Làm th? nào đ? ngăn ch?n tên mi?n chính sách nhóm áp d?ng cho m?t s? tài kho?n ngư?i dùng hay máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816100 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? gi? cho tên mi?n nhóm chính sách t? c?ng áp d?ng cho các tài kho?n qu?n tr?, ngư?i s? d?ng đ? ch?n, ho?c c? hai. Windows Server 2003 và Windows Server 2008 s? d?ng chính sách nhóm đ? ki?m soát ho?t đ?ng hành vi c?a h? th?ng và thi?t đ?t b?o m?t cho ngư?i dùng và máy tính trong m?t m?ng Windows. Nhóm các chính sách có th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng hay máy tính, ho?c c? hai. Chính sách nhóm có th? đư?c áp d?ng t?i trang web, tên mi?n, ho?c m?c đ? đơn v? t? ch?c.

Ngăn ch?n các chính sách nhóm áp d?ng cho tài kho?n ngư?i qu?n tr?

Thông thư?ng, n?u b?n mu?n có chính sách nhóm đ? ch? áp d?ng cho c? th? tài kho?n (tài kho?n ngư?i dùng, trương m?c máy tính, ho?c c? hai), b?n có th? đ?t các các tài kho?n trong m?t đơn v? t? ch?c, và sau đó áp d?ng chính sách nhóm lúc đó đơn v? t? ch?c c?p. Tuy nhiên, có th? có t?nh hu?ng nơi b?n mu?n áp d?ng chính sách nhóm cho m?t tên mi?n toàn b?, m?c dù b?n có th? không mu?n chính sách thi?t đ?t này c?ng áp d?ng cho trương m?c ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i dùng c? th? khác ho?c các nhóm. Các th? t?c sau đây có th? ngăn ch?n chính sách nhóm t? vi?c áp d?ng đ? qu?n tr? tài kho?n (ho?c b?t k? khác nhóm ho?c ngư?i dùng tài kho?n mà b?n ch? đ?nh) b?i ch?nh s?a các tùy Access Control List (DACL) cho các chính sách.

S? d?ng Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nCông c? qu?n tr?, sau đó b?m Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n bên trái, b?m chu?t ph?i vào tên c?a các tên mi?n mà các chính sách đư?c áp d?ng. Sau đó, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nh?p vào các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n không mu?n đ? áp d?ng đ? qu?n tr? viên. Theo m?c đ?nh, các chính sách duy nh?t đư?c li?t kê trong c?a s? là chính sách tên mi?n m?c đ?nh.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m cácBảo mật tab.

  Chú ý N?u ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n không mu?n ho?c nhóm chính sách đ? áp d?ng không xu?t hi?n trong danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào Thêm.
  2. Nh?p vào tên mi?n trong đó tài kho?n s?ng.
  3. Xác đ?nh v? trí các tài kho?n, và sau đó b?m vào nó trong danh sách.
  4. Nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào nhóm qu?n tr? viên (ho?c các nhóm ho?c ngư?i dùng) r?ng b?n không mu?n chính sách áp d?ng cho.
 7. Trong c?a s? quy?n, b?m đ? ch?n cácT? ch?i h?p ki?m cho các Áp d?ng chính sách nhóms? cho phép.

  Chú ý Hành đ?ng này ngăn c?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm t? đang đư?c truy c?p và áp d?ng cho các tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm đ? ch?n.

S? d?ng nhóm chính sách qu?n l? giao di?n đi?u khi?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? chính sách nhóm.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n bên trái, m? r?ng R?ng.
 3. M? r?ng Tên mi?n.
 4. M? r?ng Tên mi?n.
 5. M? r?ng Đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 6. Nh?p vào các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n không mu?n đ? áp d?ng cho qu?n tr? viên.
 7. Trong c?a s? hi?n th? bên ph?i, b?m vào các Đoàn đ?i bi?u tab.
 8. B?m vào các Nâng cao nút ? góc trên bên ph?i th?p hơn c?a s? hi?n th?.
 9. Nh?p vào Thêm, r?i g? tên trương m?c mà b?n không mu?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? áp d?ng cho.
 10. Nh?p vào Ok.

  Chú ý Đ?i tư?ng chính sách nhóm ch?a cài đ?t mà áp d?ng cho các đ?i tư?ng c?a máy tính và cho các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng. N?u b?n ch? mu?n gi?i h?n thi?t l?p ngư?i dùng t? vi?c áp d?ng, thêm ch? là tài kho?n ngư?i dùng mà b?n không mu?n các thi?t đ?t chính sách áp d?ng cho. N?u b?n ch? mu?n gi?i h?n thi?t đ?t máy tính t? vi?c áp d?ng, thêm ch? là trương m?c máy tính mà b?n không mu?n các thi?t đ?t chính sách áp d?ng cho. Đ? thêm máy tính tài kho?n, b?n ph?i b?m vào các Lo?i đ?i tư?ng nút, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Máy vi tính h?p ki?m.
 11. Đ?m b?o r?ng tài kho?n m?i đư?c thêm vào đư?c ch?n trong các Tên ngư?i dùng ho?c nhóm c?a s?. Sau đó, di chuy?n xu?ng trong các Cấp phép c?a s?, và b?m vào đ? ch?n các T? ch?i h?p ki?m cho các Áp d?ng nhóm chính sách quy?n.
 12. Nh?p vào Ok.
 13. Nh?p vào Có t?i d?u nh?c Windows Security.

THAM KH?O

Thông tin b? sung v? các máy ch? ho?c máy tr?m làm vi?c trong m?t tên mi?n không môi trư?ng (nhóm làm vi?c), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293655Làm th? nào đ? áp d?ng chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? ngư?i qu?n tr? trên Windows 2000 trong thi?t đ?t nhóm làm vi?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255550Làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách tài kho?n Active Directory
221930 Chính sách b?o m?t tên mi?n trong Windows 2000
259576 Nhóm Quy t?c ?ng d?ng chính sách cho b? ki?m soát mi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 816100 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB816100 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816100

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com