Lm th? no ? ngn ch?n th m?c chuy?n vng v?i h? s trong Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 814592 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi t?ng b?c ny m t? cch s? d?ng m?t nhm chnh sch ngn ch?n th m?c c? th? ?c ch?a trong m?t c?u h?nh chuy?n vng ng?i s? d?ng t? ang ?c sao chp vo h? ph?c v?.

M?t h? s chuy?n vng ng?i dng ?c lu tr? trn m?t my tnh d?a trn Windows Server 2003 v ?c n?p vo cho cc my tr?m khch hng khi ng?i dng ng nh?p. H? s ny ?nh ngh?a mi tr?ng Windows 2003, v bao g?m m?i thi?t ?t ng?i dng c? th? ch?ng h?n nh chng tr?nh ghi, mn h?nh mu s?c, v cc k?t n?i m?ng v my in. Khi ng?i dng ng nh?p t?t my tnh, cc h? s ?c sao chp vo my tnh.

B?n c th? s? d?ng m?t chnh sch ngn ch?n th m?c nh?t ?nh ang ?c sao chp vo h? ph?c v? khi ng?i dng ng nh?p my khch.

T?o m?t ?i t?ng chnh sch nhm

B?n c th? s?a ?i m?t ?i t?ng chnh sch nhm hi?n c (GPO) ho?c t?o ra m?t m?i nh?t. ? t?o m?t GPO m?i:
 1. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?nChng tr?nh, i?m ?n Cng c? qu?n tr?, v sau b?m Ng?i dng th m?c ho?t ?ng v my tnh.
 2. Trong cy giao di?n i?u khi?n, b?m chu?t ph?i vo tn mi?n c?a b?n, v sau Nh?p vo Thu?c tnh.
 3. B?m vo cc Chnh sch Nhm tab, v sau nh?p voM?i.
 4. G? tn cho chnh sch ny m?i nh S?a ?i H? s di ?ng, sau nh?n ENTER.
 5. Nh?p vo chnh sch b?n v?a t?o ra, h?y nh?p voThu?c tnh, sau b?m cc Bao mt tab.
 6. Nh?n vo y ? xa cc p d?ng chnh sch nhmh?p ki?m cho cc nhm b?o m?t m b?n mu?n ? ngn ch?n c ny chnh sch ?c p d?ng.
 7. Thm an ninh chnh (ng?i dng ho?c nhm) m b?n mu?n chnh sch p d?ng cho, nh?p vo oc, sau b?mp d?ng chnh sch nhm.
 8. Khi b?n hon t?t, nh?p Ok.

Lo?i tr? cc c?p t? h? s di ?ng

Ch?nh s?a GPO ? lo?i tr? cc th m?c c? th? trong h? s di ?ng:
 1. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?nChng tr?nh, i?m ?n Cng c? qu?n tr?, v sau b?m Ng?i dng th m?c ho?t ?ng v my tnh.
 2. Trong cy giao di?n i?u khi?n, b?m chu?t ph?i vo tn mi?n c?a b?n, v sau Nh?p vo Thu?c tnh.
 3. B?m vo cc Chnh sch Nhm tab, b?m vo GPO b?n mu?n lm vi?c v?i, v sau nh?p vo Ch?nh s?a.
 4. D?i C?u h?nh ng?i dng, m? r?ngHnh chnh Templates, m? r?ng Cac vn , v sau b?m H? s ng?i dng.
 5. Trong cc Thi?t l?p danh sch, b?m p voLo?i tr? cc th m?c trong h? s chuy?n vng, sau b?mc kich hoat.
 6. Trong cc Ngn ch?n th m?c sau y t? chuy?n vng v?i h? s h?p, g? tn th m?c thch h?p, cch nhau b?ng d?u ch?m ph?y (;).

  Chu y Theo m?c ?nh, h? s ?c lu tr? trong cc "ti li?u v Settings\tn ng?i dng"th m?c trn my tnh ?a phng, ni tn ng?i dng l tn c?a ng?i s? d?ng m cc c?u h?nh thu?c v?. i?u ny ?c coi nh l "g?c" th m?c c?a h? s, v l khng ?c bao g?m khi b?n xc ?nh th m?c ? lo?i tr?. V d?, ? ngn ch?n cc my tnh ? bn t? chuy?n vng v?i h? s, lo?i my tnh ? bn trong cc Ngn ch?n th m?c sau y chuy?n vng v?i cc h? s h?p. ?m b?o r?ng d?u ch?m ph?y chia tch m?i m?c trong cc danh sch.
 7. Khi b?n ? k?t thc, khng bao g?m th m?c t? chuy?n vng c?u h?nh, b?m Ok.
 8. B? chnh sch nhm-theo, nh?n vo yong, v sau b? ng?i dng th m?c ho?t ?ng v my tnh snap-in.

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t v? chnh sch nhm, nh?p vo B?t ?u, b?m Tr giup, b?m vo cc Ch? s? tab, lo?i chnh sch nhm trong cc G? vo cc t? kha ? t?m h?p, v sau nh?n ENTER. ? bi?t thm chi ti?t v? m?t ch? ? lin quan, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
315415Lm th? no ? ngn ch?n th m?c chuy?n vng v?i h? s trong Windows 2000


Thu?c tnh

ID c?a bi: 814592 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? kha:
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB814592 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:814592

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com