Identifikator ?lanka: 816042 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows Server sadr?i W32Time, alatku usluge za vreme koju zahteva protokol za potvrdu identiteta Kerberos. Usluga Windows Time proverava da li svi ra?unari u organizaciji koriste operativni sistem Microsoft Windows 2000 Server ili novije verzije upotrebljavaju zajedni?ko vreme.

Da bi se osigurala odgovaraju?a upotreba zajedni?kog vremena, usluga Windows Time koristi hijerarhijski odnos koji kontroli?e nadle?nost i ne dozvoljava ponavljanja. Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows podrazumevano koriste slede?u hijerarhiju:
 • Svi klijentski stoni ra?unari postavljaju kontroler za potvrdu identiteta domena za svog ulaznog vremenskog partnera.
 • Svi serveri ?lanovi prate isti proces koji prate i klijentski stoni ra?unari.
 • Svi kontroleri domena u domenu postavljaju master operacija primarnog kontrolera domena (PDC) kao svog ulaznog vremenskog partnera.
 • Svi PDC masteri operacija prate hijerarhiju domena u izboru svog ulaznog vremenskog partnera.
U ovoj hijerarhiji PDC master operacija u korenu ?ume postaje ovla??en za organizaciju. Preporu?ujemo da konfiguri?ete ovla??eni vremenski server da biste dobili vreme iz hardverskog izvora. Kada konfiguri?ete ovla??eni vremenski server da bude sinhronizovan sa vremenskim izvorom na Internetu, nema potvrde identiteta. Tako?e preporu?ujemo da smanjite postavke za ispravku vremena za servere i samostalne klijente. Ove preporuke pru?aju va?em domenu ve?u ta?nost i bezbednost.

Konfigurisanje usluge Windows Time da koristi unutra?nji hardverski sat

Da bismo umesto vas konfigurisali uslugu Windows Time da koristi unutra?nji hardverski sat, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it. U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50394
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • ?arobnjak mo?e da se odnosi samo na verzije na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste konfigurisali PDC master bez kori??enja spoljnog vremenskog izvora, promenite zastavicu sa objavom na PDC masteru. PDC master je server koji ima ulogu PDC mastera korena ?ume za domen. Ova konfiguracija primorava PDC master da objavi samog sebe kao pouzdani vremenski izvor i koristi ugra?eni sat dopunskog metal-oksidnog poluprovodnika (CMOS). Da biste konfigurisali PDC master pomo?u unutra?njeg hardverskog sata, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku AnnounceFlags, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 4. U okviru Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte A u polju Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Zatvorite ure?iva? registratora.
 6. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu da biste ponovo pokrenuli uslugu Windows Time i zatim pritisnite taster ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena PDC master ne sme da se konfiguri?e tako da se sinhronizuje sa samim sobom. Vi?e informacija o tome za?to PDC master ne sme da bude konfigurisan tako da se sinhronizuje sam sa sobom, potra?ite u: Zahtev za komentar (RFC) 1305.Ako je PDC master konfigurisan tako da bude sinhronizovan sa samim sobom, slede?i doga?aji bi?e zavedeni u evidenciji sistema:

Tip doga?aja: Informacije
Izvor doga?aja: W32Time
Kategorija doga?aja: nijedna
ID doga?aja: 38
Ra?unar: ImeRa?unara
Opis: Dobavlja? vremena NtpClient ne mo?e da dobije ili trenutno dobija neva?e?e podatke sa adrese NTP_server_IP_Address. Vi?e informacija potra?ite u Centru za pomo? i podr?ku na Veb lokaciji http://support.microsoft.com.

Tip doga?aja: Upozorenje
Izvor doga?aja: W32Time
Kategorija doga?aja: nijedna
ID doga?aja: 47
Ra?unar: ImeRa?unara
Opis: Dobavlja? vremena NtpClient: Posle 8 poku?aja uspostavljanja kontakta nije dobijen va?e?i odgovor od ru?no konfigurisanog ravnopravnog ure?aja NTP_server_IP_Address. Ovaj ravnopravni ure?aj bi?e odba?en kao vremenski izvor i NtpClient ?e poku?ati da otkrije novi ravnopravni ure?aj sa ovim DNS imenom. Vi?e informacija potra?ite u Centru za pomo? i podr?ku na Veb lokaciji http://support.microsoft.com.

Tip doga?aja: gre?ka
Izvor doga?aja: W32Time
Kategorija doga?aja: nijedna
ID doga?aja: 29
Ra?unar: ImeRa?unara
Opis: Dobavlja? vremena NtpClient konfigurisan je da dobija vreme iz nekoliko vremenskih izvora, ali nijedan od izvora trenutno nije dostupan. Narednih 15 minuta ne?e biti poku?aja povezivanja sa izvorom. NtpClient nema izvor ta?nog vremena. Vi?e informacija potra?ite u Centru za pomo? i podr?ku na Veb lokaciji http://support.microsoft.com.

Kada se PDC master pokrene bez kori??enje spoljnog vremenskog izvora, u evidenciji aplikacije evidentira se slede?i doga?aj:

Tip doga?aja: gre?ka
Izvor doga?aja: W32Time
Kategorija doga?aja: nijedna
ID doga?aja: 12
Opis: Dobavlja? vremena NtpClient: Ovaj ra?unar je konfigurisan da koristi hijerarhiju domena za utvr?ivanje svog vremenskog izvora, ali u korenu ?ume nalazi se PDC emulator za domen, ?to zna?i da u hijerarhiji domena iznad njega ne postoji ra?unar koji se mo?e koristiti kao vremenski izvor. Preporu?uje se da konfiguri?ete pouzdanu uslugu vremena u osnovnom domenu ili da ru?no konfiguri?ete PDC da se sinhronizuje sa spoljnim vremenskim izvorom. U suprotnom, ovaj ra?unar ?e funkcionisati kao ovla??eni vremenski izvor u hijerarhiji domena. Ako spoljni vremenski izvor nije konfigurisan ili se ne koristi za ovaj ra?unar, mo?ete odabrati da onemogu?ite NtpClient.

Ovaj tekst je podsetnik za kori??enje spoljnog vremenskog izvora i ne mo?e se zanemariti.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Konfigurisanje usluge Windows Time za kori??enje spoljnog vremenskog izvora

Da bismo vam pomogli da konfiguri?ete unutra?nji vremenski server da se sinhronizuje sa spoljnim vremenskim izvorom, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50395
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • ?arobnjak mo?e da se odnosi samo na verzije na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Kada pokrenete alatku ?Fix it? da biste konfigurisali spoljni vremenski izvor, potrebno je da navedete ime NTP servera. Alatka ?Fix it? ?e pokazivati ?uvare mesta za imena Server1 i Server2. Zamenite ove ?uvare mesta za imena imenom svog NTP servera kome ?ete dodati sufiks ?,0x1?. npr. SRV1.Contoso.com,0x1. Ne morate da navodite vi?e od jednog imena servera, ali se to preporu?uje zbog redundantnosti. Ako imate razli?ite unose, morate da ih razdvojite zarezima.
 • Postavke jedinice vremena za svojstva SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionMaxNegPhaseCorrection zadaju se u sekundama.

Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste konfigurisali unutra?nji vremenski server tako da se sinhronizuje sa spolja?njim izvorom vremena, sledite ove korake:
 1. Promenite tip servera u NTP. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Tip, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  4. U polju Ure?ivanje vrednosti otkucajte NTP u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Podesite vrednost za AnnounceFlags na 5. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku AnnounceFlags, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 5 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomene
   • Ako se ovla??eni vremenski server koji je konfigurisan da koristi AnnounceFlag vrednost od 0x5 ne sinhronizuje sa odlaznim vremenskim serverom, klijentski server se mo?da ne?e ispravno sinhronizovati a ovla??enim vremenskim serverom kada se sinhronizacija vremena izme?u ovla??enog vremenskog servera i odlaznog vremenskog servera nastavi. Stoga, ako imate slabu mre?nu vezu ili druge probleme koji mogu da uzrokuju gre?ku sinhronizacije vremena ovla??enog servera sa odlaznim serverom, postavite AnnounceFlag vrednost na 0xA umesto na 0x5.
   • Ako ovla??eni vremenski server koji je konfigurisan da koristi AnnounceFlag vrednost od 0x5 i da se sinhronizuje sa odlaznim vremenskim serverom pri fiksnom intervalu koji su naveden u opciji SpecialPollInterval, klijentski server se mo?da ne?e ispravno sinhronizovati sa ovla??enim vremenskim serverom nakon ponovnog pokretanja ovla??enog vremenskog servera. Stoga, ako konfiguri?ete ovla??eni vremenski server da se sinhronizuje sa odlaznim NTP serverom pri fiksnom intervalu koji je naveden u opciji SpecialPollInterval, postavite AnnounceFlag vrednost na 0xA umesto na 0x5.
 3. Omogu?ite NTPServer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Omogu?eno, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 1 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Navedite vremenske izvore. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku NtpServer, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje vrednosti otkucajte Ravnopravni ure?ajiu okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomena Ravnopravni ure?aji je ?uvar mesta za prostorno razgrani?enu listu ravnopravnih ure?aja od kojih ra?unar dobija vremenske oznake. Svako DNS ime u listi mora biti jedinstveno. Morate dodati ,0x1 na kraj svakog DNS imena. Ako ne dodate ,0x1 na kraj svakog DNS imena, promene izvr?ene u 5. koraku ne?e stupiti na snagu.
 5. Izaberite interval upita. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku SpecialPollInterval, a zatim izaberite stavku Modify.
  3. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte Vreme u sekundama u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomena Vreme u sekundama je ?uvar mesta za broj sekundi koji ?elite da pro?e izme?u svakog upita. Preporu?ena (decimalna) vrednost je 900. Ova vrednost konfiguri?e vremenski server da izvr?ava upit svakih 15 minuta.
 6. Konfiguri?ite postavke za ispravku vremena. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MaxPosPhaseCorrection, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U okviru Ure?ivanje DWORD vrednosti, u polju Osnova kliknite da biste izabrali stavku Decimalno.
  4. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte Vreme u sekundama u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomena
   • TimeInSeconds je ?uvar mesta za razumnu vrednost, na primer 1 ?as (3600) ili 30 minuta (1800). Vrednost koju izaberete zavisi?e od intervala upita, uslova za mre?u i spoljnog vremenskog izvora.
   • Maksimalna vrednost za MaxPosPhaseCorrection je 48 sati u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2 ili novijim verzijama.
  5. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MaxNegPhaseCorrection, a zatim izaberite stavku Modify.
  7. U okviru Ure?ivanje DWORD vrednosti, u polju Osnova kliknite da biste izabrali stavku Decimalno.
  8. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte Vreme u sekundama u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomena
   • TimeInSeconds je ?uvar mesta za razumnu vrednost, na primer 1 ?as (3600) ili 30 minuta (1800). Vrednost koju izaberete zavisi?e od intervala upita, uslova za mre?u i spoljnog vremenskog izvora.
   • Maksimalna vrednost za MaxNegPhaseCorrection je 48 sati u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2 ili novijim verzijama.
 7. Zatvorite ure?iva? registratora.
 8. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu da biste ponovo pokrenuli uslugu Windows Time i zatim pritisnite taster ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste dobili listu dostupnih vremenskih servera, pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja 262680: Lista vremenskih servera Simple Network Time Protocol (SNTP) dostupnih na Internetu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Re?avanje problema

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da bi usluga Windows Time ispravno funkcionisala, infrastruktura umre?avanje tako?e mora funkcionisati ispravno. Naj?e??i problemi koji uti?u na uslugu Windows Time uklju?uju slede?e:
 • Postoji problem sa TCP/IP povezivanjem, na primer neaktivan mre?ni prolaz.
 • Usluga razre?avanja imena ne funkcioni?e ispravno.
 • Mre?a nailazi na obimne zastoje, naro?ito kada do sinhronizacije do?e preko veza za regionalnu mre?u (WAN) sa velikim ka?njenjem.
 • Usluga Windows Time poku?ava da se sinhronizuje sa neta?nim vremenskim izvorima.
Preporu?ujemo vam da koristite uslu?ni program Netdiag.exe za re?avanje problema vezanih za mre?u. Netdiag.exe je deo paketa pomo?nih alatki operativnog sistema Windows Server 2003. Pogledajte pomo? za alatke da biste dobili kompletnu listu parametara komandne linije koje mo?ete koristiti uz Netdiag.exe. Ako se problem i dalje ne re?i, mo?ete uklju?iti evidenciju otklanjanja gre?aka usluge Windows Time. Budu?i da evidencija otklanjanja gre?aka mo?e da sadr?i vrlo detaljne informacije, preporu?ujemo da se obratite slu?bama koje pru?aju usluge podr?ke Microsoft klijentima kada uklju?ite evidenciju otklanjanja gre?aka usluge Windows Time.

Da biste dobili celu listu brojeva telefona za Microsoft usluge korisni?ke podr?ke i informacije o cenama podr?ke, posetite Veb lokaciju Obratite se korporaciji Microsoft putem njene veb-lokacije.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena U posebnim slu?ajevima cene koje se obi?no napla?uju za pozive podr?ke mogu biti ukinute ako stru?njak Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena ispravka re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom. WAZOO.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Reference

Svojstva

Identifikator ?lanka: 816042 - Poslednji pregled: 27. jun 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com