B?n không th? chơi m?t DVD-RW ho?c m?t DVD + RW đ?a b?ng cách s? d?ng Windows Media Player ho?c âm CinePlayer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814846 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng chơi m?t DVD-RW ho?c m?t đ?a DVD + RW b?ng cách s? d?ng Windows Media Player ho?c Sonic CinePlayer t? các gi?i pháp âm, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
S? giao d?ch ch? ch?t DVD đ? b?o v? b?n sao đ? th?t b?i. Phát l?i không ph?i là nh?t có th?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?o v? sao cho phương ti?n truy?n thông CD ghi (CPRM) đư?c kích ho?t cho DVD-RW ho?c đ?a DVD + RW, nhưng đ?a không m?t m? hóa. Các thành ph?n DVD đư?c s? d?ng đ? phát l?i DVD-RW ho?c DVD + RW đ?a c? g?ng đ? b?t đ?u m?t phiên h?p đư?c m? hóa, và đó là không thành công v? các đ?a không đư?c m? hóa.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?i v? và cài đ?t DirectX 9.0b ho?c sau này trên máy tính c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&.displaylang=en
Trong nh?ng t?nh hu?ng nơi c?a b?n ph?n c?ng video không h? tr? DirectX 9.0, m?t hotfix có s?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Ki?m ch?ng t?p Phiên b?n cho Qdvd.dll t?p hi?n có. N?u Phiên b?n t?p tin là 6.4.2600.1106, b?n có th? có đư?c và cài đ?t hotfix đư?c h? tr? đư?c di?n t? sau này trong các "Gi?i quy?t" ph?n c?a bài vi?t này.

Đ? xác minh các phiên b?n c?a Qdvd.dll đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Mở cặp sau:
  C:\WINDOWS\System32
 2. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Qdvd.dll, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Phiên bản tab.

  Nếu Phiên b?n t?p 6.4.2600.1106, b?n có th? cài đ?t hotfix sau đây.
Chú ý Hotfix này s? không cài đ?t trên máy tính có DirectX 9.0 cài đ?t. N?u đây là trư?ng h?p, b?n ph?i nâng c?p lên DirectX 9.0b ho?c sau này cài đ?t hotfix này. M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i Windows XP có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
   Date     Time  Version      Size  File name
   --------------------------------------------------------
   07-Mar-2003 17:36 6.4.2600.1182   357,376 Qdvd.dll     				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 814846 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kberrmsg kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814846 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814846

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com