Làm th? nào đ?: S? d?ng ASP.NET đ? b?o v? các lo?i t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815152 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách thêm b? sung lo?i t?p đ? m?t ASP.NET ?ng d?ng đ? b?o v? các lo?i t?p tin nh?t đ?nh. Theo m?c đ?nh, ASP.NET đư?c c?u h?nh đ? đánh ch?n và ng?ng yêu c?u cho m?t s? khác nhau lo?i t?p đư?c s? d?ng trong ASP.Các ?ng d?ng NET. Các lo?i t?p tin là nh?ng mà không ph?i đư?c l?y b?i ngư?i dùng. Bao g?m các lo?i t?p tin t?p tin .config lưu tr? thông tin c?u h?nh cho ?ng d?ng và .cs t?p tin đó lưu tr? m? ngu?n c?a ?ng d?ng. ASP.NET, đ?m b?o s? riêng tư này tác ph?m c?a liên k?t mà c? hai lo?i t?p tin v?i System.Web.HttpForbiddenHandler. System.web.HttpForbiddenHandler tr? l?i m?t l?i đ? s? d?ng yêu c?u các t?p tin. Phương pháp này c?a vi?c b?o v? các t?p tin có th? đư?c s? d?ng cho b?t k? lo?i t?p. Đi?u này phương pháp r?t h?u ích đ? b?o v? các t?p tin t?n t?i trong thư m?c Web ?ng d?ng và ph?i không bao gi? đư?c l?y b?i ngư?i dùng.Ch?nh s?a các t?p l?nh ánh x? trong b? qu?n l? d?ch v? Internet

Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 s? xác đ?nh như th? nào đ? x? l? yêu c?u d?a trên k?ch b?n đ? cho ph?n m? r?ng tên t?p tin c?a theo yêu c?u. Nh?ng ánh x? k?ch b?n đư?c đi?u ch?nh b?ng cách s? d?ng d?ch v? Internet Ngư?i qu?n l?. Cho ASP.NET đ? ch?n các lo?i t?p tin, trư?c tiên b?n ph?i c?u h?nh IIS 5,0 đ?n chuy?n ti?p nh?ng yêu c?u cho ASP.NET. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Vào b?m vào thanh tác v? b?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p đúp đ? m? các Quản trị Công cụ thư m?c và sau đó nh?p đúp đ? ch?y D?ch v? Internet Qu?n l?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? ?o ho?c thư m?c ?o mà ch?a ASP c?a b?n.NET ?ng d?ng và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 4. Ch?n các Thư m?c chính ho?c cácThư mục tab. N?u m?t ?ng d?ng đ? không đư?c t?o cho các thư m?c ?o, nh?p vào Tạo dư?i ?ng d?ng Thiết đặt.
 5. Dư?i Thi?t đ?t ?ng d?ng, b?mCấu hình.
 6. Đ? xác đ?nh v? trí Aspnet_isapi.dll t?p tin đó x? l? ASP.Yêu c?u NET, ch?n các .aspx ?ng d?ng l?p b?n đ? sau đó b?m Ch?nh s?a.
 7. Các Thêm/ch?nh s?a Ti?n ích m? r?ng ?ng d?ng b?n đ?h?p tho?i s? xu?t hi?n. Ch?n văn b?n trong các Tr?nh th?c hi?n l?nh v?c và sau đó nh?n CTRL + C đ? sao chép văn b?n vào Clipboard c?a b?n.
 8. Nh?p vào H?y b? đ? tr? v? cácC?u h?nh ?ng d?ng h?p tho?i.
 9. Bây gi?, thêm ?ng d?ng ánh x? cho m?i ph?n m? r?ng mà b?n mu?n ASP.LƯ?I kh?i. Đ? làm đi?u này, b?m Thêm. Sau đó, trong cácTr?nh th?c hi?n trư?ng, nh?n CTRL + V đ? dán đư?ng d?n c?a b?n Aspnet_isapi.dll t?p tin.
 10. Trong các Đ?ng t? ph?n, ch?n cácT?t c? các đ?ng t? tùy ch?n. Xác minh r?ng các K?ch b?n Đ?ng cơ ch?n h?p ki?m và r?ng các Ki?m tra n?u t?p tin T?n t?i ki?m tra h?p không đư?c ch?n.
 11. Nh?p vào Ok.
 12. L?p l?i th? t?c này cho m?i t?p tin tên ph?n m? r?ng mà b?n mu?n có x? l? b?i ASP.NET.

C?u h?nh các lo?i t?p mà b?n mu?n ch?n

Đ? ch?n các lo?i t?p tin b? sung cho m?t ASP.NET ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? t?p tin Web.config trong tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad. Web.config t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a trang Web c?a b?n ?ng d?ng.
 2. Trong t?p tin Web.config thêm các <httphandlers></httphandlers> c?u h?nh ph?n t? dư?i các <system.web></system.web> nguyên t?.

  Chú ý B?n ph?i không sao chép các <httphandlers></httphandlers> nguyên t? t? t?p tin Machine.config. L? do b?n ph?i không sao chép các <httphandlers></httphandlers> Nhóm nguyên t? là b?i v? các <httphandlers></httphandlers> y?u t? cho phép b?n thêm các lo?i t?p tin b? sung mà không c?n hoàn toàn ghi đè thi?t đ?t Machine.config.
 3. Trong các <httphandlers></httphandlers> nguyên t?, s? d?ng <add></add> ti?u th? đ? xác đ?nh lo?i t?p tin b? sung mà b?n mu?n ch?n. Đ?t các đ?ng t? thu?c tính b?ng "*". Khi b?n làm đi?u này, b?n ch? đ?nh r?ng t?t c? lo?i yêu c?u HTTP b? ch?n. Xác đ?nh các đư?ng d?n thu?c tính như là m?t nhân v?t k? t? đ?i di?n phù h?p v?i lo?i t?p b?n mu?n ch?n. Ví d?, b?n có th? ch? đ?nh "*.mdb". Cu?i cùng, đ?t các lo?i thu?c tính cho "System.Web.HttpForbiddenHandler". M?u m? mà sau cho th?y làm th? nào đ? c?u h?nh các "httpHandlers" ph?n trong Web.config file:
  <system.web>
    <httpHandlers>
      <add verb="*" path="*.mdb" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" />
      <add verb="*" path="*.csv" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" />
      <add verb="*" path="*.private" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" />
    </httpHandlers>
  </system.web>
  
 4. Lưu t?p Web.config. ASP.NET application t? đ?ng kh?i đ?ng l?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315736Làm th? nào đ?: An toàn di?n ASP.NET Application b?ng cách s? d?ng Windows b?o m?t
315588 Làm th? nào đ?: An toàn di?n ASP.NET ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng
818014 Làm th? nào đ?: An toàn c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

Thu?c tính

ID c?a bài: 815152 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbacl kbwebservices kbserver kbvalidation kbauthentication kbcode kbwebserver kbconfig kbhowtomaster kbmt KB815152 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815152

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com