Τρόπος χρήσης πολιτικής ομάδας για την απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού στον Windows Server 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 816102 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314934 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση πολιτικής ομάδας για την απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού στα Windows 2000
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για την αυτόματη διανομή προγραμμάτων σε υπολογιστές-πελάτες ή χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για διανομή προγραμμάτων υπολογιστή, ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους:
 • Εκχώρηση λογισμικού
  Μπορείτε να εκχωρήσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες ή υπολογιστές. Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε χρήστη, το πρόγραμμα εγκαθίσταται όταν ο χρήστης συνδεθεί στον υπολογιστή. Όταν ο χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί. Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε υπολογιστή, το πρόγραμμα εγκαθίσταται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή. Όταν ένας χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.
 • Δημοσίευση λογισμικού
  Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες. Όταν ο χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή, το δημοσιευμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και η εγκατάστασή του μπορεί να πραγματοποιηθεί από εκεί.
Σημείωση Η πολιτική ομάδας για αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων του Windows Server 2003 απαιτεί υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Microsoft Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.

Δημιουργία σημείου διανομής

Για να δημοσιεύσετε ή να εκχωρήσετε ένα πρόγραμμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο διανομής στο διακομιστή δημοσίευσης:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή του διακομιστή ως διαχειριστής.
 2. Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, στον οποίο θα τοποθετήσετε το πακέτο του προγράμματος των Microsoft Windows (αρχείο .msi) που θέλετε να διανείμετε.
 3. Ρυθμίστε τα δικαιώματα στον κοινόχρηστο φάκελο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο πακέτο διανομής.
 4. Αντιγράψτε ή εγκαταστήστε το πακέτο στο σημείο διανομής. Για παράδειγμα, για να διανείμετε το Microsoft Office XP, εκτελέστε τη διαχειριστική εγκατάσταση (setup.exe /a) για να αντιγράψετε τα αρχεία στο σημείο διανομής.

Δημιουργία αντικειμένου πολιτικής ομάδας

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) που θα χρησιμοποιηθεί για τη διανομή του πακέτου λογισμικού:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη νέα πολιτική (για παράδειγμα, Office XP distribution) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 6. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εφαρμογή πολιτικής ομάδας (Apply Group Policy) για τις ομάδες ασφαλείας στις οποίες δεν θέλετε να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή πολιτικής ομάδας (Apply Group Policy) για τις ομάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
 8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εκχώρηση πακέτου

Για να εκχωρήσετε ένα πρόγραμμα σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows Server 2003, Windows 2000 ή Microsoft Windows XP Professional ή σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε έναν από αυτούς τους σταθμούς εργασίας:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), επιλέξτε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση λογισμικού (Software installation), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο (Package).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή Διεθνούς Σύμβασης Ονομάτων (Universal Naming Convention - UNC) του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης που θέλετε. Για παράδειγμα, \\file server\share\file name.msi.

  Σημαντικό Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θέση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχωρημένο (Assigned) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy).
 9. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.
 10. Όταν ξεκινήσει ο υπολογιστής-πελάτης, το διαχειριζόμενο πακέτο λογισμικού εγκαθίσταται αυτόματα.

Δημοσίευση πακέτου

Για να δημοσιεύσετε ένα πακέτο σε χρήστες και να το διαθέσετε για εγκατάσταση μέσα από το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) της ενότητας Πίνακας ελέγχου (Control Panel):
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις χρήστη (User Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση λογισμικού (Software installation), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο (Package).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης που θέλετε. Για παράδειγμα, \\file server\share\file name.msi.

  Σημαντικό Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θέση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσιευμένο (Published) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy).
 10. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.
 11. Ελέγξτε το πακέτο:

  Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
  • Συνδεθείτε σε ένα σταθμό εργασίας που λειτουργεί με Windows 2000 Professional ή Windows XP Professional, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό στον οποίο δημοσιεύσατε το πακέτο.
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).
  • Στη λίστα Προσθήκη προγραμμάτων από το δίκτυό σας (Add programs from your network), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που δημοσιεύσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Το πρόγραμμα εγκαθίσταται.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Εκ νέου ανάπτυξη πακέτου

Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως θέλετε να αναπτύξετε εκ νέου ένα πακέτο λογισμικού, όπως, για παράδειγμα, σε περίπτωση αναβάθμισης ή τροποποίησης του πακέτου. Για να αναπτύξετε εκ νέου ένα πακέτο:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy) που χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Αναπτύξτε το κοντέϊνερ Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings) που περιέχει το στοιχείο εγκατάστασης λογισμικού το οποίο χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ εγκατάστασης λογισμικού που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εκ νέου ανάπτυξη εφαρμογής (Redeploy application). Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Η επανάληψη ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής θα επαναλάβει την εγκατάσταση της εφαρμογής όπου αυτή έχει ήδη εγκατασταθεί. Θέλετε να συνεχίσετε;

  (Redeploying this application will reinstall the application everywhere it is already installed. Do you want to continue?)
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 8. Τερματίστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.

Κατάργηση πακέτου

Για να καταργήσετε ένα πακέτο που έχετε δημοσιεύσει ή εκχωρήσει:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy) που χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Αναπτύξτε το κοντέϊνερ Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings) που περιέχει το στοιχείο εγκατάστασης λογισμικού το οποίο χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ εγκατάστασης λογισμικού που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση (Remove).
 7. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση κατάργηση του λογισμικού από χρήστες και υπολογιστές (Immediately uninstall the software from users and computers) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δυνατότητα στους χρήστες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό, αλλά αποτροπή νέων εγκαταστάσεων (Allow users to continue to use the software, but prevent new installations) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Τερματίστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα δημοσιευμένα πακέτα εξακολουθούν να εμφανίζονται στον υπολογιστή-πελάτη μετά τη χρήση μιας πολιτικής ομάδας για την κατάργησή τους

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ένας χρήστης έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Όταν ο χρήστης ξεκινήσει το δημοσιευμένο πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, η πολιτική ομάδας καταργεί το πρόγραμμα.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μια πολιτικής ομάδας για την ανάπτυξη λογισμικού, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304953 Τρόπος ανάπτυξης του Office XP μέσω δικτύου
302430 Τρόπος εκχώρησης λογισμικού σε συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιώντας μια Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 816102 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 5.7
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmgmtservices kbhowtomaster KB816102

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com