Làm th? nào đ?: Phân tích ASP.NET Web ?ng d?ng hi?u su?t b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? hi?u su?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815159 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

TRONG TÁC VỤ NÀY

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách phân tích ASP.NET Web ?ng d?ng hi?u su?t b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? hi?u su?t.

ASP.NET cung c?p r?t nhi?u thông tin thông qua các tiêu chu?n hi?u su?t boä ñeám. Các qu?y hi?u su?t tiêu chu?n có th? đư?c theo d?i b?ng cách s? d?ng các Hi?u su?t snap-in. Thông tin này là h?u ích cho các qu?n tr? viên h? th?ng ngư?i ph?i hi?u hi?u su?t đ?c tính c?a m?t ASP.NET ?ng d?ng. Các boä ñeám hi?u su?t có th? ti?t l? là th?i gian đ? hi?n th? trang, gánh n?ng đ?t trên b? vi x? l?, và s? lư?ng ho?t đ?ng ASP.NET phiên.

Giám sát các qu?y chính là h?u ích trong các trư?ng h?p mà làm theo:
 • B?n có th? t?o ra m?t đư?ng cơ s? hi?u su?t và sau đó s? d?ng này đư?ng cơ s? đ? đo lư?ng tác đ?ng c?a các thay đ?i c?u h?nh và ?ng d?ng nâng c?p.
 • B?n có th? xác nh?n thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các c?u h?nh c?a m?t ?ng d?ng c? th? đ? c?i thi?n hi?u su?t.
 • B?n có th? xác minh r?ng nâng c?p ph?n c?ng có hi?u qu? mà b?n mu?n trên hi?u su?t.
 • B?n có th? giám sát hi?u su?t c?a ?ng d?ng theo n?p. T?i có th? là th?c t? ho?c gi? t?o đư?c t?o ra b?i m?t công c? như Web Application Stress tool.
 • B?n có th? xác đ?nh tác đ?ng hi?u su?t c?a ?ng d?ng nâng c?p.
Bài vi?t này mô t? các qu?y quan tr?ng nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? phân tích hi?u su?t c?a ASP.Các ?ng d?ng NET. Đi?u này không ph?i là m?t hoàn thành danh sách các ASP.NET qu?y. Ch? các qu?y t?i thi?u mà b?n ph?i có đ? đo hi?u su?t c?a ?ng d?ng đư?c mô t?.

Quay l?i đ?u trang

Chính hi?u su?t Monitor qu?y

Các qu?y d? dàng nh?t đ? đư?c xem b?ng cách s? d?ng hi?u su?t snap-in. Đ? ch?y hi?u su?t-theo, h?y làm theo các bư?c này:
 1. Trên thanh công c?, nh?p b?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào các Công c? qu?n tr?thư m?c và sau đó double-click Hiệu suất công c?.
 3. Khi hi?u su?t-theo b?t đ?u, b?m đ? ch?n cácGiám sát h? th?ng đ?i tư?ng trong ngăn bên trái và b?mThêm trên thanh công c? đ? thêm các b? đ?m đư?c mô t? trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Đ?i tư?ng hi?u su?tS? lư?t truy c?pTrư?ng h?p (n?u c?n thi?t)Mô tả
  Quá tr?nh% Th?i gian x? l?aspnet_wpT? l? ph?n trăm c?a th?i gian đó là th?i gian x? l? tiêu th? b?i ASP.NET. Khi b?n so sánh hi?u su?t dư?i tiêu chu?n t?i đ?i v?i m?t trư?c đây chi?m đư?c đư?ng cơ s?, gi?m trong truy c?p này ti?t l? b? vi x? l? th?p yêu c?u, và do đó l?n hơn kh? năng m? r?ng.
  Quá tr?nhT?p làm vi?caspnet_wpCác s? lư?ng b? nh? đư?c ch? đ?ng s? d?ng b?i ASP.NET. Trong khi các ?ng d?ng nhà phát tri?n đ? ki?m soát ph?n l?n hơn như th? nào nh?ng ?ng d?ng, đư?c tiêu th? b? nh? qu?n tr? h? th?ng có th? có m?t tác đ?ng đáng k? b?ng cách đi?u ch?nh các phiên h?p kho?ng th?i gian ch?.
  ASP.NET Các ?ng d?ngYêu c?u/giây__Total__Khi b?n phân tích hi?u su?t đ?i v?i m?t t?i gi? t?o đư?c t?o ra, truy c?p này cho phép b?n đ? ki?m ch?ng r?ng yêu c?u đư?c x? l? m?t cách nhanh chóng như chúng đư?c g?i. N?u s? lư?ng yêu c?u m?i th? hai thác dư?i đây s? lư?ng yêu c?u đư?c t?o ra cho m?i Th? hai, x?p hàng là x?y ra. Đi?u này có ngh?a r?ng t? l? t?i đa yêu c?u đ? vư?t qua. Khi b?n phân tích th?c t? ngư?i dùng t?i trong m?t môi trư?ng s?n xu?t, đi?u này S? lư?t truy c?p cho th?y như th? nào b?n r?n các trang web.
  ASP.Các ?ng d?ng m?ngSessions Ho?t đ?ng__Total__S? lư?t truy c?p này cho th?y s? ASP.NET bu?i mà đ? đư?c t?o ra, nhưng đ? không h?t. Phiên làm vi?c kích ho?t ASP.NET các ?ng d?ng t?o ra m?t phiên làm vi?c m?i khi đ? n?p m?t yêu c?u ngư?i s? d?ng mà không có m?t cookie. Phiên h?p s? b? xoá khi ?ng d?ng tiêu h?y các phiên h?p ho?c khi phiên giao d?ch th?i gian. Theo m?c đ?nh, ASP.NET phiên th?i gian ra sau 20 phút. M?i phiên làm vi?c tiêu th? b? nh?. V? v?y, n?u b?n làm gi?m phiên time-out, b?n có th? c?i thi?n hi?u su?t n?u phiên làm vi?c s? d?ng m?t s? lư?ng l?n các b? nh?, và m?t s? bu?i đang ho?t đ?ng. Theo d?i các làm vi?c Set truy c?p đ? đo lư?ng tác đ?ng đó phiên time-out có trên tiêu th? b? nh?.
  ASP.NETNhà nư?c máy ch? phiên Ho?t đ?ngS? lư?t truy c?p này cho th?y các thông tin tương t? như các bu?i S? lư?t truy c?p đang ho?t đ?ng trong các ASP.NET Application hi?u su?t đ?i tư?ng. S? d?ng truy c?p này khi m?t máy ch? nhà nư?c đư?c s? d?ng thay v? trong quá tr?nh phiên.
  ASP.NET Yêu c?u th?c hi?n GiờS? lư?t truy c?p này cho th?y th?i gian, trong mili giây, là nó c?n đ? render trang cu?i cùng đư?c yêu c?u và sau đó truy?n t?i nó đ?n ngư?i dùng. Đi?u này S? lư?t truy c?p nói chung s? l?n hơn trong th?i gian m?t d?u v?t cho th?y đ? render các Trang. S? lư?t truy c?p này là m?t thư?c đo toàn di?n hơn c?a s? kh?i đ?u đ? k?t thúc yêu c?u th?i gian. N?u truy c?p này cho th?y m?t trung b?nh th?p hơn khi so sánh v?i m?t đư?ng cơ s?, sau đó c? kh? năng m? r?ng và hi?u su?t c?a ?ng d?ng có đư?c tăng lên.
Quay l?i các đ?u trang

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? giám sát hi?u su?t các ngư?ng, xem các.NET Framework SDK tài li?u ho?c truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:

http://MSDN.Microsoft.com/Library/en-US/vbcon/HTML/vboriinstrumentingperformancethresholdsonserver.asp

Quay l?i đ?u trang


Thu?c tính

ID c?a bài: 815159 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbperformance kbweb kbhowtomaster kbmt KB815159 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815159
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com