Màn h?nh ti?t ki?m là không b?o v? m?t kh?u khi b?n áp d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm "M?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815424 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây khi b?n áp d?ng "M?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m", thi?t l?p chính sách nhóm đ? Windows XP và Windows XP Service Pack 1 (SP1)-d?a trên máy tính:
 • Khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a chính sách trên m?t Windows XP d?a trên máy tính, các chính sách không áp d?ng m?t cách chính xác cho Windows XP Service Pack 1 Máy tính khách (SP1).
 • Khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a chính sách trên m?t máy tính v?i Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP SP1, chính sách này không ph?i là áp d?ng m?t cách chính xác cho Windows XP máy tính khách.
Ví d?, n?u b?n cho phép các "b?o m?t kh?u v? màn h?nh b? b?o v?"Group Policy, và b?n xem thi?t đ?t b? b?o v? màn h?nh c?a máy tính khách hàng (nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a bàn làm vi?c, h?y nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các B? b?o v? màn h?nh th?), các Khi làm ti?p, m?t kh?u b?o v? ki?m tra h?p đư?c ch?n như mong đ?i, nhưng màn h?nh ti?t ki?m không ph?i là th?c s? b?o v? b?ng m?t kh?u.

NGUYÊN NHÂN

Thi?t đ?t chính sách nhóm "M?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m" đư?c đ?t trong các m?c nh?p registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop\ScreenSaverIsSecure
Khi giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0 (zero), m?t kh?u b?o v? cho b? b?o v? màn h?nh này b? t?t. Khi giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, b?o v? m?t kh?u cho b? b?o v? màn h?nh đ? đư?c b?t.

Trong Windows XP, các
ScreenSaverIsSecure
m?c nh?p Registry là m?t REG_DWORD (s?) giá tr?. Ho?t đ?ng khác h? th?ng, Windows Server 2003, Windows 2000 và Windows XP SP1, c?a hàng
ScreenSaverIsSecure
như m?t REG_SZ (chu?i) giá tr?. Mismatch ki?u này có th? gây ra máy tính khách Windows XP và Windows XP SP1 khách hàng máy tính đ? gi?i thích sai thi?t l?p chính sách.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP


Date    Time Version    Size  File name
-----------------------------------------------------
17-Mar-2003 20:05 5.1.2600.112 430,080 Winlogon.exe

Windows XP Service Pack 1


Date    Time Version    Size  File name
-----------------------------------------------------
07-Mar-2003 13:22 5.1.2600.1182 518,144 Winlogon.exe

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, l?n lư?t vào đ?a phương b?o v? m?t kh?u thi?t đ?t cho b? b?o v? màn h?nh b?ng cách ch?nh s?a registry. Đ? làm V? v?y:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vàoScreenSaverIsSecure.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i1, sau đó b?m Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t Windows XP SP1 hay hotfix đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau, các
ScreenSaverIsSecure
Thi?t đ?t chính sách nhóm là đ? thay đ?i m?t REG_SZ giá tr?.
318449 PowerPoint Slide Show t?t màn h?nh ti?t ki?m và b? qua các chính sách h? th?ng nhóm
Hotfix đư?c di?n t? trong bài vi?t này cho phép Windows XP máy tính khách hàng đ? gi?i thích m?t cách chính xác các
ScreenSaverIsSecure
cơ quan đăng k? nh?p c?nh không phân bi?t c?a cho dù nó đư?c lưu tr? như là m?t REG_DWORDho?c m?t REG_SZ giá tr?. Đi?u này giúp lo?i b? b?t k? s? không th?ng nh?t có th? x?y ra khi các chính sách t?o ho?c ch?nh s?a trên h? đi?u hành khác nhau.

Thu?c tính

ID c?a bài: 815424 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB815424 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815424

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com