KAIP: Konfig?ruoti NTFS rinkmen? leidim? saugumo ASP.NET parai?k?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 815153 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti NTFS failo teises u? apsaug?, ASP.NET programai.

Vienas bendras metodas siekiant suma?inti rizik?, kad yra susij?s su priegloba yra vie?ai prieinama ASP.NET programai yra apriboti NTFS leidimus d?l to programos failuose. Tik tas s?skaitas, kurios turi tur?ti prieig? prie konkre?ios fail? taikomojoje programoje, ASP.NET yra i?vardytos failo prieigos teisi? s?ra?o (ACL). Be to, s?skait?, kurios atsiranda ACL turi b?ti ma?iausias leidimas, reikaling? taikom?j? teisingai. U? pvz., kai vartotojas turi tur?ti skaitymo leidim? paleisti taikom?j? program?, tai ne suteikti ra?ymo teises.

?iame straipsnyje apra?oma minimali teises kad vartotojai turi tur?ti neautentifikuotas ASP.NET programai paleisti da?niausiai pasitaikantys fail? tipai. Kaip galite keisti parametrus, i? naujo paleiskite ASP.NET programos periodi?kai, ir tada bandymo ?sitikinti, kad taikant veikia kaip tik?tasi. Teisi? pakeitimai, kad j?s turite padaryti failus, ir kad jau buvo s?kmingai reikalauja, gali neveikti, kol pakartotinai nepaleisite to parai?kos.

Minimalus teises, kuri? reikia ASP.NET programos

?ioje lentel?je pateikiami minimal?s teises, interneto Informacijos paslaugos (IIS) IUSR_ComputerName interneto sve?io abonent? ir ASP.NET ASPNET vartotojo abonement? (arba NetworkService Vartotojo s?skaita, program? kad paleisti IIS 6.0) turi b?ti. ?ios teis?s galioja tik programas, kai pirminis kodas yra rengiami DLL fail? prie? ir taikymo laikui, pvz., program?, kurios buvo sukurtos naudojant Microsoft Visual Studio .NET. Atskiriems vartotojams ar grup?ms turi b?ti papildomas teises atnaujinti failus. Teises yra rodomos atskirus fail? tipus. Visiems fail? tipai, jei IUSR_ComputerName s?skait? ir ASPNET s?skait? (arba NetworkService s?skaitos, programas, paleisti IIS 6.0) turi ?iuos teisi?, galite pa?alinti visi s?skaitos ir autentifikuoti vartotojai s?skait? i? failo ACL.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo tipasInterneto sve?io abonementas TeisesASPNET s?skaita (arba NetworkService s?skaita, program?, kurios paleisti IIS 6.0) teises
AplankaiSkaityti (b?tina prieiga prie numatytuosius parametrus dokumentas)Skaityti
.ASAXPrieigosSkaityti
.REIK?M?PrieigosSkaityti
.ASHXPrieigosSkaityti
.ASMXSkaitytiSkaityti
.ASPXPrieigosSkaityti
.CONFIGPrieigosSkaityti
.CSPrieigosPrieigos
.CSPROJPrieigosPrieigos
.DLLPrieigosSkaityti
.LICXPrieigosPrieigos
.PBPPrieigosPrieigos
.REMPrieigosSkaityti
.I?TEKLI?PrieigosPrieigos
.RESXPrieigosPrieigos
.MUILASPrieigosSkaityti
.VBPrieigosPrieigos
.VBPROJPrieigosPrieigos
.VBDISCOPrieigosPrieigos
.WEBINFOPrieigosPrieigos
.XSDPrieigosPrieigos
.SIGITAPrieigosPrieigos


Nuorodos

Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite ?? straipsn? numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
315736KAIP: U?tikrinti ASP.NET programai naudojant Windows saugumo
315588 KAIP: U?tikrinti ASP.NET programai naudojant kliento pus?je sertifikatai
818014 KAIP: U?tikrinti program?, kurios yra pastatytas ant .NET Framework


Savyb?s

Straipsnio ID: 815153 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
Rakta?od?iai: 
kbacl kbauthentication kbwebserver kbsecurity kbhowtomaster kbmt KB815153 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 815153

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com