Làm th? nào đ? vi?t thư cho m?t s? ki?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng Visual C++

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815661 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t Microsoft Visual C#.NET Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 307024.
Đ?i v?i m?t Microsoft Visual Basic.NET Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 301279.

Đi?u này bài vi?t đ? c?p đ?n Microsoft sau.Thư vi?n l?p NET Framework không gian tên:
 • Các vấn đề
 • System.Diagnostics
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài t?ng bư?c này mô t? cách thêm riêng c?a b?n m?c cho s? ghi s? ki?n c?a h? đi?u hành b?ng cách s? d?ng Microsoft.NET Khuôn kh?.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u

Danh sách sau đây mô t? các ph?n c?ng đư?c đ? ngh?, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, ho?c máy ch? Windows NT 4.0
 • Microsoft Visual Studio.NET
 • Microsoft Visual Studio 2005

Vi?t thư cho m?t s? ki?n đăng nh?p

Ghi nh?t k? s? ki?n cung c?p m?t cách tiêu chu?n, t?p trung cho c?a b?n các ?ng d?ng đ? ghi l?i s? ki?n ph?n m?m và ph?n c?ng quan tr?ng. Ngu?n cung c?p Windows m?t giao di?n ngư?i dùng chu?n đ? xem b?n ghi: Event Viewer. B?ng cách s? d?ng các ph? bi?n ngôn ng?-l?n ch?y Các thành ph?n, b?n có th? n?i hi?n có b?n ghi s? ki?n m?t cách d? dàng, trên c? hai đ?a phương và t? xa máy tính, và ghi m?c đ? các Nh?t k?. B?n c?ng có th? đ?c m?c có t? hi?n có các b?n ghi, và t?o ra các b?n ghi s? ki?n tùy ch?nh c?a riêng b?n. T?i c?a nó h?nh th?c đơn gi?n nh?t, b?ng văn b?n cho m?t s? ki?n đăng nh?p liên quan đ?n m?t vài bư?c đ? t?o ra m?t ?ng d?ng m?u.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
 2. T?o m?t d? án Visual C++ qu?n l? C++ ?ng d?ng m?i.

  Chú ý Trong Visual c + +.NET 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác Các d? án C++.
  2. Dư?iKhuôn mẫu, b?mGiao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng (.NET).
  Visual C++ 2005, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác C ++.
  2. Dư?iKhuôn mẫu, b?mCLR giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 3. Thêm m?t tham chi?u đ?n system.dll b?ng cách thêm d?ng sau vào các m?:
  #using <system.dll>
 4. S? d?ng b?ng cách s? d?ng các ch? th? v? các Các vấn đềSystem::Diagnostics không gian tên do đó b?n không c?n ph?i vư?t qua v?ng lo?i t? khai t? các không gian tên sau trong m? c?a b?n. B?n ph?i s? d?ng các câu sau đây trư?c khi b?t k? t? khai khác:
  using namespace System;
  using namespace System::Diagnostics;
 5. Đ? ghi vào m?t s? ki?n đăng nh?p, b?n ph?i có m?t vài mi?ng c?a thông tin: thông đi?p c?a b?n, tên đăng nh?p b?n vào nơi b?n mu?n đ? vi?t (đi?u này đư?c t?o ra n?u nó đ? không t?n t?i), và m?t chu?i mà đ?i di?n cho ngu?n g?c c?a s? ki?n này. B?n có th? đăng k? m?t ngu?n c? th? v?i ch? m?t đơn ki?n log; N?u b?n mu?n vi?t thư cho đăng nh?p nhi?u hơn m?t, b?n ph?i xác đ?nh nhi?u ngu?n.
  String *sSource;
  	String *sLog;
  	String *sEvent;
  
  	sSource = new String("dotNET Sample App1");
  	sLog = new String("Application1");
  	sEvent = new String("Sample Event1");
  
 6. S? d?ng hai phương pháp t?nh c?a các Các l?p h?c đ? ki?m tra hay không t?n t?i ngu?n c?a b?n, và n?u các ngu?n không t?n t?i, đ? t?o ra ngu?n này k?t h?p v?i m?t ghi nh?t k? s? ki?n c? th?. N?u tên đăng nh?p mà b?n ch? đ?nh không t?n t?i, tên đư?c t?o ra t? đ?ng khi b?n vi?t m?c nh?p đ?u tiên c?a b?n đ? đăng nh?p. B?i m?c đ?nh, n?u b?n không cung c?p m?t tên đăng nh?p đ? các CreateEventSource phương pháp, t?p nh?t k? đư?c đ?t tên ?ng d?ng đăng nh?p.
  if(!EventLog::SourceExists(sSource)) EventLog::CreateEventSource(sSource,sLog);
  
 7. Đ? vi?t m?t tin nh?n đ?n m?t s? ki?n đăng nh?p, b?n có th? s? d?ng t?nh phương pháp EventLog.WriteEntry. Phương pháp này có m?t vài phiên b?n khác nhau quá t?i. Sau đây m? m?u cho th?y các phương pháp đơn gi?n nh?t (đi?u này ph?i m?t m?t chu?i m? ngu?n và c?a b?n thông đi?p), và là m?t trong nh?ng phương pháp ph?c t?p hơn (mà h? tr? ch? đ?nh các ID s? ki?n và s? ki?n lo?i):
  EventLog::WriteEntry(sSource,sEvent);
  	EventLog::WriteEntry(sSource, sEvent, EventLogEntryType::Warning, 235);
 8. Lưu các ?ng d?ng c?a b?n. Ch?y ?ng d?ng c?a b?n, và sau đó ki?m tra ?ng d?ng đăng nh?p tr?nh xem s? ki?n đ? xem s? ki?n m?i c?a b?n.

Hoàn thành danh sách m? trong Visual C++. NET

#include <tchar.h>
#using <system.dll>
#using <mscorlib.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;

int _tmain()
{
	String *sSource;
	String *sLog;
	String *sEvent;

	sSource = new String("dotNET Sample App1");
	sLog = new String("Application1");
	sEvent = new String("Sample Event1");

 if(!EventLog::SourceExists(sSource))
  EventLog::CreateEventSource(sSource,sLog);

	EventLog::WriteEntry(sSource,sEvent);
	EventLog::WriteEntry(sSource, sEvent,
		EventLogEntryType::Warning, 234);
	return 0;
}

Hoàn thành danh sách m? trong Visual C++ 2005

#include <tchar.h>
#include <stdafx.h>
#using <system.dll>
#using <mscorlib.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;

int main()
{
	String ^sSource;
	String ^sLog;
	String ^sEvent;

	sSource = gcnew String("dotNET Sample App1");
	sLog = gcnew String("Application1");
	sEvent = gcnew String("Sample Event1");

 if(!EventLog::SourceExists(sSource))
  EventLog::CreateEventSource(sSource,sLog);

	EventLog::WriteEntry(sSource,sEvent);
	EventLog::WriteEntry(sSource, sEvent,
		EventLogEntryType::Warning, 234);
	return 0;
}

Thu?c tính

ID c?a bài: 815661 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbdebug kbhowtomaster kbeventlog kbhowto kbmt KB815661 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815661

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com