Ban Khng th Lp lich Tt may hoc Khi ng lai May tinh chay Windows XP bng cach S dung Lnh AT vi Shutdown.exe

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 814761 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban s dung lnh at vi Shutdown.exe lp lich tt may hoc khi ng lai may tinh chay Windows XP thi may tinh o khng tt hoc khi ng lai nh mong i. Khi tac vu tt theo lich trinh khi ng, ban co th nhn c thng bao sau trong ca s nhc lnh:
Hoat ng hoan tt thanh cng.
c quyn yu cu khng c may tram lu gi.

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi, theo mc inh, tac vu c lp lich khi s dung lnh at c chay di trng muc H thng Cuc b. Shutdown.exe c kich hoat mt s quyn cu th trc khi thc hin hanh ng tt may. Trng muc H thng Cuc b khng co mt trong cac quyn ma Shutdown.exe c kich hoat, do o hanh ng khng thc hin thanh cng.

GI?I PHP

Thng tin goi dich vu

khc phuc s c nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin v Cp nht nong

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix nay chi khc phuc s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung hotfix i vi h thng ang gp s c cu th nay. Hotfix nay co th c kim tra thm. Do vy, nu ban khng bi anh hng nghim trong bi s c nay, chung ti khuyn nghi ban i cp nht phn mm co cha hotfix nay.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi hotfix cu th nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin ban chung cua ming va nay co cac thuc tinh tp (hoc mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, gi o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim ra mc chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Ngay     Gi Phin ban      Kich thc    Tn tp------------------------------------------------------------ 18 Thang Mt nm 2003 17:04 5.1.2600.1170   17.920   Shutdown.exe

				

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, s dung Lp lich Tac vu lp lich tt may va khi ng lai may tinh vao thi im xac inh. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau.
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Hoat ng va Bao tri, sau o bm Tac vu theo Lich biu.
 3. Bm up Thm Tac vu theo Lich biu. Thut si Tac vu theo Lich biu khi ng.
 4. Bm Tip theo.
 5. Bn di Bm chng trinh ban mun Windows chay, bm Duyt.
 6. Trong hp thoai Chon Chng trinh Lp lich, inh vi cp %SystemRoot%\System32, inh vi va bm tp Shutdown.exe, sau o bm M.
 7. Bn di Thc hin tac vu nay, chi inh mt tn cho tac vu va s ln ban mun tac vu nay chay thng xuyn, sau o bm Tip theo.
 8. Bn di Chon gi va ngay ban mun tac vu nay khi ng, chi inh mt gi va ngay khi ng cho tac vu, sau o bm Tip theo.
 9. Go tn va mt khu cua ngi dung bn di chay tac vu nay, sau o bm Tip theo.
 10. Bm chon hp kim M thuc tinh chuyn su cho tac vu nay khi Ti bm Kt thuc, sau o bmKt thuc.
 11. Bm tab Tac vu.
 12. Trong Chay, chi inh bt ky tham s b sung nao ban mun s dung vi Shutdown.exe.
 13. Bm OK.
Hoc, ban co th thay i trng muc c s dung bng lnh at, nh sau:
 1. M cp Tac vu theo Lich biu a c m ta trc o trong phn "Cach khc phuc".
 2. Trn menu Nng cao, bm Tai Trng muc Dich vu.
 3. Go tn va mt khu trng muc yu cu, sau o bm OK.
Chu y
 • Thay i nay se anh hng ti tt ca cac tac vu a c lp lich bng lnh at, ch khng phai chi Shutdown.exe.
 • Trng muc c s dung phai co quyn SeRemoteShutdownPrivilege trn h thng cuc b.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn rng y la mt li trong cac san phm cua Microsoft a c lit k phn u cua bai vit nay. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu 2.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v lnh tt may, go shutdown /? tai du nhc lnh, sau o nhn ENTER.

bit thm thng tin v lnh at, go at /? tai du nhc lnh, sau o nhn ENTER.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 814761 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Mi Mt 2008 - Xem xt l?i: 5.7
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com