Kh?c ph?c: Truy v?n v?i m?c ? cch ly giao d?ch thi?t l?p ? ?c kho?n th?t b?i v?i l?i 601

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 815008 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
L?I #: 363988 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi m?t truy v?n ch?y v?i c?p thi?t l?p c?a m?nh s? c l?p c?a giao d?ch ? ?c kho?n, SQL Server 2000 aborts truy v?n v tr? v? sau y thng bo l?i:

My ch?: Msg 601, t?ng 12, nh n?c 3, D?ng 14
Khng th? ti?p t?c qut v?i NOLOCK nh? d? li?u phong tro.

NGUYN NHN

Hnh vi ny c th? x?y ra khi m?t hng trong m?t b?ng s? b? xa gi?a th?i gian SQL Server l?n ?c v?i v? tr c?a hng t? ch? m?c v cc th?i gian SQL Server t?i hng.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c cc m?i nh?t gi d?ch v? cho Microsoft SQL Server 2000. ? bi?t thm chi ti?t, b?m vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong cc ki?n th?c Microsoft C s?:
290211 Lm th? no ? c ?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thng tin hotfix

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc t?p tin thu?c tnh (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Gi Khu v?c th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date		Time	Version		Size		 File name
-----------------------------------------------------------------------------

07-Feb-2003	16:14			 786,432 bytes Distmdl.ldf
07-Feb-2003	16:14			2,359,296 bytes Distmdl.mdf
29-Jan-2003	12:25			   180 bytes Drop_repl_hotfix.sql
31-Jan-2003	11:02	2000.80.763.0	1,557,052 bytes	 Dtsui.dll   
29-Jan-2003	15:48			 746,470 bytes Instdist.sql
29-Jan-2003	12:25	          1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll 
29-Jan-2003	11:48	7.0.9466.0    344,064 bytes Msvcr70.dll   
29-Jan-2003	11:48	2000.80.722.0   57,904 bytes Osql.exe     
07-Feb-2003	14:23          1,065,895 bytes Replmerg.sql
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0	 221,768 bytes Replprov.dll   
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll   
29-Jan-2003	15:48		  	1,084,318 bytes Replsys.sql
29-Jan-2003	11:48	2000.80.534.0	 127,548 bytes Sqdedev.dll  
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0	 176,696 bytes Sqlmap70.dll 
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0	  57,920 bytes Sqlrepss.dll  
14-Feb-2003	13:22	2000.80.769.0  7,512,145 bytes Sqlservr.exe  
29-Jan-2003	11:48	2000.80.194.0   180,290 bytes Sqlunirl.dll   
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll  
07-Feb-2003	17:10	2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   
				
Chu y V? cc t?p ph? thu?c, g?n y nh?t hotfix hay tnh nng c ch?a cc t?p tin c?ng c th? ch?a thm t?p tin.


T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".V?n ? ny ? ?c s?a ch?a ?u tin trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THNG TIN THM

Sau khi b?n ci ?t cc hotfix, b?n c th? s? d?ng d?u v?t c? 9134 ?n thay ?i hnh vi c?a SQL Server. ? cho php d?u v?t c? 9134 v? v?y m n ? ?c vo b?t c? khi no SQL Server b?t ?u, thm l c? water l m?t kh?i ?ng SQL Server tham s?. ? thm d?u v?t c? 9134 nh m?t tham s? kh?i ?ng my ch? SQL, lm theo cc b?c sau:
 1. Trong SQL Server Enterprise Manager, b?m chu?t ph?i vo h? ph?c v? ch?y SQL Server v b?mThu?c tnh.
 2. Trn cc T?ng qut tab, b?m vo Kh?i ?ng Tham s?.
 3. Trong cc Tham s? h?p vn b?n, lo?i-T9134, b?m Thm, sau b?mOk.
 4. Trong cc SQL Server Properties(Configure)-May chu Tn> h?p tho?i h?p, b?m vo Ok.
 5. Kh?i ?ng l?i d?ch v? SQL Server cho cc tham s? m?i ? c hi?u l?c.
L m?t thay th?, b?n c th? ch?y truy v?n sau y trong truy v?n Phn tch t? ?ng chuy?n trn l c? water:
DBCC TRACEON (9134, -1)
Tuy nhin, n?u b?n khng thm d?u v?t c? 9134 nh m?t tham s? kh?i ?ng, cc hi?u qu? c?a l?nh DBCC TRACEON b? m?t khi cc d?ch v? SQL Server kh?i ?ng l?i.

Khi d?u v?t c? 9134 ?c b?t v m?t hng s? b? xa ho?c l?n gi?a th?i gian SQL Server l?n ?c v?i v? tr c?a hng v th?i gian n fetches hng thng qua m?t tra c?u d?u trang, cc truy v?n s? khng ng?ng ho?c tr? v? l?i 601. Thay vo , SQL Server b? qua cc hng khng th? ?c v? tr v n v?n ti?p t?c ? qut cho cc hng b? sung m p ?ng cc tiu ch truy v?n. Do , ti?p t?c th?c hi?n truy v?n; Tuy nhin, k?t qu? SQL Server tr? l?i khng c th? bao g?m hng m ? b? xa ho?c di chuy?n trong cc truy v?n th?c hi?n.

Chu y Thng tin trong bi vi?t ny v v?t c? ch? p d?ng cho m?t truy v?n ang ?c ch?y v?i m?c ? cch ly giao d?ch thi?t l?p ? ?c KHO?N. Cc thng tin khng p d?ng cho m?t truy v?n ?c i?u hnh v?i cc NOLOCK ti u hoa g?i ?. Trong tr?ng h?p , hnh vi v?n khng thay ?i t? nh?ng g? ?c di?n t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Ngoi ra, nh d?u d?u v?t khng ?nh h?ng ?n th?c t? r?ng cc l?i v d? li?u khng th?ng nh?t c th? x?y ra khi ?c d? li?u kho?n. Cho bi?t thm thng tin v? m?c ? cch ly h? tr? b?i SQL Server v hi?u qu? c?a vi?c s? d?ng m?i c?p ? cch ly, xem cc "Kha" ch? ? trong SQL Server sch tr?c tuy?n.

Microsoft khng khuyn b?n nn s? d?ng ny c? water tr? khi t?t c? sau y p d?ng:
 • ?ng d?ng dng ?i h?i m?t kho?n ?c c l?p c?p.
 • ?ng d?ng dng ang tr?i qua m?t s? l?ng l?n 601 l?i.
 • B?n hi?u r?ng khi b?n s? d?ng d?u v?t c?, cc hng m ? b? xa ho?c di chuy?n trong cc truy v?n th?c hi?n ?c b? qua.
Chu y Tr?c khi b?n s? d?ng m?c ? cch ly ?c kho?n, b?n ph?i hi?u ch?c nng c?a n. ? bi?t thm thng tin v? ?c kho?n c l?p m?c, m?c, truy c?p vo cc trang Web m?ng nh pht tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau Trang web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms171885.aspx

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t, b?m vo y s? bi vi?t ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
235880INF: Optimizer G?i ? NOLOCK hay s? c l?p tr?nh ? ?c kho?n t?o ra l?i 605
? bi?t thm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web MSDN sau cc trang web:
Khc phuc s c L?i 601
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa258726 (SQL.80) .aspx
THI?T L?P M?C ? S? C L?P C?A GIAO D?CH
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa259216 (SQL.80) .aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 815008 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbbug kberrmsg kbfix kbmt KB815008 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:815008

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com