p tin ho?c t?p tin DLL không th? ch?y m?t cách chính xác. V?n đ? này có th? x?y ra n?u nhi?u ngư?i dùng đang c? g?ng s? d?ng cùng m?t chương tr?nh cùng m?t lúc.
 • Các chương tr?nh s? d?ng tên máy tính ho?c đ?a ch? IP cho các m?c đích xác đ?nh có th? không ch?y đúng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u nhi?u ngư?i dùng t?i m?t th?i gian ch?y chương tr?nh trong khi s? d?ng cùng m?t tên máy tính ho?c đ?a ch? IP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003, t?m ki?m "Terminal Services" trong tr? giúp và trung tâm h? tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 814590 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB814590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com