Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "không đ? chính c?t thông tin cho vi?c C?p Nh?t" xu?t hi?n trong SQL Server 2000 SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 814893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
CPR - SQL 2000 - Hotfix trong SP4
L?I #: 364087 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n áp d?ng m?t trong các cách sau
 • Hotfix đư?c mô t? trong
  321541 Kh?c ph?c: SQL Server có th? tr? v? K?t qu? không chính xác khi b?n s? d?ng m?t tham gia bên ngoài và m?t l?n xem
  trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2).
 • An ninh hotfix đư?c mô t? trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cho Microsoft SQL Server 2000 SP2.
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không đ? thông tin chính c?t cho vi?c C?p Nh?t ho?c làm m?i.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size       File name
  ------------------------------------------------------------------
  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf
  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0  1,557,052 bytes Dtsui.dll    
  30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll   
  08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll   
  30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll   
  15-Feb-2003 02:52 2000.80.769.0  7,512,145 bytes Sqlservr.exe   
  15-Feb-2003 02:52         12,715,008 bytes Sqlservr.pdb
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll    
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   
				
Chú ý V? các t?p ph? thu?c, g?n đây nh?t hotfix hay tính năng có ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix th?o lu?n trong bài vi?t này regresses s?a ch?a mà đư?c th?o lu?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
321541 Kh?c ph?c: SQL Server có th? quay k?t qu? không chính xác khi b?n s? d?ng m?t tham gia bên ngoài và m?t l?n xem


Chú ý Đ? làm cho các hotfix th?o lu?n trong bài vi?t này ho?t đ?ng, b?n ph?i cho phép d?u v?t c? - T220, và kh?i đ?ng l?i máy ch? SQL.

Đ? cho phép các theo d?i c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b? qu?n l? doanh nghi?p SQL trên máy ch?.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n máy ch? đang tr?i qua nh?ng v?n đ?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào server và b?mThu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng Tham s?.
 5. Trong các Tham s? kh?i đ?ng h?p tho?i, lo?i-T220, sau đó b?m Thêm.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. D?ng l?i, và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? Mssqlserver kh?i đ?ng l?i SQL Server.

M?t ví d? v? các v?n đ? và nh?ng g? v?t c? - T220 hi?n sau.
Ví d? s? d?ng hai m?u b?ng tên Test_Table1Test_Table2. H?y xem xét các b?ng sau đây và xem:
CREATE TABLE TEST_TABLE1 ( 
[CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, 
[DESCRIPTION] [varchar] (50)) 

CREATE TABLE TEST_TABLE2 ( 
[CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, 
[DESCRIPTION] [varchar] (50)) 
go
CREATE VIEW dbo.TEST_VIEW 
AS 
SELECT CODE, 
UPPER(DESCRIPTION) AS DESCRIPTION, 
ISNULL(UPPER(DESCRIPTION), 'DEFAULT') DESCRIPTION_DEF 
FROM dbo.TEST_TABLE2 
go
Bây gi?, h?y ch?y m? này:
DECLARE cc CURSOR FOR 
SELECT TEST_TABLE1.CODE, TEST_VIEW.DESCRIPTION, TEST_VIEW.DESCRIPTION_DEF 
FROM TEST_TABLE1 LEFT OUTER JOIN TEST_VIEW 
ON TEST_VIEW.CODE = TEST_TABLE1.CODE 
FOR UPDATE
 • Cho các phiên b?n SQL Server 2000 trư?c khi SQL Server 2000 SP2, v?i an ninh hotfix th?o lu?n trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đ?t, các m? ch?y thành công.
 • Cho t?t c? các phiên b?n SQL Server 2000 sau SQL Server 2000 SP2, v?i an ninh hotfix th?o lu?n trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đ?t, các m? không ch?y thành công.
 • Cho các phiên b?n SQL Server 2000 8.00.0769 và sau này, khi b?n s? d?ng d?u v?t c? - T220 ho?c DBCC traceon (220), m? ch?y thành công.
C?ng lưu ? r?ng b?n tuyên b? ch?n không cho cùng k?t qu?.
 • Cho các phiên b?n SQL Server 2000 trư?c khi SQL Server 2000 SP2, v?i an ninh hotfix th?o lu?n trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đ?t, ho?c đăng bài 8.00.0769 v?i d?u v?t c? 220, k?t qu? là tương t? như:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  
  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
  1      NULL                        DEFAULT
  
  
 • Cho các phiên b?n SQL Server 2000 sau SQL Server 2000 SP2, v?i an ninh hotfix th?o lu?n trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061cài đ?t, k?t qu? là tương t? như đ?:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  
  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
  1      NULL                        NULL
  

Thu?c tính

ID c?a bài: 814893 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:814893

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com