Làm th? nào đ?: Th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát qu?n l? trư?ng h?p kh?n c?p d?ch v? c?a Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t không giám sát Kh?n c?p qu?n l? d?ch v? (c?n đư?c g?i là EMS) cài đ?t c?a Windows Server 2003.

D?ch v? qu?n l? kh?n c?p là m?t tính năng m?i trong Windows Server 2003 có gi?y phép b?n th?c hi?n h? th?ng và qu?n l? t? xa nhi?m v? ph?c h?i khi h? ph?c v? không có s?n b?ng cách s? d?ng t? xa chu?n qu?n tr? công c? và các cơ ch?. Cung c?p các d?ch v? qu?n l? kh?n c?p thay th? quy?n truy c?p vào m?t máy ch? khi máy ch? không ph?i là có th? truy c?p thông qua các k?t n?i tiêu chu?n phương pháp, thư?ng là m?t m?ng lư?i.

K?t n?i t?i h? ph?c v?

Th?c hi?n cài đ?t không giám sát, b?n ph?i k?t n?i t? xa máy tính đ?n máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t NULL modem cáp và m?t chương tr?nh thi?t b? cu?i (như v?y như HyperTerminal) ho?c b?ng m?t phương pháp. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng d?ch v? qu?n l? kh?n c?p, h?y xem ph?n "Tham kh?o" bài vi?t này.

Kh?n c?p qu?n l? d?ch v? nh?c trong ph?n văn b?n thi?t l?p

Vào đ?u ph?n văn b?n cài đ?t Windows, b?n có th? nh?n đư?c m?t nh?c tương t? như sau đây trên thi?t b? đ?u cu?i n?u k?t n?i các máy tính h? tr? d?ch v? qu?n l? kh?n c?p và n?u kh?n c?p D?ch v? qu?n l? đư?c kích ho?t trong BIOS máy tính.

Chú ý H?u h?t máy tính 64-bit và m?t s? máy tính 32-bit là t?nh tr?ng kh?n c?p Qu?n l? d?ch v?-capable. Theo m?c đ?nh, kh?n c?p qu?n l? d?ch v? là kh? d?ng trong BIOS máy tính.
Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup
=============================================
Windows can automatically configure most aspects of your installation, requiring little to no input from you. 
If you are configuring a computer with no local monitor or keyboard, you must use this feature or setup will not complete.

If you would like to use this feature, please press ENTER now.

If you would like to proceed with a manual installation, please press the C key now.

ENTER=Express Setup C=Custom Setup F3=Quit
 1. Báo chí c cho thi?t l?p Custom. B?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo:
  Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup
  =============================================
  Please Enter the password that will be used for the Administrator Account on this machine. 
  This password must not be empty.
  
  Administrator Password:
 2. G? m?t kh?u cho m?t kh?u qu?n tr? viên, báo chí NH?P, và sau đó g? l?i nó khi đư?c nh?c.
 3. Khi baïn nhaän ngư?i dùng gi?y phép th?a thu?n (EULA), đ?c nó, và sau đó nh?n F8 (ho?c trong HyperTerminal, b?m phím ESCAPE, và sau đó trong 2 giây, baám 8).

  Thi?t l?p ti?p t?c không c?n giám sát và s? d?ng các thông tin c?u h?nh t? t?p Unattend.txt Windows Server 2003 t?p tin m? ngu?n.

Kh?n c?p qu?n l? d?ch v? nh?c trong GUI ph?n c?a thi?t l?p

Khi b?n th?c hi?n ph?n văn b?n thi?t l?p trên máy tính đ?a phương đ?u ngư?i dùng đ? h?a giao di?n (GUI) ph?n c?a Windows Thi?t l?p, b?n có th? nh?n sau d?u nh?c n?u máy tính là kh?n c?p Qu?n l? d?ch v?-kh? năng và n?u d?ch v? qu?n l? kh?n c?p đư?c kích ho?t trong BIOS máy tính:
K?t n?i EMS đ? đư?c phát hi?n trên h? th?ng c?a b?n. B?n đang đư?c nh?c nh? cho đ?u vào qua cài đ?t không giám sát kênh trên mà k?t n?i. N?u b?n cung c?p đ?u vào qua k?t n?i EMS, đi?u này h?p tho?i s? đóng c?a và thi?t l?p s? hoàn thành. N?u b?n mu?n c?u h?nh thi?t l?p thông qua này đ?a phương k?t n?i, nh?p OK và thi?t l?p s? ti?n hành, khi?n b?n cho đ?u vào.
N?u b?n b?m vào Ok, ho?c các Đóng nút đ? thoát kh?i h?p tho?i thi?t l?p ti?p t?c như là m?t thi?t l?p Windows đ? tham d? đi?n h?nh.

Chú ý H?u h?t máy tính 64-bit và m?t s? máy tính 32-bit là t?nh tr?ng kh?n c?p Qu?n l? d?ch v?-kh? năng, và theo m?c đ?nh, kh?n c?p qu?n l? d?ch v? là kh? d?ng trong BIOS máy tính.

Trong khi thi?t l?p ch? tr? l?i c?a b?n, khách hàng đ?u cu?i mà b?n mu?n ch?y cài đ?t t? xa s? hi?n th? các ch? đ? văn b?n qu?n l? giao di?n đi?u khi?n tên t? ch?c ph?n m?m đ?c bi?t qu?n tr? giao di?n đi?u khi?n (SAC).
 1. T?i nhà ga, g? CH-?, và sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? không giám sát kênh (thu?t ng? "không giám sát kênh" đư?c s? d?ng đ? mô t? các kênh đư?c s? d?ng đ? qu?n l? các c?a s? không giám sát cài đ?t). Các thông tin sau s? đư?c hi?n th?:
  EVENT:  A new channel has been created. Use "ch -?" for channel help.
  Channel: Unattended Setup Channel
  SAC>
  EVENT: The CMD command is now available.
  Chú ý Chương tr?nh HyperTerminal có th? đư?c c?u h?nh v?i các echo ngày thi?t đ?t đư?c kích ho?t. Đi?u này gây ra trùng l?p k? t? xu?t hi?n trong các c?a s? đ?u cu?i khi b?n g?. Đ? b?t t?t cài đ?t này:
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó nh?p vào ASCII Setup.
  3. Nh?n vào đây đ? xóa các Echo k? t? đánh máy t?i đ?a phương ki?m tra h?p và b?m Ok.
 2. Lo?i CH-?, sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? các l?nh qu?n l? kênh. Các thông tin sau là hi?n th?:
  Channel management commands:
  
  ch          List all channels.
  
  Status Legend: (AB)
  A: Channel operational status
    'A' = Channel is active.
    'I' = Channel is inactive.
  B: Channel Type
    'V' = VT-UTF8 emulation.
    'R' = Raw - no emulation.
  
  ch -si <#>      Switch to a channel by its number.
  ch -sn <name>    Switch to a channel by its name.
  ch -ci <#>      Close a channel by its number.
  ch -cn <name>    Close a channel by its name.
  
  Press <esc><tab> to select a channel.
  Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.
  
  End Display:
 3. Nh?n ESC + TAB đ? di chuy?n qua các kênh có s?n đ? xác đ?nh v? trí các kênh không giám sát. Khi baïn choïn kênh này, b?n s? đư?c nh?c đ? đ?c th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA) cho s?n ph?m c?a b?n.
 4. B?m trang xu?ng phím đ? đ?c EULA, và sau đó nh?n F8 đ?ng ?.

  Chú ý Trong m?t s? chương tr?nh thi?t b? cu?i, các phím f không ho?t đ?ng. Trong trư?ng h?p này, b?m thoát, và sau đó nh?n 8 trong v?ng hai giây.
 5. Khi b?n đư?c nh?c nh?p khóa s?n ph?m, nh?p nó trong các đ?nh d?ng sau:
  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 6. G? m?t kh?u qu?n tr? viên khi đư?c nh?c, và sau đó g? l?i nó khi đư?c nh?c.
Khi b?n g? và xác nh?n m?t kh?u qu?n tr? viên, các cài đ?t không giám sát ti?p t?c b?ng cách s? d?ng các thông tin t? t?p Unattend.txt đ?t trong c?p IA64 t?p tin m? ngu?n Windows Server 2003.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? Emergency Management D?ch v?, xem bài vi?t t?i Web site sau Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/default.mspx


Thu?c tính

ID c?a bài: 815273 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB815273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com