C?i thi?n hi?u su?t máy tính c?a b?n chơi game

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815069 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin đ? giúp b?n c?i thi?n các hi?u su?t c?a m?t máy tính khi b?n chơi b?t k? m?t trong nh?ng tr? chơi mà đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Đây là nh?ng tri?u ch?ng thư?ng g?p c?a hi?u su?t kém tr? chơi:
 • Liên t?c phát l?i các video clip
 • T? l? khung h?nh video ch?m
 • Hay thay đ?i tr? chơi
 • Hay thay đ?i ho?c ngư?i nghèo ch?t lư?ng hi?n th? video
 • Phát l?i âm thanh méo

Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?

Phương pháp 1: Phân tích thành ph?n máy tính

M?t s? tr? chơi có th? xác đ?nh kh? năng hi?u su?t máy tính c?a b?n và đi?u ch?nh các c?p đó theo yêu c?u. Tuy nhiên, n?u b?n t? đi?u ch?nh các thi?t đ?t tr? chơi đ?n m?t m?c đ? video card c?a b?n và x? l? c?a b?n không th? x? l?, b?n s? kinh nghi?m b? suy thoái hi?u su?t c?a các tr? chơi.

Chúng tôi đ? ngh? b?n th?c hi?n b?t k? đi?u ch?nh tr? chơi m?t lúc m?t th?i gian đ? xác đ?nh hay không m?i thay đ?i làm cho b?t k? s? khác bi?t. Đ? th?c hi?n đi?u ch?nh, m? các tr? chơi, h?y nh?p vào Cài đ?t (hi?n th?), và sau đó b?t ho?c t?t thi?t đ?t.

Windows Vista và Windows 7 bao g?m m?t công c? đư?c đ?t tên "Thông tin hi?u năng và công c?." Công c? này li?t kê đi?m cơ s? ch? s? tr?i nghi?m Windows c?a b?n vào máy tính đó. Đi?m s? này cho th?y hi?u su?t và kh? năng t?ng th? c?a ph?n c?ng máy tính c?a b?n.

Đ? xem các đi?m cơ b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , b?m B?ng đi?u khi?n, b?m H? th?ng và b?o tr?, sau đó b?m Thông tin hi?u năng và công c?.
 2. Xem đi?m cơ s? ch? s? tr?i nghi?m Windows và subscores cho máy tính c?a b?n. N?u b?n có g?n đây đ? nâng c?p ph?n c?ng c?a b?n và n?u b?n mu?n xác đ?nh xem li?u đi?m c?a b?n đ? thay đ?i, h?y nh?p vào C?p Nh?t đi?m c?a tôi. N?u b?n không th?y subscores và m?t s? đi?m cơ s?, h?y nh?p vào S? đi?m máy tính này.
Đ? bi?t thêm v? ? ngh?a c?a các đi?m cơ b?n Windows Experience Index, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào V? đi?m s? c?a b?n máy tính cơ b?n:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/f59082f4-6385-4a61-ba7e-2de9625a780a1033.mspx#EBE
N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n phương pháp 2.

Cách 2: Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, ph?n m?m khác có th? b?t đ?u t? đ?ng cùng v?i h? đi?u hành. Các chương tr?nh và d?ch v? có th? bao g?m các ti?n ích antivirus và h? th?ng có th? can thi?p v?i các tr? chơi. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng.

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính k?t n?i t?i m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? c?ng khi?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.

Đ? xem các bư?c chi ti?t đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
331796 Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? xác đ?nh xem các chương tr?nh n?n can thi?p v?i tr? chơi ho?c chương tr?nh c?a b?n
Sau khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, r?ng temp thư m?c trong Windows. Đ? r?ng thư m?c t?m Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i % temp % trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 4. Nh?p vào Có.
 5. Ki?m tra các tr? chơi.
Chú ý C?p t?m th?i n?m trong m?i thư m?c ngư?i dùng c? th?. Đây là đư?ng d?n:
C:\Userstên ngư?i dùng\AppData\Local\Temp
N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh và tr?nh đi?u khi?n card âm thanh

Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
 • Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p video c?a b?n đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n cho v? màn h?nh c?a b?n.
 • Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a card âm thanh đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n cho card âm thanh.

Bư?c 1: Xác đ?nh tên và nhà s?n xu?t c?a v? màn h?nh c?a b?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i dxdiag, trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m vào các Màn hình tab.
 3. Dư?iThi?t b?T?m TênNhà s?n xu?t.
 4. Nh?p vào L?i ra.

Bư?c 2: Xác đ?nh tên và nhà cung c?p c?a card âm thanh

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i dxdiag trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào dxdiag.exe trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. B?m vào các Âm thanh tab.
 3. Dư?iThi?t b?T?m Tên và Trình điều khiển, và sau đó t?m ki?m Nhà cung c?p.
 4. Nh?p vào L?i ra.
N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n phương pháp 4.

Cách 4: C?i thi?n hi?u năng nhi?u ngư?i trong các tr? chơi

Tr? chơi có vài ngư?i chơi nói chung cung c?p hi?u su?t t?t hơn so v?i tr? chơi mà có nhi?u ngư?i chơi. Đ? c?i thi?n hi?u su?t nhi?u trong các tr? chơi, gi?m s? ngư?i có th? chơi tr? chơi khi b?n thi?t l?p m?t m?ng LAN ho?c Internet nhi?u tr? chơi chơi. Ngoài ra, làm gi?m s? lư?ng ngư?i chơi nh?ng ngư?i đang tham gia các tr? chơi.

N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n phương pháp 5.

Cách 5: Đi?u ch?nh cho hi?u su?t t?t nh?t

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính, b?m Thu?c tính, sau đó b?m Thi?t đ?t h? th?ng chuyên sâu.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vàoThiết đặt dư?i Hiệu suất.
 3. Trên các Hi?u ?ng tr?c quan tab, b?m vàoĐi?u ch?nh cho hi?u su?t t?t nh?t, sau đó b?mOk.
 4. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Các vấn đề Thu?c tính h?p tho?i.
 5. Ki?m tra tr? chơi c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Đi?u ch?nh cho hi?u su?t t?t nh?t


N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n phương pháp 6.

Phương pháp 6: Ki?m tra l?i đ?a c?ng

 1. Thoát t?t c? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , sau đó b?m Máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào ? đ?a c?ng, có th? b? h?ng.
 4. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Công cụ tab.
 5. Trong các Ki?m tra l?i khu v?c, nh?p vào Ki?m tra bây gi?.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các T? đ?ng s?a ch?a l?i h? th?ng t?p h?p ki?m.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Quét t?m và c? g?ng ph?c h?i c?a các l?nh v?c x?u h?p ki?m.
 8. Nh?p vào B?t đ?u.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? mua m?t máy tính cá nhân đư?c thi?t k? đ? x? l? nay đ?i h?i máy tính t?m, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.gamesforwindows.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 815069 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Fable III for PC
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbarttypeshowme kbmt KB815069 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815069

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com