Khng th? v hi?u ha Registry s?a ch?a v ph?c h?i tnh nng trong Windows XP SP1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 815011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Windows XP Service Pack 1 (SP1) khng g?i m?t l?i gy t? vong d?ng khi Windows t?m th?y m?t m?c nh?p s? ng k? b? h?ng. N?u b?n mu?n g? r?i cc nguyn nhn gy ra tham nh?ng c quan ng k?, b?n khng th? thu th?p s? ng k? b? h?ng tr?c khi Windows c? g?ng s?a ch?a n.

NGUYN NHN

Windows XP SP1 ch?a m?t tnh nng resiliency ng k? t? ?ng xa kha registry b? h?ng khi Windows kh?i ?ng, v khi m?t hive ng?i dng ?c t?i khi ng?i dng ng nh?p ho?c t?i m?t hive v?i Registry Editor.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  20-Feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1,892,352 Ntkrnlmp.exe
  20-Feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1,948,416 Ntkrnlpa.exe
  20-Feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1,921,024 Ntkrpamp.exe
  20-Feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1,924,608 Ntoskrnl.exe

V hi?u ha Registry s?a ch?a v ph?c h?i tnh nng

Quan tr?ng Ph?n, phng php ho?c nhi?m v? ny ch?a cc b?c cho b?n bi?t lm th? no ? s?a ?i registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows


? v hi?u ho tnh nng ng k? s?a ch?a v ph?c h?i, ci ?t hotfix ?c m t? trong bi vi?t ny, v sau lm cho registry sau thay ?i:

Kha:
\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration manager

Tn:
SelfHealingEnabled

Gi tr? DWORD: 0 ch? ra khuy?t t?t

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

Sau khi b?n v hi?u tnh nng ng k? s?a ch?a v ph?c h?i, Windows c th? d?ng v?i b?t k? cc l?i sau y n?u m?t m?c nh?p b? h?ng ?c truy c?p:
 • T?t my b?t ng? - Stop: 0xc0000135
 • D?ng: 0xc0000218 {Registry File th?t b?i}
  C quan ng k? khng th? n?p hive (t?p tin):
  \SystemRoot\System32\Config\SYSTEM ho?c ng nh?p ho?c thay th? c?a n.
  l b? h?ng, v?ng m?t, ho?c khng c th? ghi ?c...

Thu?c tnh

ID c?a bi: 815011 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB815011 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:815011

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com