Raksta ID: 816042 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Oper?t?jsist?m? Windows Server ir ietverts W32Time ? pakalpojuma Time r?ks, ko pieprasa Kerberos autentific??anas protokols. Pakalpojums Windows Time nodro?ina, ka visos uz??muma datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Microsoft Windows 2000 Server vai jaun?ka versija, tiek izmantots vienots laiks.

Lai garant?tu atbilsto?u vienota laika lieto?anu, pakalpojum? Windows Time tiek izmantota hierarhiska saikne, kas kontrol? pilnvaras, un pakalpojum? Windows Time nav at?autas cilpas. P?c noklus?juma datoros, kuros darbojas sist?ma Windows, izmanto ??du hierarhiju:
 • Visos klienta galddatoros k? ien?ko?? laika partneris j?nor?da autentific??anas dom?nu kontrolleris.
 • Visos dal?bnieku serveros j?izmanto tas pats process, kas klienta galddatoros.
 • Visos dom?na kontrolleros k? ien?ko?? laika partneris j?nor?da prim?r? dom?nu kontrollera (primary domain controller ? PDC) oper?ciju meistars.
 • Atlasot ien?ko?? laika partneri, visi PDC oper?ciju meistari iev?ro dom?nu hierarhiju.
Atbilsto?i ?ai hierarhijai me?a saknes PDC oper?ciju meistars organiz?cijai k??st autoritat?vs. Ieteicams konfigur?t autoritat?vo laika serveri, lai no aparat?ras avota tiktu ieg?ta laika inform?cija. Konfigur?jot autoritat?vo laika serveri, lai tas veiktu sinhroniz?ciju ar interneta laika avotu, autentific??ana nenotiek. Ieteicams ar? samazin?t laika kori???anas iestat?jumus serveriem un savrupiem klientiem. Iev?rojot ?os ieteikumus, dom?na darb?ba ir prec?z?ka un dro??ka.

Windows laika pakalpojuma konfigur??ana, lai izmantotu iek??ju aparat?ras pulksteni

Lai Windows laika pakalpojumu autom?tiski konfigur?tu izmantot iek??ju aparat?ras pulksteni, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties ?o probl?mu labot patst?v?gi, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai ?o probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet labojumfailu vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50394
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes
 • ?is vednis attiecas tikai uz versij?m ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai konfigur?tu PDC meistaru, neizmantojot iek??ju laika avotu, mainiet PDC meistara pazi?ojuma karodzi?u. PDC meistars ir serveris, kam dom?n? pie??irta me?a saknes PDC meistara loma. ?? konfigur?cija liek PDC meistaram pazi?ot par sevi k? par dro?u laika avotu, un t? izmanto ieb?v?to papildu met?la oks?da pusvad?t?ja (complementary metal oxide semiconductor ? CMOS) pulksteni. Lai konfigur?tu PDC meistaru, izmantojot iek??ju aparat?ras pulksteni, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. Ar peles labo pogu labaj? r?t? noklik??iniet uz AnnounceFlags un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 4. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet A un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Lai restart?tu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvedn? ievadiet komandu
  net stop w32time && net start w32time
  un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. PDC kontrolleri nedr?kst konfigur?t, lai tas veiktu sinhroniz?ciju pats ar sevi. Papildinform?ciju par to, k?p?c PDC kontrolleri nedr?kst konfigur?t, lai tas veiktu sinhroniz?ciju pats ar sevi, skatiet vietn? Koment?ra piepras?jums (Request For Comment ? RFC) 1305.Ja PDC kontrolleri konfigur?, lai tas veiktu sinhroniz?ciju pats ar sevi, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ti t?l?k nor?d?tie notikumi.

Notikuma tips: Inform?cija
Notikuma avots: W32Time
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 38
Dators: Datora_nosaukums
Apraksts: Laika nodro?in?t?js NtpClient nevar piek??t laika datiem vai ?obr?d sa?em neder?gus laika datus no NTP_servera_IP_adrese. Papildinform?ciju skatiet pal?dz?bas un atbalsta centr? http://support.microsoft.com.

Notikuma tips: Br?din?jums
Notikuma avots: W32Time
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 47
Dators: Datora_nosaukums
Apraksts: Laika nodro?in?t?js NtpClient: No manu?li konfigur?tas vien?dranga ier?ces NTP_servera_IP_adrese netika sa?emta der?ga atbilde p?c 8 m??in?jumiem izveidot ar to savienojumu. ?? vien?dranga ier?ce tiks atmesta k? laika avots, un NtpClient m??in?s atrast jaunu vien?dranga ier?ci ar ?o DNS nosaukumu. Papildinform?ciju skatiet pal?dz?bas un atbalsta centr? http://support.microsoft.com.

Notikuma tips: K??da
Notikuma avots: W32Time
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 29
Dators: Datora_nosaukums
Apraksts: The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Laika nodro?in?t?js NtpClient ir konfigur?ts ieg?t laiku no viena vai vair?kiem laika avotiem, bet ?obr?d neviens no ?iem avotiem nav pieejams. M??in?jumi sazin?ties ar avotu netiks veikti 960 min?tes. NtpClient nav pareiz? laika avota.) Papildinform?ciju skatiet pal?dz?bas un atbalsta centr? http://support.microsoft.com.

Ja PDC meistars darbojas, neizmantojot iek??ju laika avotu, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts ??ds notikums:

Notikuma tips: K??da
Notikuma avots: W32Time
Notikuma kategorija: Nav
Notikuma ID: 12
Apraksts: Laika nodro?in?t?js NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. It is recommended that you either configure a reliable time service in the root domain, or manually configure the PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this machine will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient. (Time Provider NtpClient: dators ir konfigur?ts laika avota noteik?anai, izmantojot dom?na hierarhiju, bet tas darbojas k? PDC emulators me?a saknes dom?nam, t?p?c dom?na hierarhij? virs ?? datora nav neviena datora, ko izmantot k? laika avotu. Ieteicams konfigur?t der?gu laika avotu saknes dom?n? vai manu?li konfigur?t PDC sinhroniz??anai ar ?r?ju laika avotu. Pret?j? gad?jum? dators darbosies k? autoritat?vs dom?na hierarhijas laika avots. Ja ?im datoram nav konfigur?ts vai lietots ?r?js laika avots, var izv?l?ties atsp?jot NtpClient.)

?is ir atg?din?jums, ka j?izmanto ?r?js laika avots, un to var ne?emt v?r?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pakalpojuma Windows Time konfigur??ana, lai izmantotu ?r?ju laika avotu

Lai autom?tiski konfigur?tu iek??jo laika serveri sinhroniz?cijai ar ?r?ju laika avotu, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet labojumfailu vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50395
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes
 • ?is vednis attiecas tikai uz versij?m ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
 • Palai?ot labo?anu, lai konfigur?tu ?r?ju laika avotu, jums j?nor?da j?su NTP servera nosaukums. Labojumam b?s viettura nosaukumi 1. serveris un 2. serveris. Aizst?jiet ?os viettura nosaukumus ar j?su NTP servera nosaukumu, kam seko ",0x1", t. i., SRV1.Contoso.com,0x1. Jums nav j?nor?da vair?k par vienu serveri, ta?u ieteicams to dar?t dubl?juma nol?k?. Ja jums ir vair?ki ieraksti, tie j?atdala ar atstarpi. 
 • Laika vien?bu SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionun MaxNegPhaseCorrection iestat?jumi ir sekund?s.

Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai konfigur?tu to, ka iek??jais laika serveris tiek sinhroniz?ts ar ?r?ju laika avotu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Mainiet servera tipu uz NTP. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz Veids un p?c tam uz Modific?t.
  4. Dialoglodzi?a Edit Value (V?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet NTP un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Iestatiet AnnounceFlags uz 5. Lai to izdar?tu, iev?rojiet ??s darb?bas:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz AnnounceFlags un p?c tam uz Modific?t.
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet 5 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?mes
   • Ja autoritat?vs laika serveris, kas konfigur?ts AnnounceFlag v?rt?bas 0x5 izmanto?anai, neveic sinhroniz?ciju ar aug?upstraumes laika serveri, klienta servera sinhroniz?cija ar autoritat?vu laika serveri var neb?t pareiza, ats?kot laika sinhroniz??anu starp autoritat?vu laika serveri un aug?upstraumes laika serveri. T?d??, ja ir slikts t?kla savienojums vai rodas citas probl?mas, kuras izraisa autoritat?v? servera laika sinhroniz?cijas ar aug?upstraumes serveri k??me, iestatiet AnnounceFlag v?rt?bu nevis uz 0x5, bet gan uz 0xA.
   • Ja autoritat?vs laika serveris, kas konfigur?ts AnnounceFlag v?rt?bas 0x5 izmanto?anai un sinhroniz??anai ar aug?upstraumes laika serveri, tiek fiks?ts SpecialPollInterval noteikt? interv?l?, klienta serveris p?c autoritat?v? laika servera restart??anas var neveikt pareizu sinhroniz?ciju ar autoritat?vo laika serveri. T?d??, ja konfigur?jat savu autoritat?vo laika serveri t? sinhroniz??anai ar aug?upstraumes NTP serveri SpecialPollInterval noteikt? fiks?t? interv?l?, iestatiet AnnounceFlag v?rt?bu nevis uz 0x5, bet gan uz 0xA.
 3. Iesp?jojiet NTPServer. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz Iesp?jots un p?c tam uz Modific?t.
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Nor?diet laika avotus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz NtpServer un p?c tam uz Modific?t.
  3. Dialoglodzi?a Edit Value (V?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet Peers un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?me. Vietturis Vien?dranga apz?m? ar atstarpi norobe?otu t?du vien?dranga ier??u sarakstu, no kur?m dators ieg?st laikspiedolus. Katram sarakst? min?tajam DNS nosaukumam j?b?t unik?lam. Katra DNS nosaukuma beig?s j?pievieno ??ds teksts: ,0x1. Ja katra DNS nosaukuma beig?s nepievienosit ,0x1, 5. darb?b? veikt?s izmai?as nest?sies sp?k?.
 5. Atlasiet aptaujas interv?lu. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz SpecialPollInterval un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?me. Vietturis TimeInSeconds apz?m? sekun?u skaitu, kas j?nogaida p?c katras aptaujas. Ieteicam? v?rt?ba ir 900 (decim?lda?as). ??da v?rt?ba konfigur? laika serveri veikt aptauju ik p?c 15 min?t?m.
 6. Konfigur?jiet laika kori???anas iestat?jumus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Labaj? pus? atrodamaj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz MaxPosPhaseCorrection un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  3. Noklik??iniet, lai dialoglodzi?a DWORD v?rt?bas redi???ana lodzi?? B?ze atlas?tu v?rt?bu Decim?lda?a.
  4. Dialoglodzi?a DWORD v?rt?bas redi???ana lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?me.
   • Vietturis TimeInSeconds apz?m? pie?emamu v?rt?bu, piem?ram, 1 stundu (3600) vai 30 min?tes (1800). Atlas?t? v?rt?ba ir atkar?ga no aptaujas interv?la, t?kla st?vok?a un ?r?j? laika avota. 
   • MaxPosPhaseCorrection noklus?t? v?rt?ba ir 48 stundas sist?m? Windows Server 2008 R2 vai vair?k.
  5. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. Labaj? pus? eso?aj? r?t? ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz MaxNegPhaseCorrection un p?c tam uz Modific?t.
  7. Noklik??iniet, lai dialoglodzi?a DWORD v?rt?bas redi???ana lodzi?? B?ze atlas?tu v?rt?bu Decim?lda?a.
  8. Dialoglodzi?a DWORD v?rt?bas redi???ana lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?me.
   • Vietturis TimeInSeconds apz?m? pie?emamu v?rt?bu, piem?ram, 1 stundu (3600) vai 30 min?tes (1800). Atlas?t? v?rt?ba b?s atkar?ga no aptaujas interv?la, t?kla st?vok?a un ?r?j? laika avota. 
   • MaxNegPhaseCorrection noklus?t? v?rt?ba ir 48 stundas sist?m? Windows Server 2008 R2 vai vair?k.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Lai restart?tu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvedn? ievadiet komandu
  net stop w32time && net start w32time
  un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me.Pieejamo laika serveru sarakstu skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 262680: Internet? pieejamie vienk?r?? t?kla laika protokola laika serveri (Simple Network Time Protocol ? SNTP)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai pakalpojums Windows Time darbotos pareizi, ir j?b?t pareizai t?kla infrastrukt?ras darb?bai. Bie?i sastopamas probl?mas saist?b? ar pakalpojumu Windows Time ir ??das:
 • Probl?ma saist?b? ar TCP/IP savienojam?bu, piem?ram, nefunkcion?jo?a v?rteja.
 • Nosaukuma atrises pakalpojums nedarbojas pareizi.
 • T?kl? notiek liela apjoma aizkaves, ?pa?i, ja sinhroniz?cijai tiek izmantotas pla?a apgabala t?kla (wide area network ? WAN) saites.
 • Pakalpojums Windows Time m??ina veikt sinhroniz?ciju, izmantojot neprec?zus laika avotus.
Lai nov?rstu ar t?klu saist?tas probl?mas, ieteicams izmantot util?tu Netdiag.exe. Util?ta Netdiag.exe ir ietverta Windows Server 2003 atbalsta r?ku pakotn?. Piln?gu sarakstu ar komandrindu parametriem, kurus var lietot ar util?tu Netdiag.exe, skatiet sada?? Pal?dz?ba darb? ar r?kiem. Ja probl?mu joproj?m nevar nov?rst, iesl?dziet pakalpojuma Windows Time atk??do?anas ?urn?lu. Atk??do?anas ?urn?l? var b?t sniegta ?oti detaliz?ta inform?cija, un pirms pakalpojuma Windows Time atk??do?anas ?urn?la iesl?g?anas ieteicams sazin?ties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu.

Lai ieg?tu piln?gu sarakstu ar Microsoft klientu atbalsta dienesta t?lru?u numuriem un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, p?rejiet uz vietni Sazin?ties ar Microsoft vietn?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. ?pa?os gad?jumos maksa, kas parasti tiek piem?rota par atbalsta zvaniem, var tikt atcelta, ja Microsoft atbalsta speci?lists nosaka, ka probl?ma tiks nov?rsta, instal?jot noteiktu atjaunin?jumu. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu. WAZOO.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Uzzi?as

Rekviz?ti

Raksta ID: 816042 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com