M?t máy tính đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i ng?ng đáp ?ng và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Windows 2000 ho?c Windows XP: "L?i d?ng 0x7F"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814789 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Một máy tính đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i có th? ng?ng đáp ?ng. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
0x0000007f (0x00000008) l?i d?ng 0x7f
L?i d?ng x?y ra trong Win32k.sys t?p tin.

Khi b?n t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính, máy tính b?t đ?u như b?nh thư?ng. Tuy nhiên, l?i d?ng tái thư?ng xuyên.

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t chương tr?nh có th? t?o lên đ?n 100 c?a s? l?ng nhau. Trong khi d?n d?p, có th? không có đ? s?c ch?a ngăn x?p đ? các ch? đ? hi?n t?i đ? x? l? t?t c? các ch?c năng đó là c?n thi?t đ? làm s?ch t?t c? các c?a s? các đ?i tư?ng.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, m?t chương tr?nh có th? t?o lên đ?n 50 l?ng nhau windows. N?u m?t chương tr?nh kh? nghi c? đ? t?o ra hơn 50 l?ng nhau windows, chương tr?nh l?i.

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 cài đ?t trên máy tính.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  ------------------------------------------------------------------
  15-Jan-2004 01:49 5.1.2600.1332 1,678,208 Win32k.sys i386
  15-Jan-2004 01:50 5.1.2600.1332 5,623,808 Win32k.sys IA-64

Windows 2000

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 200 Service Pack 3 đư?c cài đ?t trên máy tính.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
 Date     Time   Version     Size   File name
 ---------------------------------------------------------------
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6678   42,768  Basesrv.dll
 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6660  222,992  Gdi32.dll
 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6656  710,928  Kernel32.dll
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6669  333,072  Msgina.dll
 31-Jan-2003 18:51  5.0.2195.6661   90,232  Rdpwd.sys
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6666  379,664  User32.dll
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6671  385,296  Userenv.dll
 04-Mar-2003 19:24  5.0.2195.6679 1,620,176  Win32k.sys
 03-Mar-2003 15:14  5.0.2195.6675  181,008  Winlogon.exe
 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6655  243,472  Winsrv.dll
 04-Mar-2003 19:33  5.0.2195.6661   90,200  56bit\Rdpwd.sys
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6656  710,928  uniproc\Kernel32.dll
 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6679 1,620,176  uniproc\Win32k.sys
 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6655  243,472  uniproc\Winsrv.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m

Windows XP đăng k? thông tin

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? s? d?ng các m?c nh?p registry NestedWindowLimit đ? thi?t l?p s? lư?ng t?i đa c?a c?a s? l?ng nhau. B?n có th? đ?t t?i đa đ?n b?t k? giá tr? kho?ng 50-100.

C?nh báo N?u b?n đ?t m?t giá tr? khác hơn 50, Windows có th? ng?ng đáp ?ng, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i d?ng 0x7F". N?u v?n đ? này x?y ra, khôi ph?c l?i giá tr? đ?n 50. Ho?c, lo?i b? các m?c nh?p registry.

Đ? cài s? t?i đa c?a c?a s? l?ng nhau, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i USERNestedWindowLimit , sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i USERNestedWindowLimit, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Dư?i Cơ s?, b?m Th?p phân.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, nh?p m?t giá tr? m?i.
 8. Nh?p vào Ok, và sau đó thoát kh?i Registry Editor.

Thu?c tính

ID c?a bài: 814789 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kberrmsg kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814789 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814789

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com