Làm th? nào đ? nâng c?p m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn cho SQL Server 2000 Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815013 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a thay th? (SP3a) Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3. B?i v? h?u h?t nh?ng thay đ?i gi?i thi?u vào SQL Server 2000 SP3a có liên quan đ?n thi?t l?p, b?n không c?n ph?i áp d?ng SQL Server 2000 SP3a cho trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 ho?c SQL Server Desktop công c? (c?ng đư?c bi?t đ?n như MSDE 2000) mà đ? đư?c nâng c?p đ? SQL Server 2000 SP3.

Tuy nhiên, n?u b?n có trư?ng h?p mà đ? không đư?c nâng c?p đ? SQL Server 2000 SP3, b?n ph?i nâng c?p nh?ng trư?ng h?p tr?c ti?p v?i SQL Server 2000 SP3a thay v? c?a SQL Server 2000 SP3. N?u b?n có b?t k? b?n sao c?a SQL Server 2000 SP3 t?i các t?p tin mà b?n đ? l?p k? ho?ch đ? s? d?ng cho tương lai nâng c?p, b?n ph?i xóa b? nh?ng b?n sao và s? d?ng m?t trong hai các SQL Server 2000 SP3a t?i t?p tin ho?c SQL Server 2000 SP3a đ?a CD-ROM đ? thay th?.

Cho các ?ng d?ng mà phân ph?i và cài đ?t MSDE 2000, b?n c?n cài đ?t SQL Server 2000 SP3a thay v? c?a SQL Server 2000 SP3. Trong khi b?n có th? áp d?ng SQL Server 2000 SP3a cho trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 SP3 ho?c MSDE 2000 SP3, làm như v?y có ít có hi?u l?c vào các trư?ng h?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL Server 2000 SP3a, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
SQL Server 2000 Service Pack 3a

Thông tin v? làm th? nào đ? nâng c?p m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2000 Desktop công c? đ? SQL Server 2000 SP3a, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
SQL Server 2000 Service Pack 3a Readme
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Này t?ng bư?c bài vi?t mô t? cách nâng c?p m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server 2000 Công c? máy tính đ? bàn (c?n g?i là MSDE 2000) v?i SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).

Máy tính c?a b?n có th? có nhi?u trư?ng h?p c?a MSDE 2000. Chú ý r?ng b?n ph?i nâng c?p m?i trư?ng h?p c?a MSDE 2000 m?t cách riêng bi?t. MSDE 2000 trư?ng h?p này có th? đ? cài đ?t b?ng phương ti?n c?a m?t cơ ch? khác nhau ho?c v?i m?t ngôn ng? khác nhau. V? v?y, m?i trư?ng h?p có th? có m?t t?p khác nhau c?a nâng c?p yêu c?u. Bài này li?t kê các bư?c mà b?n có th? s? d?ng đ? nâng c?p m?i trư?ng h?p MSDE 2000.

Thông tin chi ti?t v? cài đ?t MSDE 2000 SP3 đ? m?t th? hi?n c?a MSDE 2000, đ?c SQL Server 2000 Service Pack 3 Readme t?p tin có s?n t? t?i v? c?a b?n t?p tin.

Ki?m tra đ? xem n?u c?a b?n h? tr? ?ng d?ng MSDE 2000 Service Pack 3

N?u c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000 đang đư?c dùng b?i m?t ?ng d?ng, liên h? v?i nhà cung c?p c?a ?ng d?ng đ? h? tr? nâng c?p MSDE 2000.
 • N?u ?ng d?ng là m?t s?n ph?m c?a Microsoft, truy c?p vào các Trang Web Microsoft sau đây cho m?t danh sách các s?n ph?m c?a Microsoft bao g?m MSDE 2000:

  Microsoft S?n ph?m bao g?m MSDE 2000
 • N?u b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng bên th? ba, b?n ph?i liên h? v?i các nhà cung c?p tương ?ng cho b?t k? 2000 MSDE upgrade cân nh?c đư?c c? th? cho ?ng d?ng đó.

Xác đ?nh nh?ng g? t?i File đ? s? d?ng đ? nâng c?p m?t th? hi?n c?a MSDE 2000 v?i Service Pack 3

Đ? xác đ?nh làm th? nào đ? vá m?t th? hi?n c?a MSDE 2000, b?n ph?i bi?t làm th? nào trư?ng h?p đ? đư?c cài đ?t. Đ? xác đ?nh như th? nào m?t th? hi?n cài đ?t, b?n có th? s? d?ng thông tin đó đư?c ghi nh?n là m?t ProductCode m?c nh?p trong m?t khóa registry.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311762INF: Làm th? nào đ? xác đ?nh File MSI đ? đư?c s? d?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t hi?n có MSDE
 • N?u gói ban đ?u đ?t tên cho các ProductCode giá tr? đ? là SqlRun01.msi thông qua SqlRun16.msi, b?n có th? nâng c?p c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000 b?ng cách s? d?ng SQL Server 2000 Desktop công c? SP3 t?i v? t?p tin.
 • N?u gói ban đ?u tên c?a b?n ProductCode giá tr? là Sample.msi ho?c SampleUpg.msi, xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
  314131 Làm th? nào đ? t?o t?p tin Patch cho t?p tin Sample.msi 2000 MSDE
 • N?u gói ban đ?u tên c?a b?n ProductCode giá tr? đ? c?p đ?n m?t ?ng d?ng c?a Microsoft, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft đ? đư?c hư?ng d?n làm th? nào đ? nâng c?p r?ng trư?ng h?p c?a MSDE 2000:

  Microsoft S?n ph?m bao g?m MSDE 2000
 • Nếu ProductCode giá tr? không đư?c li?t kê trong bài vi?t, trư?ng h?p đ? đư?c cài đ?t b?i Ti?n ích thi?t l?p m?t ?ng d?ng. B?n không th? s? d?ng máy tính đ? bàn 2000 Server SQL Công c? SP3 t?i v? t?p tin đ? áp d?ng SP3 cho các trư?ng h?p MSDE. Thay vào đó, b?n ph?i liên h? v?i nhà cung c?p tương ?ng cho m?t t?p tin b?n vá. N?u ?ng d?ng phát tri?n b?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft. Các danh sách trang web các ?ng d?ng MSDE t? Microsoft:

  Microsoft S?n ph?m bao g?m MSDE 2000

Xác đ?nh ngôn ng? c?a Ví d? 2000 MSDE

T?i t?p tin Service Pack 3, b?n ph?i bi?t ngôn ng? (ví d? như ti?ng Anh hay ti?ng Đ?c) mà đư?c s? d?ng đ? cài đ?t m?t th? hi?n c?a MSDE 2000. N?u b?n không ch?c ch?n v? ngôn ng? ví d? MSDE 2000, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p tho?i, lo?iRegedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và ch?n m?t trong các phím sau đây:

  • Đ?i v?i m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a MSDE 2000, xác đ?nh v? trí và ch?n phím này:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion
  • Đ?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a MSDE 2000, xác đ?nh v? trí và ch?n phím này:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename>\CurrentVersion</instancename>


   Chú ý: InstanceName là tên c?a trư?ng h?p.
 4. Trong màn h?nh bên ph?i, đ?c giá tr? c?a các Ngôn ng? baám giö? phím. So sánh giá tr? đó đ? b?ng dư?i đây đ? xác đ?nh các ngôn ng? cho c?a b?n th? hi?n c?a MSDE:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Giá tr? đăng k? ngôn ng? (trong h? th?p l?c phân)Ngôn ng? giá tr? đăng k? (trong th?p phân)Ngôn ng? mà d? MSDE
  0x000004041028Trung Qu?c truy?n th?ng
  0x000004071031Ti?ng Đ?c
  0x00000409 1033Ti?ng Anh
  0x0000040a 1034Ti?ng Tây Ban Nha
  0x0000040c 1036Ti?ng Pháp
  0x00000410 1040?
  0x00000411 1041Ti?ng Nh?t
  0x00000412 1042Hàn Qu?c
  0x00000413 1043Ti?ng Hà Lan
  0x00000416 1046Brazil
  0x0000041d 1053Th?y Đi?n
  0x00000805 2053Ti?ng Trung gi?n th?

T?i v? d?ch v? 2000 MSDE Gói 3

N?u c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000 đ? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng MSDE thi?t l?p h?u ích (b?n g?c gói tên SqlRun01.msi thông qua SqlRun16.msi), b?n có th? nâng c?p m?t th? hi?n c?a b?n c?a MSDE 2000 b?ng cách s? d?ng m?t SQL Server 2000 bàn làm vi?c Công c? SP3 t?i file:
 1. Ghé thăm trang Web Microsoft sau đây đ? t?i v? các t?p thi?t l?p:

  SQL Server 2000 Service Pack 3
 2. Trong các Đ?y đ? Download h?p tho?i h?p, trong các ? góc bên ph?i c?a trang Web, ch?n ngôn ng? phù h?p v?i các ngôn ng? cho c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000, và sau đó nh?p vàoĐi.
 3. Trên trang ti?p theo, xác đ?nh v? trí các Tác ph?m trong t?i v? nàyph?n ? dư?i cùng c?a trang. Tùy thu?c vào ngôn ng?, ch?n m?t trong nh?ng t?p tin này:

  • N?u b?n đ? ch?n ti?ng Anh, t?i v? các SQL2KDeskSP3.exe t?p tin vào m?t thư m?c trên máy tính c?a b?n.
  • N?u b?n đ? ch?n m?t ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh, t?i v? t?p tin <language_code></language_code>_SQL2KDeskSP3.exe, nơi LANGUAGE_CODE đ?i di?n cho các ngôn ng?.

Gi?i nén d?ch v? 2000 MSDE Gói 3 tác ph?m

Sau khi b?n t?i v? m?t trong hai SQL2KDeskSP3.exe ho?cLANGUAGE_CODE> _SQL2KDeskSP3.exe, làm theo các các bư?c đ? gi?i nén t?p tin MSDE 2000 SP3:
 1. M? Windows Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c mà b?n t?i v? t?p tin MSDE 2000 SP3.
 2. B?m đúp vào t?p tin t?i v? đ? trích xu?t MSDE 2000 SP3 t?p tin. Ch? đ?nh m?t thư m?c nơi t?p SP3 có th? đư?c tách ra.

  Chú ý: C?p này s? đư?c g?i làC:\ExtractedSP3Folder trong ph?n ti?p theo này bài vi?t.


Áp d?ng MSDE 2000 Service Gói 3

Sau khi b?n gi?i nén t?p tin MSDE SP3 đ?n ExtractedSP3Folder, b?n có th? s? d?ng ti?n ích thi?t l?p MSDE áp d?ng SP3 đi?u c?a b?n năm 2000 MSDE Ví d?.

MSDE 2000 SP3 gi?i thi?u m?t m?i DISABLENETWORKPROTOCOLS tham s? thi?t l?p t?t h? tr? k?t n?i m?ng trong m?t th? hi?n MSDE 2000. N?u không có ?ng d?ng khác đang ch?y trên máy tính khác k?t n?i đ?n m?t th? hi?n c?a MSDE 2000, t?t h? tr? m?ng có th? giúp đ? th?c hi?n trư?ng h?p ít nh?y c?m v?i đe d?a b?o m?t. T?t c? các nâng c?p Ví d? mà làm theo s? d?ng các DISABLENETWORKPROTOCOLS chuy?n đ?i. Ch? đ?nh DISABLENETWORKPROTOCOLS N?u b?n ch?c ch?n r?ng ví d? MSDE 2000 s? ch? ph?i h? tr? các k?t n?i t? các ?ng d?ng ch?y trên cùng m?t máy tính. Không s? d?ng tùy ch?n này n?u trư?ng h?p ph?i ch?p nh?n các k?t n?i t? các ?ng d?ng đang ch?y trên các máy tính khác.

Cho thêm thông tin v? cách vô hi?u hóa và khôi ph?c l?i truy c?p m?ng, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814130Làm th? nào đ? giúp k?t n?i m?ng an toàn cho cơ s? d? li?u SQL Server 2000 đ?a phương


Khi b?n nâng c?p m?t th? hi?n c?a MSDE 2000 có m?t null sa m?t kh?u, theo m?c đ?nh, thi?t l?p MSDE 2000 SP3 yêu c?u m?t m?nh m? m?t kh?u trư?c khi ti?p t?c nâng c?p. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thi?t l?p m?t m?t kh?u m?nh đ? các sa đăng nh?p trư?c khi b?n th?c hi?n nâng c?p, tr? khi các ?ng d?ng đó là b?ng cách s? d?ng c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000 ph? thu?c m?t cách nào đó vào m?t null sa m?t kh?u. Ngay c? khi th? hi?n c?a MSDE 2000 đang ch?y trong Windows Ch? đ? xác th?c, m?t null, đơn gi?n, ho?c m?t n?i ti?ng sa m?t kh?u có th? d? b? đe d?a b?o m?t n?u các trư?ng h?p chuy?n sang ch? đ? h?n h?p. N?u b?n ph?i ch? đ?nh m?t m?nh m? sa m?t kh?u trư?c khi b?n nâng c?p lên c?a b?n th? hi?n c?a MSDE 2000 SP3, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
322336 Làm th? nào đ? xác minh và thay đ?i m?t kh?u ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a MSDE

C?nh báo: Ch?y m?t th? hi?n c?a MSDE 2000 trong ch? đ? h?n h?p là kém an toàn so v?i ch?y trong ch? đ? xác th?c c?a Windows. Xem xét vi?c thay đ?i ví d? t? ch? đ? h?n h?p sang ch? đ? Windows xác th?c n?u:
 • Các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng MSDE 2000 có th? ch?y b?ng cách s? d?ng Windows Xác th?c.
 • B?n đ? xác đ?nh đăng nh?p Windows xác th?c cho t?t c? ngư?i dùng có th? k?t n?i cho trư?ng h?p. Đ? bi?t thêm v? vi?c thêm đăng nh?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

  Thêm m?t Windows ngư?i dùng ho?c nhóm
 • Th? hi?n c?a MSDE 2000 không ch?y trên m?t Microsoft Windows 98 ho?c máy tính d?a trên Microsoft Windows Millennium Edition.

Đ? thêm thông tin v? vi?c thay đ?i m?t th? hi?n c?a MSDE 2000 t? ch? đ? h?n h?p đ? ch? đ? xác th?c c?a Windows, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322336LÀM TH? NÀO T?I: Xác minh và thay đ?i m?t kh?u ngư?i qu?n tr? h? th?ng b?ng cách s? d?ng MSDE

Làm theo các bư?c sau đ? nâng c?p m?t th? hi?n c?a MSDE năm 2000 đ?n MSDE 2000 SP3:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p tho?i, lo?iCMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, s? d?ng các đ?a CD l?nh đ?t thư m?c ch?a MSDE 2000 SP3 Ti?n ích thi?t l?p. Ví dụ:

  đ?a CD c:\ExtractedSP3Folder\MSDE

  Chú ý: The C:\ExtractedSP3Folder là đư?ng d?n thư m?c nơi b?n trích xu?t các t?p tin MSDE 2000 SP3.
 4. B?n h?y ch?y m?t trong các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:

  • Ví d? m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng Windows Ch? đ? xác th?c, ch?y:

   thi?t l?p /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1/l * v <logfilename>log</logfilename>
  • Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo đang dùng Windows Ch? đ? xác th?c, ch?y:

   thi?t l?p /upgradesp sqlrun INSTANCENAME =<instancename></instancename>DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1/l * v <logfilename>log</logfilename>
  • Ví d? m?c đ?nh s? d?ng ch? đ? h?n h?p (nơi AnAdminLogin là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr? máy ch? c? đ?nh), ch?y:

   thi?t l?p /upgradesp sqlrun SECURITYMODE = SQL UPGRADEUSER =<anadminlogin></anadminlogin>UPGRADEPWD =<adminpassword></adminpassword>DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1/l * v <logfilename>log</logfilename>
  • Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên s? d?ng ch? đ? h?n h?p (nơi AnAdminLogin là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr? máy ch? c? đ?nh), ch?y:

   thi?t l?p /upgradesp sqlrun INSTANCENAME = <instancename></instancename>SECURITYMODE = SQL UPGRADEUSER =<anadminlogin></anadminlogin>UPGRADEPWD =<adminpassword></adminpassword>DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1/l * v <logfilename>log</logfilename>


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317328 Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t SQL Server máy tính đ? bàn công c? 2000 cài đ?t và nâng c?p
810826 INF: Thi?t b? chuy?n m?ch m?i trong MSDE Service Pack 3 Setup
330022 INF: SQL Server 2000 Service Pack 3 Readme.htm tranh

Thu?c tính

ID c?a bài: 815013 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbupgrade kbsecurity kbregistry kbhowtomaster kbmt KB815013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815013

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com