Straipsnio ID: 816042 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Windows Server? yra ?W32Time?, laiko tarnybos ?rankis, reikalingas ?Kerberos? autentifikavimo protokolui. ?Windows? laiko tarnyba u?tikrina, kad visuose organizacijos kompiuteriuose, kuriuose vykdoma operacin? sistema ?Microsoft Windows 2000 Server? arba v?lesn? jos versija, rodomas toks pat laikas. 

Norint u?tikrinti tinkam? bendro laiko naudojim?, ?Windows? laiko tarnyboje naudojamas ?galiojim? valdantis hierarchinis ry?ys ir draud?iami ciklai. Numatyta, kad kompiuteriai, kuriuose ?diegta ?Windows?, naudoja ?i? hierarchij?: 
 • Visi kliento staliniai kompiuteriai nustato autentifikavimo domeno valdikl? kaip gaunamo laiko partner?.
 • Visi nariai serveriai laikosi tos pa?ios proced?ros kaip ir klient? staliniai kompiuteriai.
 • Visi domeno valdikliai paskiria pagrindin? domeno valdikl? (PDC), atliekant? operacij? valdymo serverio vaidmen?, gaunamo laiko partneriu.
 • Visi PDC operacij? valdymo serveriai vadovaujasi domen? hierarchija pasirinkdami gaunamo laiko partner?.
Pagal ?i? hierarchij? PDC operacij? valdymo serveris, esantis mi?ko ?aknyje, tampa pagrindiniu organizacijos laiko serveriu. Patariama sukonfig?ruoti patikim? laiko server?, kuris naudot? aparat?ros ?altinio laik?. Sukonfig?ravus pagrindin? laiko server?, skirt? sinchronizuoti su interneto laiko ?altiniu, autentifikavimas neatliekamas. Taip pat patariama suma?inti serveri? ir atskir? kliento kompiuteri? laiko tikslinimo parametrus. ?ios rekomendacijos j?s? domenui suteikia daugiau tikslumo ir saugos.

?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas naudoti vidin? aparat?ros laikrod?

Jei norite, kad ?Windows? laiko tarnyb? u? jus sukonfig?ruotume naudoti aparat?ros laikrod?, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? pageidaujate spr?sti savaranki?kai, pereikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Jei norite ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50394
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti taikomas tik angl? kalbos versijoms. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei esate ne prie kompiuterio, kuriame kilo problema, ?ra?ykite taisymo sprendim? ? ?flash? atmintin? arba CD, tada paleiskite kompiuteryje, kuriame yra problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kaip pakeisti registro duomenis. Ta?iau jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Jei reikia daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti ?Windows? registro atsargines kopijas ir j? atkurti


Nor?dami konfig?ruoti PDC operacij? valdymo server? taip, kad jis nenaudot? i?orinio laiko ?altinio, pakeiskite PDC operacij? valdymo serverio parametr? AnnounceFlags. PDC operacij? valdymo serveris atlieka domeno mi?ko ?aknies PDC operacij? valdymo vaidmen?. D?l ?ios konfig?racijos PDC operacij? valdymo serveris pasiskelbia patikimu laiko ?altiniu ir naudoja ?taisyt?j? komplementariojo metalo-oksido-puslaidininkio (CMOS) laikrod?. Nor?dami sukonfig?ruoti PDC operacij? valdymo server?, kad b?t? naudojamas vidinis aparat?ros laikrodis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AnnounceFlags, tada ? Modifikuoti.
 4. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite A, tada spustel?kite Gerai.
 5. U?darykite registro rengykl?.
 6. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand?, kad b?t? i? naujo paleista ?Windows? laiko tarnyba, ir paspauskite klavi?? ?Enter?:
  net stop w32time && net start w32time
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Negalima PDC operacij? valdymo serverio konfig?ruoti, kad sinchronizuot?si su savimi. Daugiau informacijos, kod?l PDC operacij? valdymo serverio negalima konfig?ruoti, kad sinchronizuot?si su savimi, ?r. Komentaro (RFC) 1305 u?klausa.Jei sukonfig?ruosite PDC operacij? valdymo server?, kad sinchronizuot?si su savimi, sistemos ?urnale bus ?ra?yti ?ie ?vykiai:

?vykio tipas: Informacija
?vykio ?altinis: W32Time
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 38
Kompiuteris: ComputerName
Apra?as: laiko teik?jas ?NtpClient? negali pasiekti arba ?iuo metu gauna neleistinus laiko duomenis i?NTP_serverio_IP_adresas. Daugiau informacijos ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre adresu http://support.microsoft.com.

?vykio tipas: Persp?jimas
?vykio ?altinis: W32Time
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 47
Kompiuteris: ComputerName
Apra?as: laiko teik?jas ?NtpClient?: po 8 bandym? susisiekti su lygiaver?iu tinklo mazgu i? rankiniu b?du sukonfig?ruoto lygiaver?io tinklo mazgo NTP_serverio_IP_adresas negautas joks tinkamas atsakymas. ?is lygiavertis tinklo mazgas nebus naudojamas kaip laiko ?altinis, o ?NtpClient? bandys rasti nauj? lygiavert? tinklo mazg? su ?iuo DNS pavadinimu. Daugiau informacijos ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre adresu http://support.microsoft.com.

?vykio tipas: Klaid?
?vykio ?altinis: W32Time
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 29
Kompiuteris: ComputerName
Apra?as: laiko teik?jas ?NtpClient? konfig?ruojamas naudoti vieno ar daugiau laiko ?altini? laik?, ta?iau ?iuo metu n? vienas i? ?i? ?altini? nepasiekiamas. Su ?altiniu nebus bandoma susisiekti 15 minu?i?. ?NtpClient? neturi tikslaus laiko ?altinio. Daugiau informacijos ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre adresu http://support.microsoft.com.

Jei PDC operacij? valdymo serveris veikia nenaudodamas i?orinio laiko ?altinio, programos ?urnale bus ?ra?yti ?ie ?vykiai:

?vykio tipas: Klaid?
?vykio ?altinis: W32Time
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 12
Apra?as: laiko teik?jas ?NtpClient?: ?is kompiuteris sukonfig?ruotas taip, kad nustatyt? laiko ?altin? naudodamas domeno hierarchij?, ta?iau mi?ko ?aknyje yra ?io domeno PDC emuliatorius, tod?l domen? hierarchijoje n?ra u? j? vir?esnio kompiuterio, kur? b?t? galima naudoti kaip laiko ?altin?. Rekomenduojama sukonfig?ruoti patikim? laiko tarnyb? ?akniniame domene arba neautomatiniu b?du sukonfig?ruoti PDC taip, kad jis sinchronizuot?si su i?oriniu laiko ?altiniu. Kitaip ?is kompiuteris veiks kaip pagrindinis domeno hierarchijos laiko ?altinis. Jei ?io kompiuterio i?orinis laiko ?altinis nesukonfig?ruotas ar nenaudojamas, reikia i?jungti ?NtpClient?.

Tai yra priminimas naudoti i?orin? laiko ?altin?, kurio galima nepaisyti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas, kad b?t? galima naudoti i?orin? laiko ?altin?

Jei reikia pagalbos konfig?ruojant vidin? laiko server?, kad jis b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu laiko ?altiniu, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? Taisyti arba sait?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50395
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti taikomas tik angl? kalbos versijoms. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei esate ne prie kompiuterio, kuriame kilo problema, ?ra?ykite taisymo sprendim? ? ?flash? atmintin? arba CD, tada paleiskite kompiuteryje, kuriame yra problema.
 • Kai nor?dami sukonfig?ruoti i?orin? laiko ?altin? paleisite ?Fix it?, tur?site nurodyti NTP serverio vard?. ?Fix it? pateiks vietos rezervavimo ?enkl? pavadinimus Server1 ir Server2. Vietoj ?i? vietos rezervavimo ?enkl? pavadinim? ?veskite NTP serverio vard?, o po jo ? ?,0x1?. Pvz., SRV1.Contoso.com,0x1. Daugiau nei vieno serverio nurodyti neb?tina, bet rekomenduojama siekiant i?vengti dubliavimosi. Jei norite pateikti kelias ?vestis, jos turi b?ti atskirtos tarpu. 
 • Parametr? SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionir MaxNegPhaseCorrection laiko matavimo vienetai yra sekund?s.

Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami sukonfig?ruoti vidin? laiko server?, kad b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu laiko ?altiniu, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pakeiskite serverio tip? ? NTP. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Tipas, tada spustel?kite Modifikuoti.
  4. Dalies Redaguoti reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite NTP, tada spustel?kite Gerai.
 2. Nustatyti AnnounceFlags 5. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AnnounceFlags, tada spustel?kite Modifikuoti.
  3. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 5, tada spustel?kite Gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastabos
   • Jei patikimas laiko serveris, sukonfig?ruotas naudoti AnnounceFlag reik?m? 0x5, n?ra sinchronizuojamas su i?siuntimo laiko serveriu, kliento serveris gali b?ti netinkamai sinchronizuojamas su patikimu laiko serveriu, kai atnaujinamas patikimo laiko serverio ir i?siuntimo laiko serverio laiko sinchronizavimas. Tod?l, jei yra blogas tinklo ry?ys arba kit? problem?, d?l kuri? gali sutrikti patikimo serverio ir i?siuntimo serverio laiko sinchronizavimas, nustatykite AnnounceFlag reik?m? 0xA, o ne 0x5.
   • Jei patikimas laiko serveris, sukonfig?ruotas naudoti AnnounceFlag reik?m? 0x5 ir sinchronizuoti su i?siuntimo laiko serveriu intervalais, nustatytais SpecialPollInterval, kliento serveris gali b?ti netinkamai sinchronizuojamas su patikimu laiko serveriu po to, kai pastarasis serveris paleid?iamas i? naujo. Tod?l, jei sukonfig?ruojate patikim? laiko server? sinchronizuoti su i?siuntimo NTP serveriu intervalais, nustatytais SpecialPollInterval, nustatykite AnnounceFlag reik?m? 0xA, o ne 0x5.
 3. ?galinkite NTP server?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?galinta, tada spustel?kite Modifikuoti.
  3. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 4. Nurodykite laiko ?altinius. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite NtpServer, tada spustel?kite Modifikuoti.
  3. Dalies Redaguoti reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite Peers, tada spustel?kite Gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastaba. Peers yra lygiaver?i? tinklo mazg?, i? kuri? kompiuteris gauna laiko ?ymas, tarpais atskirto s?ra?o vietos rezervavimo ?enklas. Kiekvienas pateiktas DNS vardas turi b?ti unikalus. Kiekvieno DNS vardo pabaigoje reikia prid?ti ,0x1. Jei kiekvieno DNS pavadinimo pabaigoje neprid?site ,0x1, 5 veiksmo metu atlikti pakeitimai negalios.
 5. Pasirinkite apklausos interval?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite SpecialPollInterval, tada spustel?kite Modifikuoti.
  3. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastaba. TimeInSeconds yra sekund?i? tarp kiekvienos apklausos skai?iaus vietos rezervavimo ?enklas. Rekomenduojama reik?m? yra 900 (de?imtainiu formatu). Nusta?ius ?i? reik?m? laiko serveris atliks apklaus? kas 15 minu?i?.
 6. Konfig?ruokite laiko tikslinimo parametrus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MaxPosPhaseCorrection, tada spustel?kite Modifikuoti.
  3. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Pagrindas spustel?kite De?imtainis.
  4. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastaba
   • TimeInSeconds yra atitinkamos reik?m?s, pvz., 1 valandos (3600) ar 30 minu?i? (1800), vietos rezervavimo ?enklas. Pasirenkama reik?m? priklausys nuo apklausos intervalo, tinklo s?lyg? ir i?orinio laiko ?altinio. 
   • Numatytoji MaxPosPhaseCorrection reik?m? ?Windows Server 2008 R2? arba naujesn?je versijoje yra 48 valandos.
  5. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MaxNegPhaseCorrection, tada spustel?kite Modifikuoti.
  7. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Pagrindas spustel?kite De?imtainis.
  8. Dalies Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite TimeInSeconds, tada spustel?kite Gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastaba
   • TimeInSeconds yra atitinkamos reik?m?s, pvz., 1 valandos (3600) ar 30 minu?i? (1800), vietos rezervavimo ?enklas. Pasirenkama reik?m? priklausys nuo apklausos intervalo, tinklo s?lyg? ir i?orinio laiko ?altinio. 
   • Numatytoji MaxNegPhaseCorrection reik?m? ?Windows Server 2008 R2? arba naujesn?je versijoje yra 48 valandos.
 7. U?darykite registro rengykl?.
 8. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand?, kad b?t? i? naujo paleista ?Windows? laiko tarnyba, ir paspauskite klavi?? ?Enter?:
  net stop w32time && net start w32time

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Galim? laiko serveri? s?ra?? rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 262680: Internete galim? Paprastojo tinklo laiko protokolo (SNTP) laiko serveri? s?ra?as.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Trik?i? ?alinimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kad tinkamai veikt? ?Windows? laiko tarnyba, turi tinkamai veikti tinklo infrastrukt?ra. ?Windows? laiko tarnyba da?niausiai susiduria su ?iomis problemomis:
 • TCP/IP ry?io problema, pvz., neveikia ?liuzas.
 • Netinkamai veikia vard? vertimo tarnyba.
 • Tinkle yra duomen? perdavimo delsa, ypa? kai sinchronizuojama naudojant l?tus teritorinio tinklo (WAN) saitus.
 • ?Windows? laiko tarnyba bando sinchronizuotis su laiko ?altiniais, teikian?iais netikslius duomenis.
Rekomenduojame spr?sti tinklo problemas naudojant priemon? Netdiag.exe. Netdiag.exe yra ?Windows Server 2003? palaikymo ?ranki? paketo dalis. ?ranki? ?inyne pateikiamas visas komand? eilut?s parametr?, kuriuos galite taikyti Netdiag.exe, s?ra?as. Jei problemos i?spr?sti nepavyksta, galite ?jungti ?Windows? laiko tarnybos derinimo ?urnal?. Derinimo ?urnale pateikiama labai i?sami informacija, tod?l ?jungus ?Windows? laiko tarnybos derinimo ?urnal? rekomenduojame susisiekti su ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnyba.

I?samus ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnybos telefono numeri? s?ra?as ir informacija apie palaikymo kainas pateikiama svetain?je Susisiekite su ?Microsoft? .

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Kartais ?prasti mokes?iai u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad problem? galima i?spr?sti pritaikius konkret? naujinim?. ?prastos kainos u? palaikym? taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujinim?. WAZOO.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 816042 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 27 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com