"Stop k??das kodu 0x00000051" vai "Stop k??das kods 0x0000001E" k??das zi?ojumu, start?jot konfigur?cijas p?rvaldnieks, Windows 2000 Server vai Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 815265 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
?is pants attiecas uz Windows 2000. Atbalsta Windows 2000 beidzas j?lijs 13, 2009. Uz Windows 2000 atbalsta gala risin?jumu centrs ir s?kuma punkts, pl?no?anas migr?cijas strat??ijas, no Windows 2000. Pla??ku inform?ciju skatiet Microsoft atbalsta cikla politika.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot dator? ar Microsoft Windows 2000 Server konfigur?cijas p?rvaldnieks vai Microsoft Windows XP dator?, iesp?jams sa?emt k?du no ?iem k??das zi?ojumiem, zilaj? ekr?n?:
STOP 0x00000051 (0x0000000c, 0xc0000005, 0x????????, 0x????????)
PIETURA 0X0000001E, {0XC0000005, 0x8046c40e, 0x00000000, 0x????????}
Piez?me Katra "?" rakstz?mes apz?m? main?g? v?rt?bu.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja konfigur?cijas p?rvaldnieks nav pareizi, p?rbaudiet stropu datus. Kad rodas ?? probl?ma, nepareizi saraksta v?rt?bu var nos?t?t atpaka?, ja sarakstu skaits ir nulle (0).

RISIN?JUMS

Windows 2000

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko Windows 2000 servisa pakotne
Ang?u ?? atjaunin?juma versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas ir uzskait?ti ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir uzskait?ti koordin?t? pasaules laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet uz Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   42,256 Basesrv.dll   
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6660   222,992 Gdi32.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll   
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6669   333,072 Msgina.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll    
  28-Mar-2003 17:50 5.0.2195.6680  3,988,992 Sp3res.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   380,176 User32.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   385,296 Userenv.dll   
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll    
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,693,952 Ntkrnlpa.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,714,944 Ntkrpamp.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,672,448 Ntoskrnl.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,694,912 Ntkrnlmp.exe   
  11-Mar-2003 12:15 5.0.2195.6682   181,008 Winlogon.exe   
  04-Feb-2003 17:15 5.0.2195.6661   29,264 Mountmgr.sys
  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,232 Rdpwd.sys
  28-Mar-2003 16:17 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys
  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,200 Rdpwd.sys
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll   
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll    
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys

Windows XP

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.

Windows XP

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,896,448 Ntkrnlmp.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,952,256 Ntkrnlpa.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,924,096 Ntkrpamp.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,928,960 Ntoskrnl.exe   

Windows XP 64 bitu

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,827,840 Ntkrnlmp.exe   IA-64
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,738,368 Ntoskrnl.exe   IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".
?? probl?ma bija vispirms izlabot programm? Windows 2000 4. servisa pakotni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 815265 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb kbmt KB815265 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 815265

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com