"Stop m? l?i 0x00000051" ho?c "Stop m? l?i 0x0000001E" báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Virtual Machine Manager trong Windows 2000 Server ho?c trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815265 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u qu?n l? c?u h?nh trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server ho?c trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
D?NG 0x00000051 (0x0000000c, 0xc0000005, 0 x????????, 0x????????)
D?NG 0X0000001E, {0XC0000005, 0x8046c40e, 0x00000000, 0 x????????}
Lưu ? M?i "?" nhân v?t đ?i di?n cho m?t giá tr? bi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi ngư?i qu?n l? c?u h?nh không m?t cách chính xác ki?m ch?ng d? li?u hive. Khi x?y ra v?n đ? này, m?t giá tr? không chính xác danh sách có th? đư?c tr? l?i n?u tính danh sách là zero (0).

GI?I PHÁP

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t 2000 service pack
Ti?ng Anh Phiên b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p qu?c t? gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   42,256 Basesrv.dll   
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6660   222,992 Gdi32.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll   
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6669   333,072 Msgina.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll    
  28-Mar-2003 17:50 5.0.2195.6680  3,988,992 Sp3res.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   380,176 User32.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   385,296 Userenv.dll   
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll    
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,693,952 Ntkrnlpa.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,714,944 Ntkrpamp.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,672,448 Ntoskrnl.exe   
  28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,694,912 Ntkrnlmp.exe   
  11-Mar-2003 12:15 5.0.2195.6682   181,008 Winlogon.exe   
  04-Feb-2003 17:15 5.0.2195.6661   29,264 Mountmgr.sys
  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,232 Rdpwd.sys
  28-Mar-2003 16:17 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys
  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,200 Rdpwd.sys
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll   
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll    
  14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll    
  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys

Windows XP

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Windows XP

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,896,448 Ntkrnlmp.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,952,256 Ntkrnlpa.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,924,096 Ntkrpamp.exe   
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,928,960 Ntoskrnl.exe   

Windows XP, 64-bit

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,827,840 Ntkrnlmp.exe   IA-64
  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,738,368 Ntoskrnl.exe   IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này đ? l?n đ?u tiên s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 815265 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb kbmt KB815265 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815265

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com