Thông tin v? các thu?c tính AutoEventWireup

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814745 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các AutoEventWireup thu?c tính:
 • AutoEventWireup là m?t thu?c tính Boolean ch? ra Xem s? ki?n trong m?t trang Web m?u đơn hàng autowired.
 • Giá tr? m?c đ?nh cho AutoEventWireup là đúng, và có th? đư?c thi?t l?p như sau:
  • S? th?t khi t? ch?c s? ki?n-autowiring đư?c kích ho?t.
  • SAI khi t? ch?c s? ki?n-autowiring không đư?c kích ho?t.

THÔNG TIN THÊM

Trong ph?ng thu tr?c quan.NET ho?c trong Visual Studio 2005, các s? ki?n đư?c ràng bu?c đ? x? l? s? ki?n phương pháp b?ng cách s? d?ng s? ki?n đ?i bi?u. N?u b?n s? d?ng các Nhà thi?t k? các h?nh th?c web thi?t k? Web các h?nh th?c, các nhà thi?t k? t? đ?ng t?o m? đ? liên k?t các s? ki?n v?i phương pháp x? l? s? ki?n c?a h?.

Trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005, nhà thi?t k? th?c hi?n đi?u này ràng bu?c b?ng cách s? d?ng các X? l? t? khoá trong tuyên b? c?a phương pháp x? l? s? ki?n.

Các m?u m? sau đây minh ho? các X? l? t? khoá trong Visual Basic.NET hay Visual Basic 2005:
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Trong Visual C#.NET, các nhà thi?t k? t?o ra m?t đ?i bi?u s? ki?n r? ràng:
this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
ASP.NET trang khuôn kh? h? tr? m?t cơ ch? khác có s? d?ng các AutoEventWireup thu?c tính c?a m?t bi?u m?u Web trang đ? t? đ?ng liên k?t trang các s? ki?n và phương pháp x? l? s? ki?n. Nếu AutoEventWireup thu?c tính c?a các @ Trang ch? th? đư?c đ?t thành TRUE (ho?c n?u nó không đư?c xác đ?nh b?i v? giá tr? m?c đ?nh c?a nó là s? th?t), các ASP.NET trang khung t? đ?ng g?i các phương pháp x? l? s? ki?n trang.

Cho Ví d?, các Page_InitPage_Load phương pháp x? l? s? ki?n đư?c g?i là m?t cách r? ràng b?i ASP.NET trang khuôn kh?, mà không s? d?ng các X? l? t? khóa ho?c m?t s? ki?n r? ràng đ?i bi?u.

Tuy nhiên, như?c đi?m c?a vi?c s? d?ng các AutoEventWireup thu?c tính t? đ?ng liên k?t trang các s? ki?n và phương pháp x? l? s? ki?n c?a h?, là phương pháp x? l? s? ki?n ph?i có tiêu chu?n, đư?c xác đ?nh trư?c tên. Đi?u này gi?i h?n làm th? nào b?n có th? đ?t tên phương pháp x? l? s? ki?n.

Visual Studio.NET và Visual Studio 2005 không có cùng m?t gi?i h?n v? phương pháp tên. Trong Visual Studio .NET và trong Visual Studio 2005, m?c đ?nh thi?t l?p cho AutoEventWireup là FALSE. Ngoài ra, các nhà thi?t k? luôn luôn s? d?ng các X? l? t? khóa ho?c m?t đ?i bi?u r? ràng s? ki?n liên k?t các s? ki?n v?i phương pháp x? l? s? ki?n c?a h?. Do đó, b?n có th? dùng tên không chu?n cho các phương pháp x? l? s? ki?n.

K?t lu?n

Khi b?n thi?t đ?t tư?ng minh AutoEventWireup True, Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005, theo m?c đ?nh, t?o ra m? đ? ràng bu?c các s? ki?n đ? phương pháp x? l? s? ki?n c?a h?. Đ?ng th?i, ASP.NET trang khuôn kh? t? đ?ng g?i các phương pháp x? l? s? ki?n d?a trên tên c?a h? đư?c xác đ?nh trư?c. Đi?u này có th? d?n đ?n s? ki?n x? l? cùng m?t phương pháp đư?c g?i là hai l?n khi Trang ch?y. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n luôn đ?t AutoEventWireup đ? sai trong khi làm vi?c trong Visual Studio.NET.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web MSDN sau các trang web:
ASP.Mô h?nh s? ki?n NET Server ki?m soát
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/59t350k3 (vs.71) .aspx
@ Trang
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ydy4x04a (vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 814745 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbdesigner kbhelp kbdocs kbonline kbinetdev kbenv kbevent kbctrl kbcontrol kbwebforms kbprogramming kbdocerr kbmt KB814745 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814745

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com