Interneto Explorer Patobulintoji saugos konfig?racija kei?ia nar?ymo eig?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 815141 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Pagal numatytuosius nustatymus, Internet Explorer patobulintas saugos Konfig?racija yra ?jungtas Windows Server 2003. Paleidus Microsoft "Internet Explorer", galite gauti tok? prane?im?:
Microsoft Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas yra ?iuo metu leido ? j?s? server?. ?? patobulint? saugos lyg? suma?ina ? rizikos atak? i? interneto turin?, kuris yra nesaugus, ta?iau ji taip pat gali u?kirsti keli? interneto svetaini? rodomi netinkamai ir apriboti prieig? prie tinklo i?tekli?.
Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas nustatyti konfig?racij? savo server ir Microsoft Internet Explorer kad ma?ina potenciali? atak?, kurios gali atsirasti j?s? serverio poveikio per interneto turinio ir taikant scenarij?. Tod?l kai kurie tinklapiai gali rodomos arba atlikti kaip tik?tasi.

?iame straipsnyje apra?oma, Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas Windows Server poveikis 2003.

Daugiau informacijos

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas nustato saugos parametrus, kurie apibr??ti kaip vartotojams nar?yti internete ir intraneto svetaines. ?ie parametrai taip pat suma?inti poveikio j?s? serveryje Interneto svetaini?, kurios gali kelti gr?sm? saugai.

?is geresn? saugumo neleisti tinklalapius rodomi netinkamai "Internet Explorer" ir gali apriboti prieig? prie tinklo i?tekli?, pvz., d?l universali?j? vard? suteikimo Konvencijos (UNC) bendrai naudojamus aplankus. Jei norite per?i?r?ti interneto svetain?, kuri reikalauja "Internet Explorer" funkcija, yra i?jungtas, galite ?traukti interneto svetain?s ?ra?ymas s?ra?? ? Vietinis intranetas ar Patikim? svetaini? zon?.

Internet Explorer saugos zon?

"Internet Explorer", galite konfig?ruoti saugos parametrai keletas ?taisytas saugos zon?: ? Interneto zonoje, ? Vietinis intranetas zonoje, ? Patikim? svetaini? zonoje, ir Apribotos svetain?s zonoje. Internet Explorer patobulintas Saugos konfig?ravimas priskiria saugos lygius zonoms taip:
 • D?l to Interneto zonoje, saugos lygis yra lygi Didel?s.
 • D?l to Patikim? svetaini? zonoje, saugumo lygis nustatytas Vidutin?s. Tai leid?ia daug interneto nar?ymas interneto svetaini?.
 • D?l to Vietinis intranetas zonoje, saugumo lygis nustatytas Vidutini?kai ?emas. Tai leid?ia vartotojo ?galiojimus (vard? ir slapta?od?) automati?kai perduoti ? svetaines ir programas, j? reikia.
 • D?l to Apribotos svetain?s zonoje, ? yra nustatytas saugos lygis Didel?s.
 • Pagal numatytuosius nustatymus yra priskirti visas interneto ir intraneto svetaines ? Interneto zonoje. Intraneto svetain?s yra dalis ?Vietinis intranetas zonoje nebent tiesiogiai prid?tum?te jas prie ?io zonoje.

Kaip nar?yti kai ?galintas Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas padidina serverio saugos lyg?. Ta?iau, tai gali tur?ti ?takos ir interneto nar?ymas vienu i? ?i? b?d?:
 • Nes "ActiveX" valdiklius ir scenarijus yra i?jungtas, Interneto svetain?se gali b?ti rodomas "Internet Explorer" kaip galima tik?tis, ir naudoti internete gali veikti netinkamai. Jei pasitikite, Interneto svetain?s ir reikia b?ti visi?kai funkcinis, galite ?traukti ?i? svetain? ?Patikim? svetaini? zon? Internet Explorer nar?ykl?je.

  Jei bandysite Per?i?r?ti interneto svetain?je, kuri naudoja scenarij? ar "ActiveX" valdiklius, galite gauti toks prane?imas:
  Turinio i? interneto svetain?s i?vardytos ?emiau yra blokuojamas Internet Explorer patobulintas saugos Konfig?racijos.

  Jei pasitikite ?ios interneto svetain?s, j?s galite suma?inti saugumo j? ?traukti ? patikim? svetaini? zon? svetain?s parametrus. Jei j?s ?inote, tai Interneto svetain?s yra Vietinio intraneto, per?i?r?ti pagalbos nurodym?, pridedant ? vietoj svetain? ? vietinio intraneto zonos.
  Microsoft rekomenduoja, kad J?s tik ?traukti svetain? ? Patikim? svetaini? Jei esate zonoje visi?kai tikri, kad svetain? yra patikima ir kad URL yra ? teisingas.

  Pastaba ?traukti svetain? ? Patikim? svetaini? zonoje bus suma?inti saugos parametrai vis? turin? i? interneto svetain?s visiems programos, ?skaitant "Internet Explorer".

  Daugiau informacijos apie kaip prid?ti svetain? ? Patikim? svetaini? zonoje, matyti, kad "Prid?ti svetaini? prie patikim? svetaini? Zonos"?io straipsnio skyriuje.
 • Prieiga prie internetini? svetaini?, interneto programas, kurios veikia Vietinis intranetas, ir kitokius failus ? bendrai naudojam? tinklo i?tekliai gali b?ti tik. Jei pasitikite svetain? arba bendro naudojimo aplank? ir reikia b?ti funkcinis, galite prid?ti j? ? Vietinis intranetas zonoje.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite ir "Prid?ti svetaini? prie Vietinio intraneto zonos"skirsnis ?io straipsnio.

Poveikis Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas prisitaiko, saugos lygius esam? apsaugos zonoms. ?ioje lentel?je apra?omi kaip veikia kiekvienoje zonoje:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
ZonosApsaugos lygisRezultatas
Interneto zonaDidel?sInterneto zonoje, pa?ius saugos parametrus kaip ? Apribotos svetain?s zonoje. I? Numatytasis, visos interneto ir intraneto svetain?s priskiriamos ?ios zonos.

Tinklalapiai gali b?ti rodomi "Internet Explorer" kaip galima tik?tis, ir program?, kurios reikalauja nar?ykl?s gali veikti neteisingai, nes scenarijus, "ActiveX" valdikli?, Microsoft virtualioji ma?ina (Microsoft VM) HTML turin?, ir fail? atsisiuntimams u?draustos. Jei pasitikite interneto svetain?je ir reikia b?ti funkcinis, galite ?traukti ?i? svetain? ? Patikimos interneto svetaini? zon? Internet Explorer nar?ykl?je.

Daugiau informacijos apie kaip tai padaryti, ?r. "?traukti svetaines ? Patikim? svetaini? zonoje"?io straipsnio skyriuje.
Vietinio intraneto zonosVidutini?kai ?emasPrieiga prie scenarijus, vykdom?j? fail? ir kitus failus ant Universal Naming Convention (UNC) bendrai naudojam? aplank? yra ribojamas, nebent bendrai naudojamas aplankas ?traukiamas ? ? Vietinis intranetas zona ai?kiai.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, matyti, kad "Prid?ti svetaini? prie Vietinio intraneto Zonos"?io straipsnio skyriuje.

Kai lankot?s intranetas Sklypai, jums gali b?ti raginami pateikti kredencialus (vartotojo vard? ir slapta?odis) d?l patobulinto saugos konfig?ravimo. Anks?iau, "Internet Explorer" automati?kai perduodama kredencial? intraneto svetain?se. ? patobulintas saugos konfig?ravimas i?jungia automatin? aptikim?, intranetas interneto svetaini?. Jei norite, kad j?s? kredencialus b?t? perkeltas automati?kai ? tam tikras internetini? svetaini?, ?traukti ?ias svetaines ? ? Vietinis intranetaszonoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite ir "Prid?ti svetaini? prie Vietinio intraneto zonos"skirsnis ?io straipsnio.

Neprid?kite interneto svetaini? prie Vietinio intraneto zonoje, nes j?s? kredencialai bus b?ti perduota automati?kai ? svetain?, jei jie pra?oma.
Patikim? svetaini? zonojeVidutin?s?ioje zonoje yra Interneto svetaini?, kuri? turinys pasitikite.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. "Prid?ti svetaini? prie patikim? svetaini? zonos"?io straipsnio skyriuje.
Ribot? svetaini? zonaDidel?s?ioje zonoje yra svetain?se nepasitikite, pvz., svetaines, kurios gali pakenkti j?s? kompiuterio ar duomen? jei bandote atsisi?sti arba paleisti failus i? j?.
Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas taip pat reguliuoja Internet Explorer i?ple?iamumo ir saugos parametr? suma?inti galimas saugos gr?smes ateityje. ?ie parametrai yra ? Skirtuke I?samiau i? Interneto parinktys ? Valdymo skydas. ?ioje lentel?je nurodoma, kad parametrai:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Funkcija?ra?asNaujas parametrasRezultatas
Nar?ymasEkranas patobulintas saugos konfig?ravimas dialogo lange.D?lRodomas dialogo langas, prane?antis, kai yra Interneto svetain? bando naudoti scenarij? ar "ActiveX" valdiklius.
Nar?ymas?galinti nar?ykl?s Pl?tiniai.I?jungtiU?draud?iamos funkcijos, vartojimui su Internet Explorer, kurie buvo sukurti ne bendrov? Microsoft.
Nar?ymas?galinti Diegim? pareikalavus (interneto Explorer).I?jungtiI?jungia diegiant "Internet Explorer" komponentai pareikalavus, jei tinklap?.
Nar?ymas?galinti Diegim? pareikalavus (Kitos).I?jungtiI?jungia ?diegti tinklo komponent? paklausos, jei reikia Web puslapio.
Microsoft VMJust-in-time (JIT) sudarytojas, virtualus ma?ina ?jungta (reikia pakartotinai paleisti).I?jungtiI?jungia Microsoft VM kompiliatorius.
MultimedijaNerodo turinio internete ?iniasklaidoje baras.D?lI?jungia ?iniasklaidos turinio internete atk?rim? "Explorer" media baras.
MultimedijaGroti garsus interneto puslapi?.I?jungtiU?draud?iama muzika ir kiti garsai.
MultimedijaLeisti animacijas interneto puslapi?.I?jungtiU?draud?iamos animacijos.
MultimedijaRodyti vaizdo ?ra?us internete puslapi?.I?jungtiI?jungia vaizdo ?ra?us.
SaugumoTikrinti serverio sertifikato at?aukim? (reikia pakartotinai paleisti).D?lAutomati?kai patikrina interneto svetain?s sertifikatas, kad ar sertifikatas buvo at?auktas prie? priimant kaip galiojant? sertifikat?.
SaugumoPatikrinti, ar para?ai ant atsisi?sti programos.D?lAutomati?kai patikrina ir rodomas tapatumas program?, kurias galite atsisi?sti.
SaugumoNe?ra?yti u??ifruot? puslapi? ? disko.D?lI?jungia saug? duomenis i?saugoti savo laikinai Interneto fail? aplank?.
SaugumoTu??ias laikin?j? interneto fail? aplanko kai nar?ykl? yra u?darytas.D?lAutomati?kai i?valo laikinai Interneto fail? aplanko kai u?darote nar?ykl?.
?ie poky?iai suma?inti funkcionalum? interneto puslapiai, Web-based applications, vietinio tinklo i?tekli?, ir naudoti, nar?ykl?je Rodyti operatyviajame ?inyne, parama ir pagalba bendra vartotojui.

Daugiau informacijos apie naudojim? ir Vietinis intranetas ar Patikim? svetaini? zonos ?skaitymo s?ra?us, ?r. "Valdymo Internet Explorer patobulintos saugos Konfig?racijos"?io straipsnio skyriuje.

Kai interneto Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas ?galintas, ?ie papildomi priedai sukonfig?ruota:
 • Papildomas Windows naujinimo svetain?je, Patikimos interneto svetaini? zonoje. Tai suteikia galimyb? t?sti gauti svarbius naujinimus operacin?s sistemos.
 • Windows klaid? ataskaitos svetain? bus prid?ta prie toPatikim? svetaini? zonoje. Tai leid?ia jums prane?ti susid?r? su savo operacin? sistem? ir ie?koti taisym?.
 • Keletas vietinio kompiuterio svetain?s (pavyzd?iui, http://localhost, https://localhost ir hcp: / / sistema) yra ?traukta ? ?Vietinis intranetas zonoje. Tai leid?ia programas ir kodas vietoje, kad j?s gal?site atlikti bendr?sias administravimo u?duotis.
 • ? Platforma privatumo nuostat? (P3P)lygis nustatytas Vidutin?s d?l to Patikim? svetaini?zonoje. Jei norite keisti P3P lyg?, bet kokia zona i?skyrus interneto Zonai, paspauskite ir Privatumo Skirtuke Interneto Parinktys ? Valdymo skydas, tada spustel?kiteImporto taikyti pasirinktiniai privatumo politika. Papildomas m?ginio privatumo politik?, apsilankykite ?ioje Microsoft MSDN bibliotekos interneto svetain?je:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas ir terminalo paslaugos

Patobulintas saugos konfig?ravimas taikomas kit? vartotojo s?skaitas pagal ?rengimo tip?. ?ioje lentel?je apra?omi kaip vartotojai turi ?takos:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DiegimoPatobulintas saugos konfig?ravimas yra taikomas
Administratoriai?Elektros energijos vartotojai?Limited Vartotojai?Ribot? teisi? vartotojai?
Modernizavimas veiklos sistemostaiptaipnene
Nepri?i?rint veiklos sistemostaiptaipnene
Rankiniu b?du ?diegti Terminal PaslaugostaiptaipTaip **Taip **
** Rankiniu b?du terminal? tarnyb? diegimo metu J?s b?site paraginti i?jungti Internet Explorer patobulintos saugos Konfig?racijos vartotojams. Tai leid?ia vartotojams naudoti terminalo paslaug? sesijos be apribojim?.

U? geresn? ?sp?d? kai galini? Paslaugos yra ?jungta, tai gera id?ja, kad pa?alinti patobulintos saugos konfig?racijos i? vartotoj? grup?s nari?. ?ie vartotojai yra ma?iau teises ? server?, tod?l jie pateikti ma?esn? rizika, jei jie yra i?puolio aukomis. Daugiau informacijos apie taikant patobulintos saugos konfig?racijos, matyti, kad "Taikyti internete Explorer patobulinto saugos konfig?ravimo konkretiems vartotojams"skirsnis ?io straipsnio.

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas poveik? Internet Explorer vartotoj? patyrimui

?ioje lentel?je apra?oma, kaip "Internet Explorer" sustiprinti Saugos konfig?racija turi ?takos kiekvieno vartotojo patirt? su interneto "Explorer":
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?duotisGali b?ti atlikta iki
Administratoriai?Elektros energijos vartotojai?Limited Vartotojai?Ribot? teisi? vartotojai?
?jungti/i?jungti Internet Explorer patobulint? saugos konfig?ravim? taipnenene
Pritaikyti saugos lyg?, ypa? interneto zonos "Explorer" taiptaipnene
Prid?ti svetaini? prie patikim? svetaini? zonos taiptaiptaiptaip
Prid?ti svetaini? prie Vietinio intraneto zonos taiptaiptaiptaip
Vis? kit? Internet Explorer u?duotis gali b?ti baigtas i? visos vartotoj? grup?s, nebent serverio administratorius papildomai apriboja vartotojo prieig?.

Valdymo Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas yra skirtas suma?inti gr?smi? poveik? j?s? serverio. Nor?dami ?sitikinti, kad j?s gauti did?iausi? naud? i? patobulinto saugos konfig?ravimo, apsvarstyti ?i? nar?ykl?s tvarkymo rekomendacij?:
 • Pagal numatytuosius nustatymus yra priskirti visas interneto ir intraneto svetaines ? Interneto zonoje. Jei pasitikite interneto arba intraneto svetain?s ir reikia ji b?ti funkcionalus, prid?ti interneto svetain?s, Patikimos interneto svetaini? zon?, arba jei tai internetin? svetain?, prid?ti intraneto svetain?s irVietinis intranetas zonoje. Daugiau informacijos apie saugum? lygiai kiekvienai zonai, matyti, kad "Poveikis Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas"skyri? ?io straipsnis.
 • Jei norite paleisti nar?ykl?s kliento programa per Internete, tai geriausia ?traukti interneto puslap?, kuriame taikymas,Patikim? svetaini? zonoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, matyti, kad "Prid?ti svetaini? prie patikim? svetaini? Zonos"?io straipsnio skyriuje.
 • Jei norite paleisti nar?ykl?s kliento programa per saugoma ir saugoma vietinis intranetas, tai geriausia ?traukti ? interneto puslap?, ?eimininkai taikymas, Vietinis intranetas zonoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite ir "Prid?ti Svetaini? prie Vietinio intraneto zonos"skyri? ?io straipsnis.
 • Prid?ti vidaus svetaini? ir vietini? serveri?, Vietos intranetas zonoje ?sitikinti, kad turite prieig? prie program? ir gali paleisti ?ias programas i? savo serveri?.
 • Naudoti Unattend.txt prid?ti internetini? svetaini? ir serveri? UNC ? Vietinis intranetas ?ra?ymo s?ra?e kaip dalis ? diegimo procesas. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite Readme fail? Nor?dami gauti Windows produkto kompaktinio disko.
 • Naudoti kliento kompiuteriuose atsisi?sti failus pavyzd?iui, vairuotoj? ir paslaug? paketus, ir i?vengti nar?ymo serveriuose.
 • Jei naudojate disko vaizdo ?diegti operacines sistemas savo serverius, prid?ti internetini? svetaini? ir UNC serveriai pasitikite, kadVietinis intranetas zonoje ir prid?ti interneto svetaines, kad pasitikite ? ? Patikim? svetaini? zonos bazini? vaizd?. Tada galite keisti vaizdus su skirting? serveri? tip? s?ra?? ir reikalavimus.

Prid?ti svetaini? prie patikim? svetaini? zonos

Kai ?galintas Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas j?s? serveryje, vis? interneto svetaini? saugos parametrai yra nustatyti Didel?s. Jei pasitikite tinklap? ir reikia b?ti funkcinis, galite prid?ti ?? puslap? ? ? Patikim? svetaini? Interneto zonos "Explorer".

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite svetain?je, kur? norite prid?ti.
  • Jei jau per?i?rite svetain?, kuri norite prid?ti, pereikite prie 2 veiksmo.
  • Jei j?s ?inote, j?s norite prid?ti, svetain?s URL Paleiskite "Internet Explorer", ?veskite svetain?s URL, ? Adresas baras, ir tada laukti svetain? ?kelti.
 2. D?l to Failas meniu, spustel?kite ?d?ti ?i? svetain?s, tada spustel?kite Patikim? svetaini? Zonos.
 3. ? ? Patikim? svetaini? dialogo langas, spustel?kitePrid?ti perkelti svetain? ? s?ra??, o tada spustel?kiteU?daryti.
 4. Atnaujinkite puslap? per?i?r?ti savo nauj? svetain? zonoje.
 5. Patikrinkite b?senos juostoje nar?ykl?s patvirtina, kad ? svetain? yra apie Patikim? svetaini? zonoje.
Pastabos
 • Jei interneto svetain? bando naudoti scenarij? ar "ActiveX" Kontrol?, dialogo lange pasirodo prane?ti jums. Galite ?traukti interneto svetain?s ? Patikim? svetaini? zonos tiesiai i? ?? dialogo lang?. Jei j?s i?jungti ?? dialogo lang?, jei norite v?l ?galinti dialogo lang? interneto Explorer: D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto Parinktys. D?l to I?pl?stin? TAB, pasirinkite Ekranas patobulintos saugos konfig?ravimo dialogo lang?.
 • Tinklap? gali dalyvauti tik vienoje zonoje vienu metu. J?s negalima prid?ti puslap?, tiek ? Patikim? svetaini? zonoje irVietinis intranetas zonoje.
 • Jei norite prid?ti tinklalap?, Patikimos interneto svetaini? zonos, pridedate puslapio domen?. Tod?l, visi taip pat pridedami puslapius ?ios srities. Pvz., jei pridedatehttp://www.Microsoft.com/windowsxp/expertzone/ ? savoPatikim? svetaini? zonos, pridedate http://www.microsoft.com. Jei j?s norite per?i?r?ti Windows ?inyno ir palaikymo svetain?je, j?s prid?ti http://support.Microsoft.com atskirai, kadangi Windows ?inyno ir palaikymo svetain?je yra atskiras domenas.
 • "Internet Explorer" palaiko dviejuose skirtinguose s?ra?uose svetaini? d?l to Patikim? svetaini? zonoje. Viename s?ra?e yra i? tikr?j? kai, patobulintas saugos konfig?ravimas yra ?jungtas, ir atskiras s?ra?as galioja Kada patobulintas saugos konfig?ravimas yra i?jungtas. Jei norite prid?ti tinklap? ? ? Patikim? svetaini? zonoje, galite prid?ti j? tik ? s?ra?? kad ?iuo metu yra i? tikr?j?.
 • J?s galite naudoti pakaitos simbolius nor?dami ?traukti visus subdomenas, yra konkre?iam domeno. Pavyzd?iui, galite prid?ti*. microsoft.com ? s?ra??. Tai prideda www.microsoft.com ir support.microsoft.com.
 • Interneto svetaini? naudoti daugiau nei vien? domen? ? host j? turinio. Jums gali tekti ?traukti kelis domenus ? ? Patikimos interneto svetaini? zonoje, kad visas funkcijas vienam puslapiui.
 • Diegimo metu j?s galite prid?ti daug svetaini? tuo pa?iu laikas ? Patikim? svetaini? zonoje naudojant tam tikrus parametrus Unattend.txt. daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite Readme fail? Nor?dami gauti Windows produkto kompaktinio disko. J?s taip pat galite naudoti grup?s strategij? ?traukti ir Tvarkyk kelias svetaines. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, ie?kokite Microsoft Windows Server 2003 diegimo rinkinys.

Prid?ti svetaini? prie Vietinio intraneto zonos

Kai Internet Explorer patobulint? saugos konfig?ravim? yra ?jungtas, vis? internetini? svetaini? saugos parametrai yra nustatyti Didel?s. Tod?l, b?site paraginti ?vesti savo kredencialus (savo Vartotojo vardas ir slapta?odis) kiekvien? kart?, kai j?s lankot?s intraneto svetaines, kuriose yra ne buvo ? ? Vietinis intranetas zonoje. Jei reguliariai naudojat?s intraneto svetain?s ir j?s ?inote, ?i? svetaini? yra patikima, galite ?traukti juos ? ? Vietinio intraneto zonos "Internet Explorer". Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite svetain?je, kur? norite prid?ti.
  • Jei jau per?i?rite svetain?, kuri norite prid?ti, pereikite prie 2 veiksmo.
  • Jei j?s ?inote, j?s norite prid?ti, svetain?s URL Paleiskite "Internet Explorer", ?veskite svetain?s URL, ? Adresas baras, ir tada laukti svetain? ?kelti.
 2. D?l to Failas meniu, spustel?kite ?d?ti ?i? svetain?s, tada spustel?kite Vietinis intranetas Zonos.
 3. ? ? Vietinis intranetas dialogo langas, spustel?kitePrid?ti perkelti svetain? ? s?ra??, o tada spustel?kiteU?daryti.
 4. Atnaujinkite puslap? per?i?r?ti savo nauj? svetain? zonoje.
 5. Patikrinkite b?senos juostoje nar?ykl?s patvirtina, kad ? svetain? yra apie Vietinis intranetas zonoje.
Pastabos
 • Neprid?kite interneto svetaini? prie to Vietos intranetas zonoje, nes j?s? kredencialai yra perduodami automati¹kai toje vietoje, jeigu to pra?o.
 • Tinklap? gali dalyvauti tik vienoje zonoje vienu metu. J?s negalima prid?ti puslap?, tiek ? Patikim? svetaini? zonoje irVietinis intranetas zonoje.
 • Patobulintas saugos konfig?ravimas taip pat apriboja prieig? scenarijus, vykdom?j? fail? ir kit? potencialiai pavojing? rinkmenos UNC keli? nebent papildoma UNC keli? ? Vietinis intranetas zonos ai?kiai. Pavyzd?iui, jei norite pasiekti \\serverio\share\setup.exe, turite prid?ti\\serverio ? ? Vietos intranetas zonoje.
 • Jei norite prid?ti tinklalap?, Vietos intranetas zonos, pridedate puslapio domen?. Tod?l, visi taip pat pridedami puslapius ?ios srities. Pvz., jei pridedatehttp://YourIntranetServer/svetain?s at?aka? savo Vietinis intranetas zonos, pridedate http://YourIntranetServer.
 • "Internet Explorer" palaiko dviejuose skirtinguose s?ra?uose svetaini? d?l to Vietinis intranetas zonoje. Viename s?ra?e yra i? tikr?j? kai, patobulintas saugos konfig?ravimas yra ?jungtas, ir atskiras s?ra?as galioja Kada patobulintas saugos konfig?ravimas yra i?jungtas. Jei norite prid?ti tinklap? ? ? Vietinis intranetas zonoje, galite prid?ti j? tik ? s?ra?? kad ?iuo metu yra i? tikr?j?.
 • Diegimo metu j?s galite prid?ti daug svetaini? tuo pa?iu laikas ? Vietinis intranetas zonoje naudojant tam tikrus parametrus Unattend.txt. daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite Readme fail? Nor?dami gauti Windows produkto kompaktinio disko. J?s taip pat galite naudoti grup?s strategij? ?traukti ir Tvarkyk kelias svetaines. Daugiau informacijos ie?kokite Microsoft Windows Server 2003 diegimo rinkinys.

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas taikomos konkretiems vartotojams

Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas leid?ia jums kontroliuoti leid?iamos tam tikroms vartotoj? grup?ms "Internet Explorer" prieigos lyg? j?s? serveris.

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidaryti Valdymo skydas, spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, tada spustel?kite Prid?ti/?alinti Windows Komponentai.
 2. Pasirinkite Internet Explorer patobulintos saugos Konfig?racijos, tada spustel?kite Detali?.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? vartotojams arba grup?ms, norite taikyti patobulintas saugos konfig?ravimas ?: U? administratoriaus grup?s, Visoms kitoms grup?ms, arba abu, ir tada spustel?kite gerai.
 4. Spustel?kite Kitas, tada spustel?kiteApdaila.
 5. I? naujo paleiskite "Internet Explorer" taikyti didesnio saugumo parametrus.
Pastabos
 • Kai taikote Internet Explorer patobulintas saugos Konfig?racijos administratoriams, parametrai taikomi ? administratoriai bei elektros energijos vartotojai. Kai taikote Internet Explorer patobulintas Saugos konfig?ravimo vartotoj? grupei, kad parametrai taikomi tik ir ribot? teisi? vartotojai.
 • Nor?dami gauti naujausios informacijos apie Internet Explorer saugos zon?, apsilankykite ?ioje Microsoft MSDN bibliotekos interneto svetain?je:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms537186.aspx

Taikyti Windows 2000 numatytuosius "Internet Explorer" saugos parametrai

Jei ?galintas Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas j?s? serveryje, galite nuspr?sti naudoti numatytuosius "Internet Explorer" saugos parametrus naudoti Windows 2000.

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidaryti Valdymo skydas, spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, tada spustel?kite Prid?ti/?alinti Windows Komponentai.
 2. Pasirinkite Internet Explorer patobulintos saugos Konfig?racijos, spustel?dami i?valykite pa?ym?t? srit?, o tada spustel?kitegerai.
 3. Spustel?kite Kitas, tada spustel?kiteApdaila.
 4. I? naujo paleiskite "Internet Explorer" taikyti pakeitimus.
Svarbus
 • Jei naudojate Windows 2000 saugos parametrai "Internet Explorer", galite atkurti s?ra?ai Patikim? svetaini? irVietinis intranetas svetaini?, kurios buvo ?gyvendinamos tuo metu interneto Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas buvo taikomas.
 • Taikyti Windows 2000 numatytuosius "Internet Explorer" saugos parametrai padidina j?s? serverio veikimo potenciali? atak? i? kenk?ji?ko ?iniatinklio turinio.

Didinti Internet Explorer saugos parametrus rankiniu b?du j?s? serveryje

Jei nenorite naudoti Internet Explorer patobulintas saugos Konfig?ravimo j?s? aplinkoje, galite lengvai sustiprinti "Internet Explorer" naudojant Interneto parinktys ? Valdymo skydas ? rankiniu b?du pakelti savo serverio saugumo nustatymus.

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite "Internet Explorer", ir tada ??rankiai meniu, spustel?kite Interneto Parinktys.
 2. D?l to Saugumo Pa?ym?kite interneto turinio zona, kur? norite koreguoti: Interneto, Vietos intranetas, Patikim? svetaini?, arba Tik interneto svetaini?.
 3. Pagal ?ios zonos saugos lyg?, spustel?kiteNumatytasis lygis naudoti numatyt?j? saugos lyg? zonos arba spustel?kite Pasirinktin? lyg?, ir tada pasirinkite parametrus galite nori.
Pastabos
 • Apribot? svetaini?, spustel?kite Pasirinktin? lyg?, ir tada spustel?kite tok? lyg?, kad I? naujo nustatyti s?ra?as.
 • Nor?dami gauti naujausios informacijos apie Internet Explorer saugos zon?, apsilankykite ?ioje Microsoft MSDN bibliotekos interneto svetain?je:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms537186.aspx

Nar?ykl?s saugumo geriausia praktika

Naudojant serveri? nar?ymui internete n?ra garso saugumo prakti?kai nes interneto nar?ymas didina j?s? serveryje potenciali? saugumo atak?. Nepriklausomai nuo to, kuri? nar?ykl? naudoti, tai geras mintis apriboti nar?yti j?s? serveryje. Suma?inti rizik? ? savo server? potenciali? atak? i? kenk?ji?ko ?iniatinklio turinio:
 • Nenaudokite serveriai bendrojo Interneto nar¹ymui turinio.
 • Naudoti kliento kompiuteriuose atsisi?sti failus pavyzd?iui, vairuotoj? ir pakeitim? paketuose.
 • Ar ne per?i?r?ti svetaini?, kurios j?s negalite patvirtinti yra "Agoda".
 • Naudoti ribot? vartotojo abonement? vietoj administratoriaus ? bendrojo nar?yti internete.
 • Naudoti grup?s strategij? ir kad nesankcionuoti vartotojai negal?t? padaryti netinkamas keisti nar?ykl?s saugos parametr?.
Daugiau informacijos apie valdymo Internet Explorer patobulint? saugos konfig?ravim?, kad vartotojai ir administratoriai gali pasiekti patikim? i?teklius ir interneto svetaini? ?mon?s intranete ir internete, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je atsisi?sti "Valdymo Internet Explorer patobulintas saugos konfig?ravimas" Baltosios knygos:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d41b036c-e2e1-4960-99bb-9757f7e9e31b

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms537180.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 815141 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB815141 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 815141

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com