ID c?a bi: 816042 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn kin thc va khc phuc s c b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Windows Server bao gm W32Time, cng cu Dich vu Thi gian cn thit cho giao thc xac thc Kerberos. Dich vu Thi gian Windows am bao rng tt ca cac may tinh trong mt t chc ang chay h iu hanh Microsoft Windows 2000 Server hoc phin ban mi hn s dung thi gian ph bin.

am bao s dung thi gian ph bin hp ly, dich vu Thi gian Windows s dung mi quan h phn cp kim soat quyn va dich vu Thi gian Windows khng cho phep vong lp. Theo mc inh, may tinh chay Windows s dung cac phn cp sau:
 • Tt ca cac may khach ban chi inh b iu khin min xac thc lam i tac thi gian vao cua chung.
 • Tt ca cac may chu thanh vin u tun theo cung mt quy trinh ma may khach ban tun theo.
 • Tt ca cac b iu khin min trong mt min chi inh may chu hoat ng cua b iu khin min chinh (PDC) lam i tac thi gian vao cua chung.
 • Tt ca may chu hoat ng cua PDC u tun theo phn cp min trong phn la chon i tac thi gian vao cua chung.
Trong phn cp nay, may chu hoat ng cua PDC tai nhom gc c xac inh i vi t chc. Chung ti khuyn ban nn cu hinh may chu thi gian xac inh ly thi gian t ngun phn cng. Khi ban cu hinh may chu thi gian xac inh ng b hoa vi ngun thi gian trn Internet, se khng co xac thc. Chung ti khuyn ban nn giam cac cai t hiu chinh thi gian cho may chu va may khach c lp cua minh. Nhng khuyn nghi nay giup min cua ban co chinh xac va bao mt cao hn.

Cu hinh dich vu Thi gian Windows s dung ng h phn cng ni b

c chung ti cu hinh dich vu Thi gian Windows s dung ng h phn cng ni b cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

t ng khc phuc s c, hay bm nut Khc phuc s c hoc lin kt. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50394


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y
 • Thut si nay chi co th ap dung cho phin ban Ting Anh. Tuy nhin, khc phuc s c t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

ti t khc phuc s c

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Cu hinh dich vu Thi gian Windows s dung ngun thi gian bn ngoai

c chung ti giup ban cu hinh may chu thi gian ni b ng b hoa ngun thi gian bn ngoai, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50395


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y
 • Thut si nay chi co th ap dung cho phin ban Ting Anh. Tuy nhin, khc phuc s c t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Khc phuc s c

Click here see steps to troubleshoot the Windows Time service

Thng tin thm

Bm vao y bit thm thng tin v dich vu Thi gian Windows.

Tham kh?o

Thu?c tnh

ID c?a bi: 816042 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? kha:
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com