Làm th? nào đ? h?n ch? ngư?i dùng c? th? t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào tài nguyên Web đ? ch? r?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815151 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? h?n ch? ngư?i dùng c? th? t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào tài nguyên Web đ? ch? r?.

Các ?ng d?ng web d?a trên ASP.NET cung c?p nhi?u cách đ? ngư?i s? d?ng đ? đư?c xác th?c và có quy?n truy c?p vào tài nguyên. Cách th?c mà b?n h?n ch? truy nh?p tài nguyên khác nhau, tùy thu?c vào phương pháp xác th?c mà b?n s? d?ng. Ví d?, Đ?i v?i m?t ?ng d?ng mà b?n s? d?ng Microsoft Windows xác th?c và b?n cho phép m?o danh, b?n có th? s? d?ng NTFS t?p c?p phép cho đi?u khi?n truy nh?p. Tuy nhiên, cho m?t ?ng d?ng mà b?n s? d?ng các h?nh th?c xác th?c, b?n ph?i s?a đ?i t?p tin Web.config đ? h?n ch? truy c?p. Bài vi?t này mô t? cách ki?m soát ?y quy?n cho c? hai ngư?i trong s? ASP.Phương pháp xác th?c NET.

?y quy?n ki?m soát b?ng cách s? d?ng quy?n h?n t?p tin

Cho ASP.NET Web ?ng d?ng mà b?n s? d?ng xác th?c c?a Windows và b?n cho phép m?o danh, b?n có th? s? d?ng quy?n h?n t?p tin NTFS tiêu chu?n đ? yêu c?u xác th?c và đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào các t?p và c?p:
 • Yêu c?u xác th?c, lo?i b? quy?n truy nh?p c?a trương m?c ngư?i dùng ASPNET các t?p tin ho?c thư m?c.
 • Đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào tài kho?n ngư?i dùng Windows c? th? ho?c tài kho?n nhóm, c?p ho?c t? ch?i Đ?c NTFS quy?n h?n t?p tin t?p tin ho?c thư m?c.


Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng NTFS cho phép đi?u khi?n xác th?c và h?p pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300985Làm th? nào đ? c?u h?nh ngư?i dùng và nhóm truy c?p vào m?t m?ng n?i b? trong Windows NT 4.0 hay Windows 2000

Ki?m soát ?y quy?n b?ng cách s?a đ?i t?p tin Web.config

Đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào ASP.NET ?ng d?ng s? d?ng các h?nh th?c xác th?c, ch?nh s?a <authorization>y?u t? trong các ?ng d?ng Web.config t?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau: <b00></b00> </authorization>
 1. B?t đ?u m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, và sau đó m? các Web.config t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a ?ng d?ng.

  Chú ý N?u t?p tin Web.config không t?n t?i, t?o ra m?t Web.config t?p cho ASP.NET ?ng d?ng.
 2. N?u b?n mu?n ki?m soát ?y quy?n đ?i v?i toàn b? ?ng d?ng, thêm các y?u t? c?u h?nh <authorization>đ? các <system.web>y?u t? trong Web.config file.<b00></b00></system.web></authorization>
 3. Trong các y?u t? <authorization>, <allow>thêm c?u h?nh ph?n t? và các y?u t? c?u h?nh <deny>. Use the<b00></b00></deny></allow></authorization>ngư?i dùng thu?c tính đ? xác đ?nh m?t d?u ph?y phân cách danh sách tên ngư?i dùng. B?n có th? s? d?ng m?t câu h?i mark (?) như m?t nhân v?t k? t? đ?i di?n phù h?p v?i b?t k? tên ngư?i dùng. Ví d?, các m? sau đây t? ch?i truy c?p vào t?t c? ngư?i dùng ngo?i tr? user1 và user2:
  <authorization>
    <allow users="user1, user2"/>
    <deny users=”?”/>
  </authorization>
 4. Lưu t?p Web.config.

  Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh cài đ?t thư m?c c? th? và t?p tin c? th?, xem các Tham khảo ph?n c?a bài vi?t này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315736Làm th? nào đ? b?o đ?m m?t ASP.NET Application b?ng cách s? d?ng Windows Bảo mật
315588 Cách An toàn di?n ASP.NET ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng
815178 Làm th? nào đ? ch?nh s?a c?u h?nh c?a m?t ASP.NET Application
815179 Làm th? nào đ? t?o t?p tin Web.config cho m?t ASP.NET Application
815174 Làm th? nào đ? làm cho ?ng d?ng và cài đ?t c?u h?nh thư m?c c? th? trong m?t ASP.NET Application
818014 Làm th? nào đ? b?o đ?m các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

Thu?c tính

ID c?a bài: 815151 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbweb kbacl kbvalidation kbconfig kbuser kbhowtomaster kbmt KB815151 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815151

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com